Darbo sąlygos ir tvarus darbas

9 Rugsėjis 2021

Darbo sąlygos ir tvarus darbas yra tarp šešių pagrindinių 2021–2024 m. EUROFOUND darbo programRead more

Darbo sąlygos ir tvarus darbas yra tarp šešių pagrindinių 2021–2024 m. EUROFOUND darbo programos veiklų. EUROFOUND ir toliau vykdys veiklą kaip šios srities pokyčių stebėsenos ir analizės centras, įskaitant pokyčius, susijusius su dėl COVID-19 krizės kintančiomis darbo sąlygomis ir darbo kokybe, taip pat darbo organizavimu.

2021–2024 m. laikotarpiu EUROFOUND pateiks svarbias įžvalgas dėl iššūkių ir perspektyvų, susijusių su darbo sąlygomis ir tvariu darbu ES. Remdamasis savo ilgalaike patirtimi šioje srityje, EUROFOUND, atsižvelgdamas į esamas tendencijas ir vykstančią pažangą, nustatys atsiradusias problemas, susijusias su darbo sąlygomis ir darbo kokybe. Bus analizuojamos įvairios šalys, sektoriai, profesijos ir darbuotojų grupės tokiais aspektais kaip darbo organizavimas ir nuotolinis darbasdarbo laikas, pusiausvyra tarp darbo laiko ir asmeninio gyvenimolygybės principasdarbuotojų sveikata ir gerovėgebėjimai ir mokymaspajamos ir perspektyvospasitenkinimas darbu Daugiau dėmesio bus skiriama nestandartinėms užimtumo formoms, o ypač savarankiškai veiklai.

Atsižvelgiant į ES demografines senėjančios visuomenės problemas bei išaugusią darbo pobūdžio įvairovę, EUROFOUND ir toliau analizuos veiksnius, kurie leidžia darbuotojams ilgiau išlikti darbo rinkoje. Taip pat bus skiriama dėmesio darbo vietų kokybės gerinimui, nes tai paskatintų aktyvesnį dalyvavimą darbo rinkoje bei padidintų darbuotojų motyvaciją, prisidedant prie tvaraus darbo kūrimo visą gyvenimą.

Sąsajos tarp darbo ir sveikatos bus nagrinėjamos aktyviai konsultuojantis su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). EUROFOUND tikslas yra toliau tęsti bendradarbiavimą su Tarptautine darbo organizacija (TDO) dėl darbo ir darbo sąlygų ateityje pasauliniu lygmeniu.

„Iš esmės tai geros naujienos, nes darbo sąlygos Europos Sąjungoje gerėja (nors ir labai lėtai), tačiau susirūpinimą kelia tai, kad sąlygos gerėja ne visoms darbuotojų grupėms. Tai stipriai priklauso nuo to, kuriame sektoriuje dirbate, nuo įgyto išsilavinimo lygio ir, tiesą sakant, tai taip pat priklauso nuo to, ar esate vyras ar moteris.“

Barbara Gerstenberger, Profesinės veiklos skyriaus vadovė

Read less

Naujausi pakeitimai

Teisė atsijungti. Įmonių taikomos praktikos tyrimas

Dėl skaitmeninių technologijų atsirado galimybė daugeliui darbuotojų savo darbą atlikti bet kada ir bet kur, o tai turi...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darbo sąlygos ir tvarus darbas

Prenumeruoti

Susijusių šalių prioritetai

Top

EUROFOUND tyrimo tikslas yra padėti nustatyti konkrečius politikos veiksmus gerinant darbo sąlygas ir darbo vietos kokybę, kartu siekiant tvaresnio darbo, sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama ES ir nacionaliniu lygmeniu darbo ir užimtumo srityseRead more

EUROFOUND tyrimo tikslas yra padėti nustatyti konkrečius politikos veiksmus gerinant darbo sąlygas ir darbo vietos kokybę, kartu siekiant tvaresnio darbo, sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama ES ir nacionaliniu lygmeniu darbo ir užimtumo srityse. Pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausių uždavinių ir konkrečių rizikos grupių nustatymui bei pasirinktų elementų analizei.

Agentūros darbo planas yra suderintas su Europos Komisijos politikos gairėmis ateinantiems ketveriems metams ir teikia tiesioginę naudą daugeliui pagrindinių politikos sričių, kuriomis siekiama sukurti tvirtą socialinę Europą. Visų pirma EUROFOUND tyrimais bus grindžiamos politikos iniciatyvos pagal Europos socialinių teisių ramstį , kurių bus imtasi po COVID-19 krizės, ir veikla, kuri, kaip ir kitos iniciatyvos, siejama su 2020–2025 m. Europos lyčių lygybės strategija, sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva, Jaunimo darbo rėmimo paketu, gebėjimų darbotvarke, taip pat inovacijomis ir darbo vietų kūrimu bei Europos Komisijos pasiūlymu dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio ES.

Read less

Pagrindinės politinės išvados

Top

Pagrindinės EUROFOUND tyrimo išvados leidžia politikos formuotojams priimti sprendimus dėl svarbiausių šios srities klausimų.

Read more

Pagrindinės EUROFOUND tyrimo išvados leidžia politikos formuotojams priimti sprendimus dėl svarbiausių šios srities klausimų.

