Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Uaktualniono
04 Listopad 2015
Opublikowane
04 Listopad 2015
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. An executive summary is available - see related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Catalogue: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15481
  Catalogue info

  Rokowania zbiorowe w Europie w XXI wieku

  Authors: 
  Eurofound

  Systemy rokowań zbiorowych w UE podlegały ciągłym zmianom od końca lat 90. Podczas gdy przedsiębiorstwa w całej Europie usiłują podążać za nasilającą się konkurencją globalną, zwiększa się presja ze strony pracodawców na większą elastyczność w rokowaniach zbiorowych, szczególnie po kryzysie gospodarczym z 2008 r. Celem niniejszego sprawozdania jest rozpoznanie zmian w zakresie wszystkich istotnych aspektów rokowań zbiorowych (z wyłączeniem płac i czasu pracy, które są przedmiotem oddzielnej analizy Eurofound) na przestrzeni ostatnich 15 lat. Dzięki temu można wyróżnić trendy długoterminowe i zidentyfikować zmiany spowodowane kryzysem. Sprawozdanie ma również na celu wskazanie kierunków możliwego rozwoju rokowań zbiorowych w nadchodzących latach. W opracowaniu stwierdzono istnienie wspólnego, silnego trendu polegającego na dążeniu w całej UE do decentralizacji i większej elastyczności w procesach związanych z rokowaniami zbiorowymi, przy czym istnieją znaczne rozbieżności pod względem ram czasowych i tempa zmian.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz