Minimálna mzda

23 január 2023

Image of young female worker in a café

Pojem minimálna mzda odkazuje na rôzne regulačné obmedzenia najnižšej sadzby, akú zamestnávatelia môžu vyplácať pracovníkom. Zákonom stanovená minimálna mzda je regulovaná formálnymi právnymi predpismi alebo služobným porRead more

Pojem minimálna mzda odkazuje na rôzne regulačné obmedzenia najnižšej sadzby, akú zamestnávatelia môžu vyplácať pracovníkom. Zákonom stanovená minimálna mzda je regulovaná formálnymi právnymi predpismi alebo služobným poriadkom. Kolektívne dohodnuté minimá sú stanovené v kolektívnych zmluvách medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľmi.

Read less

Najnovšie správy

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Kontext EÚ

Top

Minimum wages infographic
Infografika

Väčšina členských štátov EÚ má svoju zákonom stanovenú minimálnu mzdu, hoci jej úroveň, mechanizmy úpravy a úroveň krytia sa líšia. Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko majú minimálne mzdy stanovené v kolektívnych zmluvách, zatiaľ čo Cyprus má zákonom stanovené sadzby pre rôzne povolania.

Inštitúcie EÚ v novembri 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom stanovili záväzok EÚ v oblasti spravodlivým miezd pre pracovníkov. Týka sa zabezpečenia primeraných miezd pre pracovníkov, ktoré im a ich rodinám umožnia žiť na dôstojnej životnej úrovni, zabezpečenia možnosti pre nízkokvalifikovaných a mladých pracovníkov nájsť si zamestnanie a súčasne finančného zatraktívnenia práce.

Nová Európska komisia, ktorá nastúpila do funkcie v decembri 2019, tento záväzok zopakovala a do programu zaradila iniciatívu reformy minimálnej mzdy v EÚ. Vízia silnej sociálnej Európy Európskej komisie pripravuje cestu akčnému plánu na vykonávanie sociálneho piliera . Po dvoch kolách konzultácií so sociálnymi partnermi vo februári a v júni predložila Komisia 28. októbra 2020 návrh smernice EÚ o primeraných minimálnych mzdách. Cieľom je, aby do roku 2024 všetci pracovníci v EÚ zarábali spravodlivú a primeranú mzdu bez ohľadu na to, kde žijú.

Práca nadácie Eurofound v oblasti minimálnych miezd nadväzuje na prioritu Komisie na roky 2019 – 2024 týkajúcu sa hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí.

Read less

Výskum

Top

Nadácia Eurofound poskytuje pravidelné aktuálne informácie o odmeňovaní v EÚ vrátane výročnej štúdie o vývoji sadzieb minimálnej mzdy v celej EÚ (ako aj v Nórsku a Spojenom kráľovstve), pričom skúma, ako sa národné vlády a sociálni partneri zapájajú do stanovovania nových sadziebRead more

Nadácia Eurofound poskytuje pravidelné aktuálne informácie o odmeňovaní v EÚ vrátane výročnej štúdie o vývoji sadzieb minimálnej mzdy v celej EÚ (ako aj v Nórsku a Spojenom kráľovstve), pričom skúma, ako sa národné vlády a sociálni partneri zapájajú do stanovovania nových sadzieb. Zaoberá sa aj koncepciou životného minima, ktorej cieľom je zaručiť pracovníkom a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň a účasť na živote spoločnosti v reakcii na nedostatočný príjem mnohých pracujúcich domácností, ktoré sú odkázané na existujúce zákonom stanovené minimálne mzdy.

Vývoj miezd

Výročný prehľad minimálnych miezd v roku 2021 obsahuje súhrnné informácie o tom, ako sa stanovovali sadzby minimálnej mzdy v roku 2020 poznačenom pandémiou COVID-19. Posudzujú sa v ňom výzvy, ktorým čelia vnútroštátne rozhodovacie orgány, a spôsob, akým reagovali na problémy spojené s hospodárskym a sociálnym úpadkom spôsobeným pandémiou pri rozhodovaní o minimálnej mzde. Mapuje rozsah, v akom sa minimálne mzdy uvádzali v rámci podporných opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Venuje sa pokroku v rámci iniciatívy EÚ týkajúcej sa primeraných minimálnych miezd a mapuje reakcie sociálnych partnerov na úrovni EÚ a vnútroštátnych rozhodovacích orgánov.

V skoršej štúdii o odmeňovaní v Európe v 21. storočí nadácia Eurofound skúmala dôsledky hypotetického scenára minimálnej mzdy koordinovanej na úrovni EÚ a stanovenej na úrovni 60 % mediánu mzdy danej krajiny.

Vplyv pandémie COVID-19 na zamestnancov s nízkou mzdou

Pandémia COVID-19 pravdepodobne ovplyvní prebiehajúcu diskusiu o minimálnej mzde, keďže mnohí pracovníci poskytujúci základné služby počas pandémie sú na spodku rebríčka odmeňovania. Ide napríklad o pracovníkov v maloobchode, potravinových dodávateľských reťazcoch alebo v oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva. Iných zamestnancov s nízkymi mzdami, ako napríklad pracovníkov v sektore ubytovacích a stravovacích služieb alebo v sektore rekreačných a zábavných služieb, ako prvých zasiahla nezamestnanosť. Vzhľadom na zvyšujúcu sa nezamestnanosť bude dôležité zistiť, ako môžu minimálne mzdy prispieť k súboru politík, ktoré vlády a sociálni partneri v súčasnosti uplatňujú na zmiernenie hospodárskych a sociálnych vplyvov. Z elektronického prieskumu nadácie Eurofound Život, práca a COVID-19 vyplýva, že takmer polovica domácností si už sotva vystačí s peniazmi. Minimálne mzdy by mohli zohrávať politickú úlohu pri stabilizácii príjmov.

Minimálna mzda a životné minimum

Väčšina štátov EÚ má svoju zákonom stanovenú minimálnu mzdu. So zákonom stanovenou minimálnou mzdou súvisí koncepcia životného minima, ktorá je však odlišná – ide o mzdu, ktorou sa má zabezpečiť základná, ale prijateľná životná úroveň zamestnanca (a v niektorých prípadoch aj jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov v domácnosti). Sadzba životného minima vychádza z podrobného a pravidelne aktualizovaného výpočtu nákladov na základné služby a tovary potrebné na takúto životnú úroveň a má čiastočne odrážať nedostatočnosť bežných zákonom stanovených miním na tento účel. Kampane na podporu životného minima sú vo všeobecnosti dobrovoľnícke a sú odkázané na spoluprácu záujmových skupín, odborových zväzov a zamestnávateľov. Tieto kampane môžu zohrávať úlohu obhajcu (Írsko), ako aj akreditačnú úlohu (Spojené kráľovstvo), keď sú organizácie formálne akreditované ako zamestnávatelia zabezpečujúci životné minimum. V súlade s ustanoveniami o spravodlivých mzdách stanovenými v sociálnom pilieri je cieľom výskumu nadácie Eurofound poskytnúť tvorcom politík praktický návod ku koncepcii životného minima.

Pilotná štúdia zameraná na zmeny minimálnej mzdy

Na žiadosť Európskeho parlamentu a Komisie nadácia Eurofound uskutoční pilotnú štúdiu zameranú na zmeny minimálnej mzdy v EÚ od roku 2021 do roku 2023. Ďalšie informácie sú dostupné v časti „Prebiehajúca práca“ nižšie.

Read less

Hlavné výstupy v priebehu rokov

Show more (12)

Hlavné zistenia

Top

· Ženy sú nadmerne zastúpené medzi zamestnancami s minimálnou mzdou takmer vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na to, ako sú zamestnanci s minimálnou mzdou vymedzení.

Read more

· Ženy sú nadmerne zastúpené medzi zamestnancami s minimálnou mzdou takmer vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na to, ako sú zamestnanci s minimálnou mzdou vymedzení.

· Každý desiaty pracovník v EÚ zarábal v roku 2017 mzdu približne na úrovni minimálnej mzdy (+/– 10 %).

· V roku 2019 sa v mnohých krajinách EÚ diskutovalo o ďalšom podstatnom zvyšovaní minimálnej mzdy po roku 2020, čiastočne vo vzťahu k relatívnemu cieľu, čiastočne v absolútnom vyjadrení.

· Zákonom stanovené minimálne mzdy sú od začiatku tisícročia v porovnaní so mzdami ostatných pracovníkov spravodlivejšie (ak sa porovnávajú s mediánom mzdy všetkých pracovníkov).

· Napriek tomuto stúpajúcemu trendu zostávajú minimálne mzdy vo väčšine krajín pod úrovňou 60 %, či dokonca pod úrovňou 50 % mediánu mzdy. Platí to najmä v prípade členských štátov EÚ v strednej a vo východnej Európe, ktoré na začiatku tisícročia začínali na mimoriadne nízkych relatívnych úrovniach a vo svojich právnych predpisoch týkajúcich sa minimálnej mzdy majú aj naďalej ciele približne na úrovni alebo pod úrovňou 50 %.

· Celkovo 7 z 10 pracovníkov s minimálnou mzdou uvádza, že majú prinajmenšom určité ťažkosti vystačiť si s príjmom, v porovnaní s menej ako 5 z 10 ostatných pracovníkov. Tieto číselné údaje sa však v rámci jednotlivých krajín značne líšia. V Dánsku, vo Fínsku, v Nemecku a vo Švédsku to považuje za náročné až veľmi náročné menej ako 10 % pracovníkov s minimálnou mzdou, zatiaľ čo v Bulharsku, Chorvátsku a na Cypre má takéto ťažkosti 50 % až 60 % a v Grécku 80 % pracovníkov.

· Vlády v celej Európe reagujú opatreniami na stabilizáciu príjmov osôb, ktoré sú zasiahnuté krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. V súbore politík môžu minimálne mzdy zohrávať úlohu zameranú na stabilizáciu príjmov, a tým pomôcť vyvážiť klesajúci trend vedúci k recesii alebo depresii.

· Databáza PolicyWatch EÚ nadácie Eurofound tiež ukazuje, že vlády často odkazovali na zákonom stanovenú minimálnu mzdu pri určovaní hornej alebo dolnej hranice úrovne príspevkov na podporu príjmu, ako sú napríklad príspevky v režime skráteného pracovného času.

· Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla najmä odvetvia a povolania s väčším podielom pracovníkov s minimálnou mzdou: pracovníci v poľnohospodárstve (15 % pracovníkov s minimálnou mzdou v odvetví a približne 20 % v prípade niektorých pracovných miest v poľnohospodárstve), maloobchode (13 %) alebo upratovači a pomocníci (25 %) patria medzi tých, ktorí udržiavajú spoločnosť v chode v čase obmedzenia sociálnych kontaktov a obmedzenia pohybu.

· Ďalšie odvetvia a povolania s väčším podielom pracovníkov s minimálnou mzdou – najmä odvetvie ubytovacích a pohostinských služieb (16 %), odvetvia umenia, zábavy, rekreácie alebo práce v domácnostiach (14 %) alebo pracovníci v osobných službách (16 %) – patrili medzi tie, ktoré pocítili účinky opatrení v oblasti verejného zdravia okamžite po začatí pandémie COVID-19.

Read less

Publikácie a údaje

Top

V častiach uvedených nižšie sa nachádzajú odkazy n množstvo publikácií, údajov a prebiehajúce činnosti týkajúce sa tejto témy. 

  • Publikácie (156)
  • Údaje
  • Prebiehajúce činnosti

Prebiehajúce činnosti

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Pilot project on minimum wages

Following a request from the European Parliament and decision from the European Commission, Eurofound will carry out a pilot project on the 'Role of the minimum wage in establishing the Universal Labour Guarantee' in the EU from 2021 to 2023. The purpose of this pilot project is to provide data and research evidence that will feed into the monitoring of the European Commission’s initiative on adequate minimum wages. The main objectives will be examined in three distinct modules:

  • Module 1: Enforcement of minimum wages and compliance – providing a measurement of compliance with minimum wage regulation and discussing the methodological and policy issues related to this measurement
  • Module 2: Database on minimum wage rates applicable to low-paid jobs – building a database on minimum wages in collective agreements
  • Module 3: Minimum tariffs in collective agreements – to verify the presence of minimum tariffs for self-employed in collective agreements. A report for this module was published in November 2022.