Dzimumu līdztiesība

20 Janvāris 2021

Woman working in warehouse

Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm jau no paša sākuma ir bijis Eiropas Savienības pamatprincips. Princips, kas paredz vienādu samaksu par vienādu darbu, 1957. gadā tika iekļauts Romas Read more

Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm jau no paša sākuma ir bijis Eiropas Savienības pamatprincips. Princips, kas paredz vienādu samaksu par vienādu darbu, 1957. gadā tika iekļauts Romas līgumā. Kopš tā laika Eiropas iestādes regulāri apliecina šo principu, popularizējot to kā ES pamatvērtību.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Could COVID-19 unravel years of progress on gender equality in employment?

​​​​​​​The decades-long trend of a narrowing gender employment gap in Europe has halted in recent years. Now the COVID-...

Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?

Closing gender gaps in the labour market by achieving the equal participation of women is among the key objectives of...

Are simple statistics enough? On the benefits of gender pay reports and audits

Following a sluggish response by many Member States to introduce or modify gender pay transparency measures, as it...
Top

Šis princips tika atjaunināts 1976. gada Direktīvā par vienlīdzīgu attieksmi pret vRead more

Šis princips tika atjaunināts 1976. gada Direktīvā par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm. Tā kā darba tirgū iesaistās aizvien vairāk sieviešu, ES un dalībvalstis atkārtoti pauž apņemšanos sekmēt dzimumu līdztiesību, labāku izglītību sievietēm un panākt, ka tiek novērstas vīriešu un sieviešu darba samaksas un nodarbinātības atšķirības. Virzībā uz nākotni tika izveidota Eiropas Komisijas “Stratēģiskā iesaistīšanās dzimumu līdztiesības veicināšanā 2016.–2019. gadā” kā ietvarstruktūra, kas paredz intensīvākus centienus visos politikas veidošanas līmeņos, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību. Šis dokuments arī papildina 2011.–2020. gada Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu. 

Eurofound darbs

Eurofound īsteno integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, kas ir cieši saistīta ar tā pētījumiem par darba apstākļiem, ražošanas attiecībām, darba tirgus izmaiņām, dzīves un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, tādi temati kā darba samaksa un ienākumiaprūpeiesaistīšanās nodarbinātībāatvaļinājumsprasmes un apmācībadarba organizācijadarba laiks un darba un privātās dzīves līdzsvars, ņemot vērā dzimumu aspektus, cita starpā ir aplūkoti dažādos Eurofound darba virzienos, Eiropas mēroga apsekojumos un regulāros valstu ziņojumos.

Svarīgākais ieguldījums

Jaunākajā Eurofound ziņojumā par darba laika modeļu ietekmi uz darba ilgtspēju, ņemot vērā dzimuma un dzīves gājuma aspektus, ir aplūkota saikne starp darba laika modeļiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un vēlamo darba laiku, no vienas puses, un darbinieku veselību un labjutību, no otras puses.

Eurofound ir veicis pētījumu par sociālās mobilitātes modeļiem ES, izvērtējot, kas rada šķēršļus vienlīdzīgām iespējām un kā varētu veicināt šo iespēju izmantošanu. Tajā atsevišķi analizēti vīriešu un sieviešu sociālās mobilitātes modeļi, aplūkojot un uzsverot dažādu valstu sociālās mobilitātes modeļus saistībā ar dzimumu aspektiem, kuri kļūst aizvien nozīmīgāki.  

Iepriekšējā pētījumā par dzimumu atšķirībām nodarbinātības jomā aplūkotas dzimumu atšķirības saistībā ar līdzdalību darba tirgū, to īpatnības un ietekme, kā arī šo atšķirību novēršanas iespējas.

Izcēlums: Dzimumu atšķirības nodarbinātības jomā: problēmas un risinājumi

2016. gada 11. oktobris — Sieviešu dalība darba tirgū Eiropas Savienībā pēdējo gadu desmitu laikā ir palielinājusies, 2014. gadā pārsniedzot 70 %. Tomēr sieviešu nodarbinātības līmenis gandrīz visās dalībvalstīs vēl joprojām ir zemāks nekā vīriešu nodarbinātības līmenis. Šajā ziņojumā aplūkotas galvenās atšķirības starp dzimumiem, ņemot vērā dalību darba tirgū. Ir secināts, ka zemais sieviešu nodarbinātības līmenis 2013. gadā radījis zaudējumus 370 miljardu euro apmērā, kas atbilst 2,8 % no ES IKP. Ziņojumā arī aplūkotas politikas iniciatīvas un pasākumi, kuru mērķis ir veicināt sieviešu dalību darba tirgū un kuri šajā jomā varētu novērst atšķirības starp dzimumiem.
Dzimumu atšķirības nodarbinātības jomā: problēmas un risinājumi

Aizvien pieaugošā sieviešu dalība darba tirgū ir mainījusi Eiropas sociālo partneru organizāciju attieksmi pret dzimumu jautājumiem. Pētījumā tika arī novērtēta ES sociālo partneru nozīme dzimumu līdztiesības veicināšanā ES.

Eiropas Darba uzraudzības centrs (EJM) analizē dzimumu profesionālo segregāciju un algu nevienlīdzību. Jautājumam par dzimumu līdztiesību tiek pievērsta uzmanība, arī regulāri atjauninot datus par darba samaksu un darba laiku ES un regulāri sniedzot valsts līmeņa ziņojumus ar Eurofound Darba dzīves novērošanas centra starpniecību.

Apsekojumu dati

Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) tiek veikts, lai iegūtu plašu pārskatu par strādājošo sieviešu un vīriešu stāvokli Eiropā. Jaunākajās anketās integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai ir bijis svarīgs temats. Šajā apsekojumā tiek novērots plašs jautājumu loks — nodarbinātības, ar nozarēm saistītās, darba laika un samaksas atšķirības, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars un veselība un labklājība. Sestajā EWCS, ko veica 2015. gadā, vērojama dzimumu, nodarbinātības statusa un profesionālās darbības nevienlīdzība un ar to saistītās atšķirības.

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums (EQLS) aptver arī dzimumu dimensiju saistībā ar tādiem jautājumiem kā nodarbinātība, ienākumi, izglītība, ģimene un aprūpes pienākumi, veselība un darba un privātās dzīves līdzsvars.

Eiropas uzņēmumu apsekojumā (ECS) aplūkots jautājums par dzimumu līdzsvaru Eiropas darbvietu politikā un praksē, tostarp darba laiks un atvaļinājuma izmantošanas iespējas.

Dzimumu līdztiesības indekss

Eurofound sadarbojas ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) jautājumos, kas saistīti ar dzimumu aspektiem, un EWCS un EQLS dati tiek iekļauti EIGE Dzimumu līdztiesības indeksā.

Resursi

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (607)
  • Dati
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap