Delovni pogoji in trajnostno delo

23 December 2019

Zaradi demografskega izziva starajočega se prebivalstva in vse bolj raznolikega poklicnega življenja je treba večji poudarek nameniti pojmu trajnostnega dela skozi celotno življenje. To pomeni kakovost delovnega mesta delavca in njegovega delovnega okolja skozi njegovo celotno poklicno življenje.

Delati dlje pomeni delati bolje. Organizacija dela in delovna ureditev morata ustrezati potrebam posameznikov. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Delovni pogoji in trajnostno delo

Med trenutnimi pomisleki, s katerimi se ukvarjajo oblikovalci politik EU, so ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zlasti v zvezi z zaposlenimi starši, podaljševanje delovnega življenja ter zagotavljanje ustreznega ravnovesja med prožnostjo in varnostjo.To pomeni tudi boj proti neprijavljenemu delu in goljufivem delu, vlaganje v človeški kapital in odpravljanje precejšnjih neenakosti, s katerimi se srečujejo ljudje na trgu dela.

Cilj strategije Evropske komisije Evropa 2020 je „pametna, trajnostna in vključujoča rast“, kar pomeni osredotočenost na kakovost delovnih mest in delovne pogoje. To je poudarjeno v „programu za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“, ki ga je Komisija oblikovala leta 2010. Komisija je aprila 2017 predstavila sveženj evropskega stebra socialnih pravic. Načela in pravice, zapisani v stebru, se nanašajo na tri glavne kategorije, ena od njih so pošteni delovni pogoji.

Eurofoundovo delo

Eurofound že več kot 40 let dokazuje strokovno znanje na področju spremljanja in analiziranja delovnih pogojev z najrazličnejših vidikov. Med njimi so delovni čas ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zdravje, varnost in dobro počutje na delovnem mestu, usposabljanje ter znanje in spretnosti, organizacija dela, zaslužek in možnosti za napredovanje ter zadovoljstvo z delovnim mestom.

Eurofound je zlasti preučeval delovne pogoje moških in žensk, delovne pogoje v različnih gospodarskih panogah in poklicih ter delovne pogoje delavcev iz različnih starostnih skupin.

Poseben poudarek je namenil pogojem, s katerimi se srečujejo starejši delavci, ter vprašanju, kako so povezani s sposobnostjo in pripravljenostjo za delo do upokojitvene starosti. Povezave med delom in zdravjem preučuje v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Pri vprašanjih, povezanih s prihodnostjo dela, sodeluje tudi z Mednarodno organizacijo dela (MOD).

Ključni prispevki

V okviru Eurofoundove šeste evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS), opravljene leta 2015, je bilo 44 000 delavcev iz 35 držav anketiranih o najrazličnejših temah v zvezi z delom. Zadevna raziskava, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih v prejšnjih petih raziskavah, prikazuje široko sliko Evrope na področju dela po državah, poklicih, gospodarskih panogah ter starostnih skupinah. Z orodjem za pregled izsledkov raziskave so ti podatki prikazani v interaktivni obliki, kar omogoča analizo spremenljivk glede na države članice in demografske značilnosti. 

Eurofound je z uporabo podatkov iz raziskave EWCS razvil kazalnike za merjenje različnih vidikov kakovosti delovnih mest v Evropi. V drugih raziskavah so se preučevale politike, ki ljudem omogočajo, da sodelujejo na trgu dela tudi v starosti, in zlasti vprašanje, kako podaljšati delovno življenje prek prožnih shem za upokojevanje.

V sodelovanju z agencijo EU-OSHA je bilo pripravljeno skupno poročilo o psihosocialnih tveganjih na evropskih delovnih mestih. Eurofound je poleg tega podrobneje preučeval fizično in psihološko nasilje pri delu.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Vsi (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)