Čo robíme

Nadácia Eurofound sa zameriava na podporu cieľov stratégie Európa 2020 v záujme zabezpečenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európy. Uskutočňovaním výskumu, v rámci ktorého sa skúmajú praktické skúsenosti a identifikujú faktory úspešnej zmeny, sa nadácia Eurofound usiluje zdokumentovať zmeny a porozumieť im a rozvíjať nápady na neustále zlepšovanie životných a pracovných podmienok európskych občanov.

Pracovné programy

V aktuálnom programovom dokumente na obdobie rokov 2017 – 2020 je opísané, aké práce má nadácia Eurofound naplánované na štvorročné programové obdobie. Nadácia Eurofound vybrala šesť strategických tematických oblastí, v ktorých sa budú vykonávať činnosti zamerané na poskytovanie poznatkov na dosiahnutie vyššej úrovne konvergencie životných a pracovných podmienok v Európskej únii. Sú to:

Prvé štyri sú hlavné oblasti, v ktorých si nadácia Eurofound vybudovala svoje odborné poznatky v priebehu štyroch desaťročí a ktoré zabezpečujú kontinuitu v práci agentúry. Posledné dve týkajúce sa digitálneho veku a konvergencie v EÚ zavádzajú nový rozmer do činností nadácie Eurofound, keďže zachytávajú prierezové výzvy a paradigmatické zmeny, ktoré môžu mať transformujúci vplyv na ťažiskové oblasti práce nadácie Eurofound. V rámci týchto šiestich tematických oblastí nadácia Eurofound preskúma, ako sa pracovné a životné podmienky dajú zlepšiť prostredníctvom verejných politík a právnych predpisov, intervencie zo strany sociálnych partnerov a postupov na úrovni pracoviska.

Vo viacročnom programe na obdobie rokov 2017 – 2020 je vytýčený konkrétny pracovný program pre každý rok programového obdobia. 

Pozri všetky viacročné a ročné pracovné programy

Výročné správy

Život a práca v Európe 2015 – 2018

Publikácia s názvom Život a práca v Európe 2015 – 2018 sumarizuje niektoré z hlavných zistení výskumu nadácie Eurofound o životných a pracovných podmienkach Európanov počas uplynulých štyroch rokov, teda počas funkčného obdobia odchádzajúcej Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V tomto dokumente sa poskytuje odpoveď na kľúčové otázky týkajúce sa aspektov života a práce, ktoré majú veľký význam tak pre ľudí, ako aj pre tvorcov politík. Zároveň sa v ňom vyzdvihujú oblasti, na ktoré sa treba pri tvorbe politík zamerať, pokiaľ má byť pre občanov prínosom. Témy, ktorým sa venuje publikácia s názvom Život a práca v Európe 2015 – 2018, je rozdelená do dvoch častí: ako dnes žijeme ako dnes pracujemePozrite si interaktívnu prezentáciu správy

Prečítajte si tiež Konsolidovanú výročnú prácu o činnosti povoľujúceho úradníka za rok 2018 .

Pozrite si všetky výročné správy.

Celoeurópske prieskumy

V rámci pravidelne vykonávaných troch celoeurópskych prieskumov nadácie Eurofound sa zhromažďujú pôvodné a úplne porovnateľné údaje pokrývajúce všetky členské štáty EÚ a rad ďalších krajín v závislosti od prieskumu. Údaje zhromaždené prostredníctvom prieskumov umožňujú hĺbkovú analýzu celého radu otázok. Prieskumy sú považované za jeden z najhodnotnejších a jedinečných zdrojov informácií, ktoré má nadácia Eurofound k dispozícii. Značná časť výskumnej práce Eurofound sa opiera o informácie z týchto prieskumov a riadi sa nimi.

Monitorovacie centrá

Tri monitorovacie centrá nadácie Eurofound tiež prispievajú k práci v tematických oblastiach podporovaných Sieťou európskych korešpondentov pokrývajúcou členské štáty EÚ a Nórsko. Prostredníctvom siete sa dajú zhromaždiť systematické a porovnateľné informácie o skutočnostiach a vývoji na vnútroštátnej úrovni.

Reagovanie na ad hoc žiadosti o informácie

Reagovanie na ad hoc žiadosti o informácie od kľúčových zúčastnených strán nadácie Eurofound je hlavnou činnosťou v novom programovom období. Hlavnými cieľmi tejto služby je zabezpečiť promptné, flexibilné a kvalitné poskytovanie príspevkov prispôsobených individuálnym potrebám vypracovaných na účely uspokojenia nových a vznikajúcich informačných potrieb.

Pozrite si všetky správy prispôsobené individuálnym potrebám a iné príležitostné správy.