Wat doen wij ?

Eurofound richt zich op het ondersteunen van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa. Door onderzoek te verrichten naar praktijkervaringen en factoren voor succesvolle verandering in kaart te brengen, wil Eurofound veranderingen documenteren en inzichtelijk maken, en ideeën ontwikkelen voor voortdurende verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van Europese burgers.

Werkprogramma's

Het huidige programmadocument 2017–2020 bevat een beschrijving van de geplande werkzaamheden van Eurofound voor de vierjarige programmaperiode. Eurofound heeft zes strategische thema's gekozen voor de uitvoering van haar werkzaamheden, gericht op verspreiding van de kennis die nodig is om de levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Unie als geheel te verbeteren:

De eerste vier zijn de kernthema's waarmee Eurofound al meer dan veertig jaar ervaring heeft en die de continuïteit van haar werkzaamheden waarborgen. De laatste twee thema's, over het digitale tijdperk en convergentie in de EU, introduceren een nieuwe dimensie in haar werkzaamheden. Zij hebben immers betrekking op horizontale uitdagingen en paradigmatische veranderingen waarvan mag worden aangenomen dat ze de centrale thema's van het werk van Eurofound ingrijpend zullen veranderen. Binnen het kader van deze zes thema's onderzoekt Eurofound hoe de levens- en arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd met behulp van overheidsbeleid en wetgeving, interventies van de sociale partners en praktijken op de werkvloer.

Het meerjarenprogramma voor de periode 2017-2020 bevat voor ieder jaar een specifiek werkprogramma. 

Bekijk alle meerjaren- en jaarprogramma's

Jaarverslagen

Leven en werken in Europa 2019

Het jaarboek 2019 van Eurofound met als titel “Leven en werken in Europa” biedt een momentopname van de laatste ontwikkelingen in het werk en het leven van de Europeanen zoals verkend tijdens onderzoeksactiviteiten van het Agentschap in de loop van dat jaar. In dit boek komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, uiteenlopend van meer diversiteit in de werkgelegenheid in de EU-regio's en een toenemend vertrouwen in de nationale instellingen tot ontwikkelingen op het gebied van de minimumlonen. In dit overzicht wordt ook beschreven hoe de activiteiten van Eurofound aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie.

Download het jaarboek. Lees ook het Geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2019

 

Alle jaarverslagen

Europabrede enquêtes

Met de drie regelmatig terugkerende pan-Europese enquêtes van Eurofound worden originele en volkomen vergelijkbare gegevens verzameld in alle EU-lidstaten en, afhankelijk van de aard van de enquête, een aantal andere landen. Met behulp van de gegevens die tijdens de enquêtes zijn verzameld, kunnen diepgaande analyses van een breed scala van onderwerpen worden uitgevoerd. De enquêtes worden beschouwd als een van de meest waardevolle en unieke informatiebronnen van Eurofound. Zij vormen de basis voor een groot deel van haar onderzoekswerk van Eurofound. 

Waarnemingscentra

De drie waarnemingscentra van Eurofound leveren ook een bijdrage aan de werkzaamheden binnen de thema's. Ze worden daarbij ondersteund door een netwerk van Europese correspondenten in de EU-lidstaten en Noorwegen. Via dat netwerk kan systematische en vergelijkbare informatie worden verkregen over de situatie en ontwikkelingen in de diverse landen.

Reageren op specifieke informatieverzoeken

Reageren op specifieke informatieverzoeken van de belangrijkste belanghebbenden van Eurofound is een speerpunt van het beleid in de nieuwe programmaperiode. Deze service is vooral bedoeld om snelheid, flexibiliteit en kwaliteit bij de levering van input op maat te verzekeren teneinde te voldoen aan nieuwe en toekomstige informatie-eisen.

Alle rapporten op maat en andere incidentele rapporten