Условия на труд и устойчивост на работните места

13 November 2020

Демографското предизвикателство на застаряващото население и нарастващото многообразие в сферата на труда доведоха до по-голямоRead more

Демографското предизвикателство на застаряващото население и нарастващото многообразие в сферата на труда доведоха до по-голямо внимание към концепцията за устойчивост на работните места през целия живот. Това подчертава колко важно за работещия е качеството на работното място и работната среда през целия му трудов живот.

За да се работи по-дълго, трябва да се работи по-добре. Организацията на труда и работните споразумения трябва да са съобразени с индивидуалните нужди. 

Read less

Последни актуализации

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Сред актуалните проблеми пред авторите на политики в ЕС са балансът работа—извънтрудов живот, по-специално за работещите родители, удължаването на трудовия живот и постигането на адекватен баланс между гъвкавост и сигурнRead more

Сред актуалните проблеми пред авторите на политики в ЕС са балансът работа—извънтрудов живот, по-специално за работещите родители, удължаването на трудовия живот и постигането на адекватен баланс между гъвкавост и сигурност. Това означава също така борба срещу недекларирания и незаконния труд, инвестирането в човешки капитал и преодоляване на големите неравенства, пред които хората са изправени на пазара на труда.

Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия се стреми към „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, а това означава поставяне на акцента върху качеството на работните места и условията на труд. Това е изложено в „Програмата за нови умения и работни места“ на Комисията от 2010 г. През април 2017 г. Комисията инициира пакета за Европейски стълб на социалните права. Принципите и правата, изложени в стълба, са структурирани в три основни категории, една от които е справедливи условия на труд.

Дейност на Еurofound

Eurofound доказа своята компетентност при наблюдение и анализ на условията на труд по широк обхват от измерения в течение на повече от 40 години. Те включват работно време и баланс работа—извънтрудов живот, здраве на работното място, безопасност и благосъстояние, обучение и квалификация, организация на труда, доходи и перспективи и удовлетворение от работата.

Агенцията се отнасяше със специално внимание към условията на труд за мъжете и жените, условията на труд в различни сектори и професии и работещите от различни възрастови групи.

Особен акцент беше поставен върху условията, пред които са изправени по-възрастните работници, и как те са свързани със способността и желанието за работа до възрастта на пенсиониране. Връзките между работата и здравето са изследвани в тясно сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Eurofound си сътрудничи и с Международната организация на труда (МОТ) по въпросите, свързани с бъдещето на сферата на труда.

Основни приноси

При шестото Европейско проучване за условията на труд (EWCS) на Еurofound, проведено през 2015 г., бяха анкетирани 44 000 работници в 35 държави по широк набор от въпроси, свързани с работата. То стъпва на поуките от предходните пет проучвания и дава цялостна картина на труда в Европа по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи. В инструмента за проучване тези данни са представени в интерактивен формат, което дава възможност за анализиране на променливите величини по държави членки и демографски характеристики. 

С помощта на данните от EWCS Eurofound разработи показатели за измерване на различни аспекти на качеството на работните места в цяла Европа. В друго проучване са изследвани политиките, които дават възможност за участие в пазара на труда до по-напреднала възраст, и по-конкретно начините за удължаване на трудовия живот чрез гъвкави схеми за пенсиониране.

Резултат от работата с EU-OSHA бе съвместен доклад относно психо-социалните рискове на работните места в Европа. Eurofound също така разгледа по-специално физическото и психическото насилие на работното място.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия на труд и устойчивост на работните места

Абонирай се

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия на труд и устойчивост на работните места

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.