Euroopan elämänlaatututkimukset (EQLS)

Joka neljäs vuosi tehtävässä ainutlaatuisessa Euroopan laajuisessa tutkimuksessa selvitetään eurooppalaisten elämänoloja sekä objektiivisesti katsoen että heidän omia käsityksiään oloistaan ja elämästään yleensä. Siinä tarkastellaan monia aiheita, esimerkiksi työllisyyttä, tuloja, koulutusta, asumista, perhettä, terveyttä sekä työn ja muun elämän tasapainoa. Siinä käsitellään myös subjektiivisia kysymyksiä, kuten ihmisten onnellisuutta, tyytyväisyyttä elämään ja sitä, minkälaiseksi he mieltävät yhteisönsä laadullisesti.

Koska tutkimus tehdään säännöllisesti, voidaan myös havaita keskeiset suuntaukset ihmisten elämänlaadussa pitkällä aikavälillä. Aikaisemmat tutkimukset esimerkiksi ovat tuoneet esiin, että talouskriisin alettua ihmisten on vaikeampi saada rahat riittämään. Monessa maassa on myös vallalla tunne siitä, että nykyisin on enemmän jännitteitä eri etnisten ryhmien välillä. Myös luottamus hallitukseen on nyt vähäisempää kuin ennen kaikkialla Euroopassa. Kuten aikaisemminkin, perhe-elämä ja ystävät tuottavat eniten tyydytystä ihmisille.

Vuosien mittaan Euroopan elämänlaatututkimuksen indikaattorit ovat kehittyneet arvokkaaksi täydennykseksi perinteisille talouskasvun ja elintason indikaattoreille, kuten bruttokansantuotteelle tai tulotasolle. Euroopan elämänlaatututkimuksen indikaattorit ovat yhtä selvät ja käyttökelpoiset kuin bruttokansantuote, mutta ne sisältävät enemmän ympäristön ja yhteiskunnan kehityksen näkökohtia ja ovat siten helposti yhdistettävissä päätöksentekoprosessiin ja otettavissa keskusteluun EU:ssa ja kansallisella tasolla Euroopan unionissa.

Kussakin tutkimuksessa aikuispopulaatiosta on valittu satunnaisotos henkilökohtaista haastattelua varten. EU:n laajentuminen ja EFTA-maiden osoittama kiinnostus ovat laajentaneet tutkimusten maantieteellistä kattavuutta ajan mittaan:

Lisäksi joukko toisen Euroopan elämänlaatututkimuksen kysymyksiä sisällytttiin osaksi Eurobarometri-tutkimusta vuonna 2009, mikä mahdollisti tutkmuksen elämänlaadun suuntauksista EU:n alueella: Trends in quality of life in the EU: 2003-2009.

Euroopan elämänlaatututkimuksesta ja muista täydentävistä lähteistä saadut tiedot syötetään myös Eurofoundin sähköiseen elämänlaadun tilastollisten indikaattoreiden tietokantaan (EurLIFE).