Prieskumy európskych podnikov

Európsky prieskum podnikov (ECS) sa uskutočňuje každé štyri roky od svojho vzniku v rokoch 2004 – 2005, vtedy ešte pod názvom Európsky prieskum podnikov zameraný na pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (ESWT). Druhý prieskum (vykonaný pod novým názvom Európsky prieskum podnikov) bol ukončený v roku 2009 a tretí prieskum sa uskutoční v roku 2013.

Ciele prieskumu sú tieto:

  • zmapovať, vyhodnotiť a kvantifikovať na harmonizovanom základe informácie o politikách a postupoch podnikov v rámci Európy,
  • analyzovať vzťahy medzi postupmi podnikov a ich dosahom, ako aj preskúmať postupy z hľadiska štruktúr na úrovni podniku, pričom sa dôraz bude klásť na sociálny dialóg,
  • sledovať trendy,
  • prispieť k Stratégii Európa 2020 prostredníctvom mapovania a pochopenia politík a postupov podnikov, ktoré môžu mať dosah na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj vývoj sociálneho dialógu v podnikoch. Prieskum by mal tiež poskytnúť priestor na vývoj homogénnych ukazovateľov týkajúcich sa týchto otázok pre európsku verejnosť.

ECS je prieskum založený na dotazníku a vykonaný na reprezentatívnej vzorke prostredníctvom telefónu v jazyku (jazykoch) danej krajiny. Osobitou črtou tohto prieskumu je, že rozhovory sa uskutočňujú s manažérom zodpovedným za personálne záležitosti v danom podniku a podľa možnosti so zástupcom zamestnancov. Prvá vlna prieskumu sa venovala otázkam týkajúcim sa rozvrhnutia pracovného času a vyváženosti medzi pracovným a súkromným životom na úrovni podniku. V druhej vlne sa sledovali rôzne formy pružnosti vrátane pružnosti pracovného času, zmluvnej pružnosti, variabilného platového ohodnotenia a finančnej účasti, ako aj sprievodných opatrení v personálnej oblasti a povaha a kvalita sociálneho dialógu na pracovisku. V tretej vlne sa bude venovať pozornosť organizácii pracoviska, inovácii pracoviska, účasti zamestnancov a sociálnemu dialógu na európskych pracoviskách.

Po rozšírení EÚ prieskum postupne rozšíril svoje zemepisné pokrytie:

  • Prvý ECS (ESWT) v období rokov 2004 – 2005: 21 krajín: 15 ‘starých’ členských štátov EÚ a Cyprus, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko
  • Druhý ECS v r. 2009: 30 krajín vrátane 27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko
  • Tretí ECS v r. 2013: 32 krajín vrátane 27 členských štátov EÚ a Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandu, Čiernej Hory a Turecka