Euroopan elämänlaatututkimukset (EQLS)

Euroopan elämänlaatututkimus (EQLS) on seurantaväline, jolla voidaan mitata elämänlaatua moniulotteisesti. Sen jälkeen kun EQLS otettiin käyttöön vuonna 2003, siitä on kehittynyt arvokas indikaattoreiden joukko, joka täydentää perinteisiä talouskasvun ja elintason indikaattoreita, kuten BKT:tä tai tuloja. EQLS-indikaattorit ovat yhtä selkeitä ja helppokäyttöisiä kuin BKT, mutta niissä otetaan paremmin huomioon edistys ympäristöasioissa ja sosiaalisissa näkökohdissa. Ne on siten helppo sisällyttää päätöksentekoprosessiin ja ottaa käyttöön julkisessa keskustelussa unionin ja jäsenvaltioiden tasolla.

Tutkimuksen tavoitteet

EQLS:ssä tarkastellaan sekä Euroopan kansalaisten objektiivisia elinoloja että sitä, miten he näkevät elinolonsa ja yleisesti elämänsä.

Tutkimuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

  • tunnistaa vaarantuneet ryhmät ja huolenaiheet sekä edistyminen
  • seurata suuntauksia tarjoamalla näitä asioita koskevia yhtenäisiä indikaattoreita
  • osallistua elinoloja koskevan EU:n politiikan kehittämiseen

Miten tutkimus toteutetaan?

EQLS on edustava kyselypohjainen haastattelututkimus, joka kattaa aikuisväestön (18 vuotta täyttäneet).

Tutkimuksen painopiste

EQLS kattaa elämänalat, jotka vastaavat monia EU:n toimielinten toteuttamia politiikan aloja ja ohjelmia. Monissa näistä politiikoista käsitellään elämänlaatuun, yhteiskunnan laatuun ja julkisten palvelujen laatuun vaikuttavia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa työllisyys, tulot, koulutus, asuminen, perhe, terveys sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino. Tutkimuksessa tarkastellaan myös subjektiivisia aiheita, kuten ihmisten onnellisuutta, heidän tyytyväisyyttään elämäänsä sekä sitä, miten he kokevat yhteiskuntiensa ja julkisten palvelujensa laadun. Tämä moniulotteinen elämänlaatua koskeva lähestymistapa on pysynyt vahvana tutkimuksissa, vaikka aiheet ja indikaattorit ovat ajan mittaan laajentuneet esiin nousevien poliittisten teemojen mukaan. Tutkimuksen säännöllisyys on myös mahdollistanut ihmisten elämänlaadun keskeisten suuntauksien seuraamisen ajan kuluessa.

Tutkimuksen laajuus

Euroopan mahdollisten tulevien laajentumisten ja Euroopan vapaakauppajärjestön maiden (EFTA-maiden) kiinnostuksen vuoksi EQLS-tutkimuksen maantieteellinen kattavuus on laajentunut ajan mittaan:

  • EQLS 2016 : 33 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot, Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki
  • EQLS 2012 : 34 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Islanti, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki ja Kosovo
  • EQLS 2007 : 31 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Pohjois-Makedonia, Turkki ja Norja
  • EQLS 2003 : 28 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot ja Turkki

Tämän lisäksi EQLS 2007–2008 -tutkimuksessa esitettiin useita kysymyksiä osana vuonna 2009 tehtyä Eurobarometri-tutkimusta. Tämän ansiosta voitiin tutkia elämänlaadun suuntauksia EU:ssa: 2003–2009.