Prieskumy európskych podnikov

Európsky prieskum podnikov (ECS) sa uskutočňuje pravidelne od svojho vzniku v rokoch 2004 – 2005, keď sa nazýval Európsky prieskum podnikov o pracovnom čase a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom (ESWT). Druhý prieskum pod novým názvom Európsky prieskum podnikov sa ukončil v roku 2009, tretí v roku 2013 a štvrtý v roku 2019 v spolupráci so sesterskou agentúrou nadácie Cedefop.

Ciele prieskumu

Hlavné ciele prieskumu sú:

  • zmapovať, posúdiť a kvantifikovať na harmonizovanom základe informácie o politikách a postupoch podnikov v rámci Európy,
  • analyzovať vzťahy medzi postupmi podnikov a ich dosahom, ako aj preskúmať postupy z hľadiska štruktúr na úrovni podniku, pričom sa dôraz kladie najmä na sociálny dialóg,
  • sledovať trendy,
  • prispieť k plánu pre Európu prostredníctvom mapovania a pochopenia politík a postupov podnikov, na ktorých môže Európa budovať hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, chráni hlavné hodnoty EÚ, napríklad dôležitosť dobre fungujúceho dialógu, a je pripravené na digitálny vek.

Ako sa prieskum realizuje?

ECS je prieskum podnikov s aspoň 10 zamestnancami, ktorý je založený na dotazníku a vykonáva sa na reprezentatívnej vzorke. Rozhovory sa vedú s riadiacim pracovníkom zodpovedným za ľudské zdroje v danom podniku a podľa možnosti so zástupcom zamestnancov.

Zameranie prieskumu

Prvé vydanie prieskumu sa týkalo otázok spojených s organizáciou pracovného času a rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom na úrovni podniku. Druhé vydanie sa zaoberalo rôznymi formami pružnosti vrátane pružnosti pracovného času, zmluvnej pružnosti, variabilného odmeňovania a finančnej účasti, ako aj sprievodnými opatreniami v oblasti ľudských zdrojov a povahou a kvalitou sociálneho dialógu na pracovisku. V treťom prieskume sa pozornosť venovala organizácii pracoviska, inovácii pracoviska, účasti zamestnancov a sociálnemu dialógu na európskych pracoviskách. Tieto témy sa opakovali vo štvrtom vydaní, ktoré zahŕňa aj otázky o využívaní zručností, stratégiách v oblasti zručností a digitalizácii.

Rozsah prieskumu

Jednotlivé vydania prieskumu zahŕňajú tieto krajiny:

  • nadväzujúci prieskum ECS o pandémii COVID-19 z roku 2020: 28 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo. Respondentom na riadiacich pozíciách z prieskumu ECS z roku 2019, ktorí súhlasili s opätovným kontaktovaním, sa v novembri 2020 zaslali online nadväzujúce dotazníky, ktorých cieľom bolo zaznamenať vplyv pandémie COVID-19 na postupy na pracoviskách,
  • ECS z roku 2019 : 28 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo,
  • ESC z roku 2013 : 32 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Island, Čierna Hora a Turecko,
  • ECS z roku 2009 : 30 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Chorvátsko, Severné Macedónsko a Turecko,
  • ECS (ESWT) z rokov 2004 – 2005 : 21 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Cyprus, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko.