Darbo sąlygos ir tvarus darbas

15 October 2019

Su visuomenės senėjimu susijęs demografinis iššūkis ir vis didesnė profesinio gyvenimo įvairovė paskatino labiau sutelkti dėmesį į tokią sampratą kaip tvarus darbas visą gyvenimą. Ja pabrėžiama darbuotojo darbo vietos kokybės ir darbo sąlygų svarba visą profesinį gyvenimą.

Dirbti ilgiau reiškia dirbti geriau. Darbo organizavimas ir darbo tvarka turėtų būti priderinti prie individualių poreikių. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Darbo sąlygos ir tvarus darbas

Šiuo metu ES politikos formuotojai dėmesį sutelkia į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ypač į dirbančius tėvus, profesinio gyvenimo ilginimą ir siekį tinkamai suderinti lankstumą ir saugumą. Tai taip pat reiškia kovą su nedeklaruojamu darbu ir apgaule įdarbinant, investavimą į žmogiškąjį kapitalą ir didelės nelygybės darbo rinkoje problemos sprendimą.

Europos Komisijos strategijoje „Europa 2020“ siekiama „pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“, o tai reiškia, kad dėmesys sutelkiamas ir į darbo vietų kokybę bei darbo sąlygas. Tai pabrėžiama Komisijos 2010 m. iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. 2017 m. balandžio mėn. Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramsčio priemonių rinkinį. Ramstyje pateikti principai ir teisės yra suskirstyti į tris pagrindines kategorijas; viena iš jų – tinkamos darbo sąlygos.

Eurofound veikla

Eurofound turi daugiau kaip 40 metų patvirtintos praktinės patirties, susijusios su skirtingų darbo sąlygų aspektų stebėjimu ir analize. Be kita ko, tai –darbo laikas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, sveikata, sauga ir gerovė darbe, mokymas ir įgūdžiai, darbo organizavimas, darbo užmokestis ir perspektyvos, taip pat pasitenkinimas darbu.

Eurofound konkrečiai nagrinėja vyrų ir moterų, skirtingų sektorių ir profesijų, taip pat skirtingų amžiaus grupių darbuotojų darbo sąlygas.

Jis ypatingą dėmesį skiria sąlygoms, su kuriomis susiduria vyresni darbuotojai, taip pat sąsajai tarp tų sąlygų ir gebėjimo bei noro dirbti iki pensinio amžiaus. Sąsajos tarp darbo ir sveikatos yra nagrinėjamos aktyviai konsultuojantis su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). Be to, nagrinėdamas  darbo ateities klausimus Eurofound bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Svarbiausias indėlis

Per 2015 m. surengtą šeštąjįEuropos darbo sąlygų tyrimą (EDST) apklausta 44 000 darbuotojų 35 šalyse įvairiais su darbu susijusiais klausimais. Tyrimu, kuriame remiamasi ankstesnių penkių tyrimų išvadomis, siekiama pristatyti įvairius darbo Europoje aspektus pagal šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. Naudojantis tyrimo analizės įrankiu, šie duomenys pateikiami interaktyviu formatu, taip sudarant sąlygas analizuoti kintamuosius rodiklius pagal valstybes nares ir demografines charakteristikas. 

Pasinaudodamas EDST duomenimis, Eurofound  parengė darbo vietų kokybės Europoje skirtingų aspektų vertinimo rodiklius. Kitame tyrime nagrinėta politika, kuri žmonėms suteikia galimybę dalyvauti darbo rinkoje iki vyresnio amžiaus, o konkrečiai aiškintasi, kaip pailginti profesinį gyvenimą taikant lanksčias pensijų sistemas.

Bendradarbiaujant su EU-OSHA buvo parengta bendra ataskaita apie psichosocialinę riziką Europos darbo vietose. Be to, Eurofound išsamiau nagrinėjo fizinį ir psichologinį smurtą darbe.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (11)

Visi (287)

Publications (59)

Articles (190)

News (22)

Events (16)