Delovne razmere in trajnostno delo

28 September 2021

Delovne razmere in trajnostno delo sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021Read more

Delovne razmere in trajnostno delo sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–2024. Eurofound bo še naprej deloval kot središče strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje dogajanja na tem področju, vključno z vplivom krize zaradi covida-19 na delovne razmere in kakovost delovnih mest ter prakse na delovnih mestih.

V obdobju 2021–2024 bo zagotovil pomemben vpogled v izzive in obete, povezane z delovnimi razmerami in trajnostnim delom v EU. Na podlagi dobro uveljavljenega strokovnega znanja na tem področju bo proučeval trende in napredek skozi čas ter opredelil nova problematična področja v zvezi z delovnimi pogoji in kakovostjo delovnih mest. Analiza bo zajela različne države, gospodarske panoge, poklice in skupine delavcev ter bo usmerjena v vprašanja, kot so organizacija dela in delo na daljavo delovni čas usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja enaka obravnava zdravje in dobro počutje na delovnem mestu znanja, spretnosti in usposabljanje zaslužek in možnosti napredovanja ter zadovoljstvo na delovnem mestu. Poseben poudarek bo na nestandardnih zaposlitvah , zlasti samozaposlitvi.

Ob upoštevanju demografskega izziva, ki ga za EU predstavljata starajoče se prebivalstvo in vedno večja raznolikost delovnega življenja, bo Eurofound še naprej raziskoval dejavnike, ki bi več delavcem omogočili, da na delovnem mestu ostanejo dlje. V vlogi akterja, ki omogoča večjo udeležbo na trgu dela in višjo motivacijo zaposlenih ter prispeva k trajnostnemu delu med celotno življenjsko dobo, pa bo v središče postavil tudi vprašanje izboljšanja kakovosti delovnih mest.

Povezave med delom in zdravjem bo proučeval v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Eurofound skrbi, da njegovo delovanje na področju vprašanj o prihodnosti dela in delovnih razmerah na svetovni ravni poteka v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (MOD).

„Na splošno je stanje spodbudno, saj se delovne razmere v Evropski uniji izboljšujejo (čeprav zelo počasi), vendar ostaja zaskrbljenost, da to ne velja nujno za vse skupine delavcev. Okoliščine so zelo odvisne od gospodarske dejavnosti, v kateri posameznik dela, odvisne so od izobrazbe, iskreno povedano pa so odvisne tudi od tega, ali ste moški ali ženska.“

Barbara Gerstenberger, vodja enote za poklicno življenje

Read less

Nedavne posodobitve

EU Presidency of Slovenia high-level conference on 'Quality Work for a Quality Life'

The EU Presidency of Slovenia is organising a high-level conference on 7 October 2021 on the provision of quality work...

Pravica do odklopa: proučitev praks v podjetjih

Digitalne tehnologije so mnogim delavcem omogočile, da svoje delo opravljajo kadar koli in kjer koli, kar prinaša...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Delovne razmere in trajnostno delo

Naroči me

Obravnavanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za izboljšanje delovnih razmer in kakovosti delovnih mest, prispevati k napredku proti vzdržnemu delu in pomagati obravnavati izzive, s katerimi se EU in države članice srečujejo na področjih dela in zaposlitveRead more

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za izboljšanje delovnih razmer in kakovosti delovnih mest, prispevati k napredku proti vzdržnemu delu in pomagati obravnavati izzive, s katerimi se EU in države članice srečujejo na področjih dela in zaposlitve. Osredotoča se na opredelitev perečih težav in posebnih ogroženih skupin ter analizo izbranih elementov.

Delovni načrt agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta ter neposredno vpliva na številna ključna področja, katerih namen je ustvariti trdno socialno Evropo. Eurofoundove raziskave bodo zlasti podprle politične pobude v okviru evropskega stebra socialnih pravic v obdobju po krizi zaradi covida-19 in dejavnosti, ki so med drugimi pobudami povezane z evropsko strategijo za enakost spolov 2020–2025, okrepljenim jamstvom za mlade, svežnjem pomoči za zaposlitev mladih, programom znanj in spretnosti, inovacijami in ustvarjanjem delovnih mest ter predlogom Evropske komisije o ustreznih minimalnih plačah v EU.

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav oblikovalci politik uporabijo kot podlago pri obravnavanju ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav oblikovalci politik uporabijo kot podlago pri obravnavanju ključnih vprašanj na tem področju.

  • Izboljšanje delovnih razmer je ključno za delavce in tudi delodajalce. Upoštevati je treba številne različne vidike kakovosti delovnih mest. Kakovostna delovna mesta ljudem omogočajo daljše in boljše poklicno življenje, prispevajo k vzdržnemu delu in omogočajo pozitivno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
  • Delovne razmere v EU se na splošno izboljšujejo, čeprav je hitrost napredka zmerna. Napredek za nekatere skupine delavcev ni tako hiter: hitrost je odvisna od vrste pogodbe o zaposlitvi, gospodarske dejavnosti in ravni izobrazbe.
  • Delovne razmere in kakovost delovnih mest v EU je mogoče izboljšati na številne načine. Prav gotovo imajo pomembno vlogo vlade, saj z ureditvijo vzpostavljajo okvir. Pomembni akterji pa so tudi delavci in delodajalci ter njihove organizacije. Za številne vidike kakovosti delovnih mest velja, da se spremembe odvijajo prav na delovnih mestih.
  • Samo ena petina evropskih podjetij je odkrila skrivnost za doseganje optimalnega dobrega počutja na delovnem mestu in učinkovitosti poslovanja. Izkazalo se je, da delovna mesta, v katera se veliko vlaga in kjer so delavci bolj vključeni, nudijo najboljše rezultate za delavce in delodajalce, saj dvigujejo učinkovitost in izboljšujejo kakovost delovnega mesta s povečanjem samostojnosti zaposlenih, spodbujanjem njihove vključenosti ter usposabljanja in učenja.
  • Številni ljudje s težavo združujejo službene in neslužbene obveznosti, zlasti starši in drugi oskrbovalci. Prožne ureditve dela sicer pomagajo pri obravnavi teh težav, a hkrati prinašajo druge izzive. Delo na daljavo na primer omogoča več svobode pri izbiri časa in kraja opravljanja dela, lahko pa tudi vodi v daljše in bolj intenzivne delovnike, pri čemer se delavci težje odklopijo od dela.
  • S porastom dela na daljavo med pandemijo bolezni covid-19 so se meje med poklicnim in zasebnim življenjem še bolj zabrisale. Številne vlade in socialni partnerji razpravljajo o pobudi za „pravico do odklopa“, da bi preprečili, da bi bil velik del delavcev izpostavljen tveganju telesne in psihične izčrpanosti.
  • V prihodnje morajo socialni partnerji v vse pravne okvire ali sporazume vključiti določbe za delavce o prostovoljni naravi dela na daljavo ali primernosti posameznih nalog za delo na daljavo. Prav tako bo treba pojasniti, kako lahko delodajalci prispevajo h kritju stroškov, povezanih z delom od doma, ter zagotoviti enako plačilo in dostop do usposabljanja za delavce, ki delajo na daljavo.
Read less

Trenutne in tekoče raziskave

Top

Leta 2021 bo Eurofound nadaljeval svoje delo v zvezi z vseevropskimi raziskavami, pri čemer bosta v osrčju proučevanje vpliva covida-19 in kakovosti delovnih mestRead more

Leta 2021 bo Eurofound nadaljeval svoje delo v zvezi z vseevropskimi raziskavami, pri čemer bosta v osrčju proučevanje vpliva covida-19 in kakovosti delovnih mest. Na podlagi preteklih raziskav bo agencija v prilagojeni obliki evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) za leto 2021 in nato še za leto 2023 raziskala vrsto tem s področja delovnih razmer, hkrati pa bo izvedla sekundarno analizo podatkov iz evropske raziskave podjetij za leto 2019.

Na podlagi nadaljnjega vprašalnika iz evropske raziskave podjetij in več krogov spletnih anket, naslovljenih Življenje, delo in COVID-19, bo preučila, kako je kriza zaradi covida-19 vplivala na delovne razmere in prakse na delovnih mestih, vključno z ureditvami za delo na daljavo. Poudarek na ukrepih na delovnih mestih bo dopolnil informacije, zbrane prek Eurofoundove podatkovne zbirke COVID-19 EU PolicyWatch, in analizo ukrepov vlad in socialnih partnerjev.

Analiza delovnih razmer je tudi del Eurofoundovih dejavnosti v zvezi z vplivom sprememb ter socialne kohezije in konvergence.

Spodnji razdelki zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to tematiko.

Read less
  • Publications (2526)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Delovne razmere in trajnostno delo

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.