Условия на труд и устойчивост на работните места

27 November 2019

Демографското предизвикателство на застаряващото население и нарастващото многообразие в сферата на труда доведоха до по-голямо внимание към концепцията за устойчивост на работните места през целия живот. Това подчертава колко важно за работещия е качеството на работното място и работната среда през целия му трудов живот.

За да се работи по-дълго, трябва да се работи по-добре. Организацията на труда и работните споразумения трябва да са съобразени с индивидуалните нужди. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Условия на труд и устойчивост на работните места

Сред актуалните проблеми пред авторите на политики в ЕС са балансът работа—извънтрудов живот, по-специално за работещите родители, удължаването на трудовия живот и постигането на адекватен баланс между гъвкавост и сигурност. Това означава също така борба срещу недекларирания и незаконния труд, инвестирането в човешки капитал и преодоляване на големите неравенства, пред които хората са изправени на пазара на труда.

Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия се стреми към „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, а това означава поставяне на акцента върху качеството на работните места и условията на труд. Това е изложено в „Програмата за нови умения и работни места“ на Комисията от 2010 г. През април 2017 г. Комисията инициира пакета за Европейски стълб на социалните права. Принципите и правата, изложени в стълба, са структурирани в три основни категории, една от които е справедливи условия на труд.

Дейност на Еurofound

Eurofound доказа своята компетентност при наблюдение и анализ на условията на труд по широк обхват от измерения в течение на повече от 40 години. Те включват работно време и баланс работа—извънтрудов живот, здраве на работното място, безопасност и благосъстояние, обучение и квалификация, организация на труда, доходи и перспективи и удовлетворение от работата.

Агенцията се отнасяше със специално внимание към условията на труд за мъжете и жените, условията на труд в различни сектори и професии и работещите от различни възрастови групи.

Особен акцент беше поставен върху условията, пред които са изправени по-възрастните работници, и как те са свързани със способността и желанието за работа до възрастта на пенсиониране. Връзките между работата и здравето са изследвани в тясно сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Eurofound си сътрудничи и с Международната организация на труда (МОТ) по въпросите, свързани с бъдещето на сферата на труда.

Основни приноси

При шестото Европейско проучване за условията на труд (EWCS) на Еurofound, проведено през 2015 г., бяха анкетирани 44 000 работници в 35 държави по широк набор от въпроси, свързани с работата. То стъпва на поуките от предходните пет проучвания и дава цялостна картина на труда в Европа по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи. В инструмента за проучване тези данни са представени в интерактивен формат, което дава възможност за анализиране на променливите величини по държави членки и демографски характеристики. 

С помощта на данните от EWCS Eurofound разработи показатели за измерване на различни аспекти на качеството на работните места в цяла Европа. В друго проучване са изследвани политиките, които дават възможност за участие в пазара на труда до по-напреднала възраст, и по-конкретно начините за удължаване на трудовия живот чрез гъвкави схеми за пенсиониране.

Резултат от работата с EU-OSHA бе съвместен доклад относно психо-социалните рискове на работните места в Европа. Eurofound също така разгледа по-специално физическото и психическото насилие на работното място.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (12)

Всички (288)

Publications (59)

Articles (190)

News (23)

Events (16)