Čo robíme

Priority nadácie Eurofound na roky 2021 – 2024 sú formované kľúčovými výzvami v oblasti sociálnej súdržnosti a spravodlivej transformácie v meniacom sa prostredí v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Agentúra sa zameriava na záležitosti, pri ktorých môže vychádzať zo svojich základných odborných znalostí v oblasti pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov, zamestnanosti a životných podmienok, aby mohla podporiť svoje zainteresované strany tým, že im poskytuje dôkazy potrebné pri prijímaní politických opatrení.

Pracovné programy

Programový dokument na roky 2021 – 2024 má šesť strategických oblastí, ktoré sa budú vykonávať prostredníctvom ďalej uvedených operačných činností. Prvé štyri sú oblasti určené v zakladajúcom nariadení agentúry.

  • Pracovné podmienky a udržateľná práca : poskytovať porovnateľné údaje a analýzy, ktoré možno použiť na zlepšenie kvality pracovných miest a podporu udržateľnosti práce počas celého života.
  • Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg : fungovať ako centrum odborných znalostí na monitorovanie a analýzu vývoja v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu a podporovať dialóg medzi sociálnymi partnermi.
  • Zamestnanosť a trhy práce : poskytovať poznatky na identifikáciu zmien na trhu práce a informovať politiky zamestnanosti s cieľom zlepšiť fungovanie a inkluzívnosť trhu práce.
  • Životné podmienky a kvalita života : mapovať a analyzovať kľúčové prvky zlepšovania životných podmienok ľudí vrátane informácií o ich vnímaní kvality života a spoločnosti.

Nadácia Eurofound bude ďalej riešiť politické výzvy v dvoch prierezových tematických činnostiach.

  • Predvídanie a riadenie vplyvu zmeny : poskytovať dôkazy o štrukturálnych zmenách, ktorých hybnou silou sú vo veľkej miere digitalizácia a zmena klímy, ale aj kríza spôsobená pandémiou COVID-19, a ktoré môžu byť užitočné pri zabezpečovaní spravodlivého prechodu podporujúceho zamestnanosť, dobré pracovné podmienky, sociálnu ochranu a práva pracovníkov a zároveň zlepšujú produktivitu práce, konkurencieschopnosť a prosperitu.
  • Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie : prispievať k politickej diskusii o spravodlivosti a informovať politiky zamerané na zlepšenie sociálnej súdržnosti a podporu konvergencie smerom k lepším životným a pracovným štandardom v EÚ.

Tri celoeurópske prieskumy , ktoré nadácia pravidelne opakuje, ako aj činnosť troch monitorovacích centier prispievajú k práci v týchto strategických oblastiach.

Pozrite si všetky viacročné a ročné pracovné programy

Výročné správy

Život a práca v Európe 2021

Pandémia ochorenia COVID-19 bola v roku 2021 naďalej rozhodujúcou silou v živote a práci Európanov a nadácia Eurofound pokračovala vo svojej činnosti v oblasti skúmania a zaznamenávania mnohých a rôznorodých vplyvov v členských štátoch EÚ. Ročenka s názvom Living and working in Europe 2021 (Život a práca v Európe v roku 2021) ponúka na základe výsledkov výskumných činností, ktoré nadácia viedla v roku 2021, stručný prehľad zmien v oblasti zamestnanosti, práce a životných podmienok v Európe.

Prevziať ročenku. Prečítajte si tiež Konsolidovanú výročnú správu o činnosti povoľujúceho úradníka za rok 2021.

Pozrite si všetky výročné správy

Celoeurópske prieskumy

V rámci pravidelne opakovaných troch celoeurópskych prieskumov nadácie Eurofound sa zhromažďujú pôvodné a v plnej miere porovnateľné údaje, ktoré pokrývajú všetky členské štáty EÚ a rad ďalších krajín, a to v závislosti od daného prieskumu. Údaje zhromaždené prostredníctvom prieskumov umožňujú hĺbkovú analýzu celého radu otázok. Prieskumy sa považujú za jeden z najcennejších a jedinečných zdrojov informácií, ktoré má nadácia Eurofound k dispozícii. Informujú a usmerňujú podstatnú časť výskumnej práce nadácie Eurofound.

V reakcii na pandémiu COVID-19 nadácia Eurofound upravila svoj výskum, aby mohla monitorovať vývoj situácie počas pandémie a zhromažďovať údaje o jej vplyve na život občanov EÚ, ako aj o politických reakciách na zmiernenie jej účinkov. Nadácia v apríli 2020 odštartovala jedinečný a rozsiahly elektronický prieskum s názvom Život, práca a COVID-19, ktorého cieľom bolo zachytiť ďalekosiahle dôsledky pandémie, pokiaľ ide o spôsob, akým ľudia žijú a pracujú v celej EÚ, a pomôcť tak tvorcom politík navodiť vyváženú obnovu po kríze.

Monitorovacie centrá

Tri monitorovacie centrá nadácie Eurofound prispievajú aj k práci v tematických oblastiach, a to s podporou Siete európskych korešpondentov nadácie, ktorá pokrýva členské štáty EÚ a Nórsko. Prostredníctvom siete je možné zhromažďovať systematické a porovnateľné informácie o skutočnostiach a vývoji na vnútroštátnej úrovni.

Reagovanie na žiadosti o informácie ad hoc

Hlavnou činnosťou v novom programovom období súreakcie na žiadosti o informácie ad hoc od kľúčových zúčastnených strán nadácie Eurofound. Hlavnými cieľmi tejto služby je zabezpečiť promptné, flexibilné a kvalitné poskytovanie príspevkov prispôsobených individuálnym potrebám, a to s cieľom vyhovieť novým a vznikajúcim informačným potrebám.

Pozrite si všetky správy ad hoc