Badania warunków pracy w Europie (EWCS)

Od 1990 r., kiedy to rozpoczęto badania warunków pracy w Europie, dostarczają one podstawowych informacji na temat warunków pracy w tej części świata w celu:

 • oceny i ilościowego ujęcia w sposób zharmonizowany warunków pracy zarówno pracowników, jak i osób pracujących na własny rachunek w całej Europie;
 • analizy relacji między różnymi aspektami warunków pracy;
 • określenia obaw i grup ryzyka, a także postępów;
 • monitorowania tendencji poprzez zapewnienie jednolitych wskaźników dotyczących tych kwestii;
 • przyczyniania się do rozwoju polityki europejskiej.

Zakres kwestionariusza został znacznie rozszerzony od czasu pierwszej edycji badań w celu zapewnienia szczegółowego obrazu codziennej rzeczywistości kobiet i mężczyzn w pracy. W ostatnich aktualizacjach kwestionariusza istotne miejsce zajmowała sprawa uwzględnienia aspektu płci.

Tematy ujęte dziś w kwestionariuszu obejmują status zatrudnienia, długość czasu pracy i jego organizację, organizację pracy, naukę i szkolenia, fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, zdrowie i bezpieczeństwo, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, udział pracowników, zarobki i bezpieczeństwo finansowe, a także pracę i zdrowie.

W każdej edycji przprowadzono bezpośrednie wywiady z losową próbą pracowników (pracowników pracujących na etatach i osób pracujących na własny rachunek). Wraz z rozszerzeniami Europy poszerzano zasięg geograficzny badania:

 • Pierwsze EWCS w latach 1990/1991: badaniem objęto pracowników w 12 państwach członkowskich WE
 • Drugie EWCS w latach 1995/1996: badaniem objęto pracowników w państwach UE-15
 • Trzecie EWCS w 2000 r.: w pierwszym etapie badanie dotyczyło państw UE-15 i Norwegii, a następnie – w ramach drugiego etapu – zakres badania rozszerzono o 12 nowych państw członkowskich w 2001 r. i Turcję w 2002 r.
 • Czwarte EWCS w 2005 r.: 27 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Chorwacja, Turcja i Szwajcaria
 • Prace terenowe w ramach piątego EWCS były prowadzone od stycznia do czerwca 2010 r. W 27 państwach członkowskich UE, Norwegii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Turcji, Albanii, Czarnogórze i Kosowie przeprowadzono wywiady z blisko 44 000 pracowników.
 • Przeprowadzone w 2015 r. szóste badanie objęło 28 państw członkowskich UE, pięć państw kandydujących do członkostwa w UE (Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję) oraz Szwajcarię i Norwegię.
 • Siódma EWCS w 2020 r .: badanie pracowników w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii i Turcji.