Pētījumi par dzīves kvalitāti Eiropā (EQLS)

Šis unikālais, reizi četros gados visās Eiropas valstīs veiktais apsekojums, ļauj vērtēt gan Eiropas pilsoņu dzīves objektīvos apstākļus, gan arī pašu pilsoņu viedokli par šiem apstākļiem un viņu dzīvi kopumā. Apsekojumā tiek ņemti vērā vairāki aspekti, piemēram, nodarbinātība, ienākumi, izglītība, mājoklis, ģimene, veselība, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars. Tiek aptverti arī subjektīvas dabas jautājumi, tādi kā cilvēku laimes izjūta, apmierinātība ar dzīvi, sabiedrības kvalitātes vērtējums.

Regulāra apsekojumu veikšana ļauj noteikt cilvēku dzīves kvalitātes galvenās tendences laika gaitā. Piemēram, iepriekšējie apsekojumi ļauj spriest, ka kopš ekonomikas krīzes sākuma cilvēkiem ir lielākas grūtības savilkt galus kopā. Turklāt daudzās valstīs valda uzskats, ka ir pieaugusi spriedze starp dažādām etniskajām grupām. Visās Eiropas valstīs cilvēki mazāk nekā iepriekš uzticas savas valsts valdībai. Taču cilvēki vēl joprojām lielāko apmierinājumu gūst ģimenes dzīvē un personīgajās attiecībās.

Gadiem ejot, EQLS ir attīstījies un ļauj iegūt vērtīgu rādītāju kopumu, kas papildina tradicionālos ekonomikas izaugsmes un dzīves līmeņa rādītājus, piemēram, IKP un ienākumu. EQLS rādītāji ir tikpat skaidri un saprotami kā IKP, bet tajos labāk atspoguļojas vides un sociālās attīstības aspekti, tāpēc tie ir viegli iekļaujami lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā apspriešanā ES un visu Eiropas Savienības valstu līmenī.

Katrā no apsekojumiem intervēšanai tika nejaušināti atlasīti pieaugušie iedzīvotāji. Ņemot vērā gaidāmo ES paplašināšanos un EBTA valstu ieinteresētību, apsekojuma ģeogrāfiskais aptvērums laika gaitā ir paplašinājies:

Turklāt vairāki otrā EQLS jautājumi tika iekļauti Eirobarometra apsekojumā 2009. gadā, kura dati tika izmantoti pētījumā Dzīves kvalitātes tendences ES 2003-2009.

EQLS dati un no citiem avotiem iegūtā informācija tiek iekļauta arī Eurofound’ elektroniskajā dzīves kvalitātes statistisko rādītāju datubāzē (EurLIFE).