Jongeren

2 maart 2021

Het scheppen van een gunstig klimaat waarin jongeren kunnen opgroeien, leren en werken is voor Europa en voor Eurofound een hoofddoel, dat momenteel echter wel onder enige druk staat. Al geruime tijd zijn jongeren een belangrijk aandachtspunt voor EU-beleid, zeker ook vandaag de dag.Read more

Het scheppen van een gunstig klimaat waarin jongeren kunnen opgroeien, leren en werken is voor Europa en voor Eurofound een hoofddoel, dat momenteel echter wel onder enige druk staat. Al geruime tijd zijn jongeren een belangrijk aandachtspunt voor EU-beleid, zeker ook vandaag de dag. De ambitieuze doelstelling van de huidige EU-strategie voor jongeren is tweeledig. Enerzijds wenst de EU jongeren meer en gelijke kansen te bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt; anderzijds hoopt zij jongeren te stimuleren tot actief burgerschap en deelname aan de samenleving.

Read less

Recente updates

Youth in a time of COVID

The exponential growth of COVID-19 cases across Europe this autumn has quickly erased hopes that the virus had been...

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Leven, werken en COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...
Top

Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid staat hoog op de Europese politieke agenda. Op 7 december 2016 publiceerde de Commissie een Mededeling over Investeren in de jongeren van Europa.Read more

Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid staat hoog op de Europese politieke agenda. Op 7 december 2016 publiceerde de Commissie een Mededeling over Investeren in de jongeren van Europa. Door middel van een jongerenpakket beoogt zij jongeren met hernieuwde kracht te ondersteunen. Tot dit pakket aan maatregelen behoren betere kansen op het vinden van een baan via de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, betere kansen dankzij onderwijs en opleiding, en betere kansen voor solidariteit, leermobiliteit en participatie.

Via dit pakket waarborgt de Commissie op feiten gebaseerd beleid en sluit zij nauw aan bij de missie van Eurofound om kennis te verspreiden ten behoeve van de ontwikkeling van sociaal en arbeidsgerelateerd beleid. De aanpak van jeugdzaken maakt deel uit van diverse strategische thema's in het programmeringsdocument van Eurofound voor de periode 2017-2020, met name goed functionerende en inclusieve arbeidsmarktenkwaliteit van het bestaan en kwaliteit van de samenleving, en toegang tot openbare diensten.

Het werk van Eurofound

Eurofound heeft tot op heden een groot aantal activiteiten ontplooid op het gebied van jeugdzaken in verband met werkgelegenheid, levenskwaliteit en sociale samenhang.

Belangrijkste bijdragen: Crisis en banen

Jongeren zijn uitzonderlijk hard door de crisis getroffen. Terwijl de werkloosheid binnen de EU in het eerste kwartaal van 2013 op een recordhoogte van 10,9% stond, was dit percentage bij jongeren onder de 25 jaar zelfs 23,5%. Ruim de helft van de jongeren in Griekenland en Spanje was werkloos, en ook in Portugal (38,2%) en Italië (37,8%) was de jeugdwerkloosheid enorm hoog.

Dergelijke dramatische cijfers voor jeugdwerkloosheid doen de hoofdvragen rijzen: "Waar zijn de banen?" en "Hoe kunnen we jongeren nog meer helpen?" Recente activiteiten van Eurofound bieden diverse impulsen aan de ontwikkeling van jongerenbeleid met betrekking tot:

  • starterssteun voor jongeren;
  • ondernemerschap onder jongeren in Europa;
  • inventarisatie van de doorstroming van Europese jeugd;
  • werkgelegenheid voor jongeren en beleidsadviezen om die te verbeteren;
  • hulp voor jonge werknemers tijdens de crisis met bijdragen van sociale partners en overheidsinstanties;
  • ervaringen met de jongerengarantie in Finland en Zweden.

Belangrijkste bijdragen: NEET-jongeren en uitsluiting

Jeugdwerkloosheid, hoe ernstig ook, vormt slechts een deel van het probleem. De grootste uitdaging ligt in de onevenredige invloed van de recessie op jongeren onder de 30 jaar, zelfs als zij hoogopgeleid zijn; er zijn ongeveer 12,5 miljoen jongeren tussen de 15 en 29 jaar die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen (not in employment, education or training, NEET). Het is de wens van Eurofound te begrijpen wat het sociaaleconomische effect is van deze groeiende afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt en het onderwijs. Zie het vele werk van Eurofound op het gebied van het NEET-thema.

Los van de crisis hebben sommige jongeren extra moeite om een baan te vinden; zo verhoogt een handicap of een ander gezondheidsprobleem de kans om een NEET-jongere te worden met 40%. Actieve inclusie wordt beschouwd als het meest geschikte beleid om deze problemen aan te pakken. In elf EU-lidstaten evalueert Eurofound het beleid voor de actieve inclusie van jongeren met een handicap of gezondheidsprobleem.

Jongerenbeleid in de enquêtes van Eurofound

Binnen de studies van Eurofound is jongerenbeleid op veel gebieden van belang. De derde Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan (EQLS 2012) bracht substantiële verschillen aan het licht tussen verschillende leeftijdsgroepen wat betreft de kwaliteit van het bestaan, de sociale inclusie en de kwaliteit van de samenleving. Met behulp van een leeftijdsgroepfilter worden deze verschillen nauwkeurig in beeld gebracht door de mapping tool voor de EQLS-enquête. Op basis van EQLS-gegevens is in 2014 ook een beleidsnota opgesteld over de sociale situatie van Europese jongeren (zoals hieronder uitgelicht).

De vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 2010) liet aanzienlijke verschillen zien tussen oudere en jongere werknemers (onder de 25 jaar) wat betreft sommige aspecten van de arbeidsomstandigheden. Sindsdien heeft de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 2015) cijfermatig aangetoond dat de vaardigheidskloof tussen oudere en jongere werknemers langzaam aan het verdwijnen is. Maak voor meer informatie gebruik van de mapping tool voor de EWCS-enquête.

Uitgelicht: Sociale situatie van Europese jongeren

1 april 2014 - Deze beleidsnota bevat een aantal beleidsadviezen gebaseerd op bevindingen uit de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan en andere onderzoeksprojecten van Eurofound. De nota evalueert de kwaliteit van het bestaan voor Europese jongeren aan de hand van thema's zoals woonomstandigheden, sociale uitsluiting, relaties en steunpunten, en deelname aan de samenleving en aan sociale of culturele activiteiten.
Foundation Findings - Sociale situatie van Europese jongeren

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (138)
  • Gegevens
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.