Európsky prieskum podnikov v roku 2013

Európske podniky zohrávajú dôležitú úlohu pri preklenovaní krízy a pri dosahovaní cieľov uvedených v stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V tretej vlne prieskumu sa pozornosť sústreďuje na organizáciu práce, inovácie na pracovisku, participáciu zamestnancov a sociálny dialóg. Vďaka nemu sa získa prehľad o celom rade postupov používaných na pracoviskách v Európe, ale tiež o tom, ako sa o nich diskutuje a rokuje na úrovni pracoviska, ako aj o niektorých ich výsledkoch. Tento dotazník bo vypracovaný v spolupráci so zainteresovanými stranami a odborníkmi nadácie Eurofound v príslušných oblastiach.

Tretí Európsky prieskum podnikov (ECS) realizovala spoločnosť Gallup Europe a zahŕňal celkovo 32 krajín (27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Island, Čiernu Horu a Turecko). Veľkosť cieľovej vzorky zo všetkých 32 krajín dosiahla 29 950 respondentov a pohybovala sa od 300 do 1 650 respondentov v závislosti od veľkosti krajiny. Prieskum prebiehal od februára do mája 2013 a, rovnako ako pri predchádzajúcich prieskumoch, sa rozhovory viedli cez telefón s manažérmi a zástupcami zamestnancov v jazyku (jazykoch) danej krajiny.

Dôležitým prvkom všetkých prieskumov nadácie Eurofound je kontrola kvality. Vo všetkých fázach tretieho prieskumu ECS sa budú preto uplatňovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa splnili očakávania týkajúce sa vysokej kvality jeho realizácie.

K dispozícii sú Dotazníky vo všetkých jazykoch a ďalšie informácie o metodike sa uverejnia v nasledujúcich mesiacoch tohto roka.