  • Darbo sąlygų gerinimas labai svarbus darbuotojams ir darbdaviams. Reikia įvertinti daugelį įvairių darbo vietos kokybės aspektų. Kokybiškos darbo vietos suteikia žmonėms galimybę ilgiau ir geriau dirbti, o tai padeda užtikrinti tvarų darbą ir teigiamą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.
  • Darbo sąlygos ES iš esmės gerėja, nors pažanga vyksta laipsniškai. Kai kurioms darbuotojų grupėms pažanga nebuvo tokia sparti: tai priklauso nuo darbo sutarties, sektoriaus bei pasiekto išsilavinimo lygio.
  • Yra daug būdų kaip pagerinti darbo sąlygas ir darbo vietos kokybę ES. Vyriausybėms neabejotinai tenka svarbus vaidmuo kuriant tinkamą reglamentavimo sistemą. Tačiau darbuotojų ir darbdavių bei jų organizacijų indėlis taip pat svarbus. Daugeliu darbo vietos kokybės parametrų atžvilgiu svarbiausi pokyčiai vyksta būtent darbo aplinkoje.
  • Tiktai vienam penktadaliui Europos bendrovių pavyko sėkmingai suderinti darbuotojo gerovę ir veiklos rezultatus. Didelės investicijos į darbuotojus ir aktyvus jų įtraukimas į veiklą yra geriausias sprendimas darbuotojams ir darbdaviams, nes užtikrinant didesnį darbuotojų savarankiškumą, labiau įtraukiant juos į veiklą bei skatinant gebėjimų ugdymą ir mokymąsi, gerėja veiklos rezultatai ir darbo kokybė.
  • Daugelis žmonių, ypač tėvai ir kiti globėjai, turi dėti daug pastangų, kad suderintų savo darbinius ir nedarbinius įsipareigojimus. Lankstus darbo grafikas galėtų padėti išspręsti šiuos sunkumus, tačiau tai taip pat kelia tam tikrų iššūkių. Pavyzdžiui, nuotolinis darbas suteikia daugiau laisvės pasirinkti, kada ir kur dirbti, tačiau dėl to darbas gali tapti intensyvesnis ir ilgiau užsitęsti, sunkiau atsijungti nuo darbo.
  • Per COVID-19 pandemiją padidėjus nuotolinio darbo mastui išryškėjo atotrūkio tarp darbo ir asmeninio gyvenimo nebuvimas. Daugelis vyriausybių ir socialinių partnerių aptaria „teisės atsijungti“ iniciatyvas, kad didelei daliai darbuotojų nekiltų fizinio ir emocinio išsekimo pavojus.
  • Ateityje socialiniai partneriai turi siekti į bet kokias teisines sistemas ar susitarimus įtraukti darbuotojams skirtas nuostatas dėl savanoriško nuotolinio darbo pobūdžio arba dėl konkrečių užduočių tinkamumo nuotoliniam darbui. Taip pat bus labai svarbu išaiškinti, kaip darbdaviai gali prisidėti prie išlaidų, susijusių su darbu namuose, padengimo, taip pat užtikrinti vienodą darbo užmokestį ir galimybę mokytis nuotoliniu būdu dirbantiems asmenims.
Read less

Einamieji ir nuolat vykdomi tyrimai

Top

2021 m. EUROFOUND ir toliau tęs darbą atlikdamas tyrimus visos Europos lygmeniu, didžiausią dėmesį skirdamas COVID-19 pasekmėms ir darbo vietų kokybei. Atsižvelgdama į ankstesnes tyrimų redakcijas, Agentūra 2021 Read more

2021 m. EUROFOUND ir toliau tęs darbą atlikdamas tyrimus visos Europos lygmeniu, didžiausią dėmesį skirdamas COVID-19 pasekmėms ir darbo vietų kokybei. Atsižvelgdama į ankstesnes tyrimų redakcijas, Agentūra 2021 m. savo adaptuotoje Europos darbo sąlygų tyrimo redakcijoje ir tolesniuose 2023 m. tyrimuose nagrinės įvairias su darbo sąlygomis susijusias temas, taip pat atliks antrinę 2019 m. Europos bendrovių tyrimo duomenų analizę.

Bus tiriama, kokias pasekmes COVID-19 krizė turėjo darbo sąlygoms ir darbo organizavimui, įskaitant nuotolinio darbo organizavimą, pagal ECS paskesnį klausimyną ir daugkartinius el. tyrimus Gyvenimas, darbas ir COVID-19. Informacija apie darbo organizavimo priemones papildys informaciją, kuri buvo gauta iš EUROFOUND COVID-19 ES „PolicyWatch“ duomenų bazės ir vyriausybės bei socialinių partnerių priemonių analizės.

Darbo sąlygų analizė taip pat įtraukta į EUROFOUND veiklą siekiant spręsti pokyčio pasekmių bei socialinės sanglaudos ir konvergencijos klausimus.

Tolesniuose skirsniuose pateikiama prieiga prie šia tema parengtų leidinių, duomenų ir vykdomo darbo.

Read less
  • Publications (2525)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darbo sąlygos ir tvarus darbas

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.