Living conditions and quality of life

Pristup uslugama skrbi: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i dugotrajna skrb

Report
Objavljeno
8 listopada 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • Potrebno je usmjeriti se na probleme, a ne samo neispunjene potrebe. Potrebe osoba za skrbi možda u konačnici mogu biti i ispunjene, no te se osobe tijekom čitava postupka suočavaju s poteškoćama.
Read more
 • Potrebno je usmjeriti se na probleme, a ne samo neispunjene potrebe. Potrebe osoba za skrbi možda u konačnici mogu biti i ispunjene, no te se osobe tijekom čitava postupka suočavaju s poteškoćama.
 • Financijska nepristupačnost ključna je prepreka, ali taj se problem neće riješiti smanjenjem troškova povezanih s uslugama skrbi ako se u obzir ne uzme širi kontekst dohotka i troškova kućanstva.
 • Kako bi se osiguralo ostvarivanje prava na pristup, važno je usmjeriti se na višestruke dimenzije koje se javljaju tijekom cijelog postupka, od prepoznavanja i ispunjavanja potreba do uzimanja u obzir čimbenika povezanih s kućanstvom te organizacijskih i društvenih čimbenika.
 • Mnoge se osobe ne koriste uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ni uslugama dugotrajne skrbi zbog toga što se već koriste oblicima neformalne skrbi, ali takve bi usluge i njima bile od koristi da su financijski pristupačnije, bolje prilagođene ili kvalitetnije.
 • Kako bi se povećala otpornost na gospodarske šokove, pristup zdravstvenoj zaštiti trebao bi manje ovisiti o dohotku i zaposlenju.
Read less

Sažetak

Pravo pristupa kvalitetnim uslugama skrbi istaknuto je u europskom stupu socijalnih prava. Ovo izvješće usmjereno je na tri vrste usluga skrbi: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i dugotrajnu skrb. Pokazalo se da mogućnost pristupa tim uslugama pridonosi smanjenju nejednaRead more

Pravo pristupa kvalitetnim uslugama skrbi istaknuto je u europskom stupu socijalnih prava. Ovo izvješće usmjereno je na tri vrste usluga skrbi: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i dugotrajnu skrb. Pokazalo se da mogućnost pristupa tim uslugama pridonosi smanjenju nejednakosti tijekom cijelog životnog vijeka i postizanju ravnopravnosti žena i osoba s invaliditetom. Na temelju podataka dobivenih od Eurofoundove Mreže europskih dopisnika i onih iz Eurofoundovih istraživanja, u izvješću se iznosi pregled trenutačne situacije u različitim državama članicama EU-a, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini, pri čemu se ujedno daje pregled prepreka korištenju uslugama skrbi te razlika u pogledu pitanja pristupa tim uslugama među skupinama stanovništva. Posebni naglasak stavlja se na tri područja u okviru kojih postoji potencijal za unaprjeđenje pristupa uslugama: rani i predškolski odgoj i obrazovanje za djecu s invaliditetom i posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, e-zdravstvo i privremenu skrb radi predaha uobičajenih njegovatelja (respite care).

Read less

Formats and languages

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  88
  Referentni broj: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Kataložni broj: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Pristup uslugama skrbi: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i dugotrajna skrb

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Pristup uslugama skrbi: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i dugotrajna skrb

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Istraživanje čiji su rezultati predstavljeni u ovom izvješću provedeno je prije nego što je u Europi u veljači 2020. izbila epidemija bolesti COVID-19. Zbog toga u tim rezultatima nije uzeta u obzir situacija tijekom epidemije.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar