Delovne razmere in trajnostno delo

10 Marec 2023

Delovne razmere in trajnostno delo sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021Read more

Delovne razmere in trajnostno delo sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–2024. Eurofound bo še naprej deloval kot središče strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje dogajanja na tem področju, vključno z vplivom krize zaradi covida-19 na delovne razmere in kakovost delovnih mest ter prakse na delovnih mestih.

V obdobju 2021–2024 bo zagotovil pomemben vpogled v izzive in obete, povezane z delovnimi razmerami in trajnostnim delom v EU. Na podlagi dobro uveljavljenega strokovnega znanja na tem področju bo proučeval trende in napredek skozi čas ter opredelil nova problematična področja v zvezi z delovnimi pogoji in kakovostjo delovnih mest. Analiza bo zajela različne države, gospodarske panoge, poklice in skupine delavcev ter bo usmerjena v vprašanja, kot so organizacija dela in delo na daljavo delovni čas usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja enaka obravnava zdravje in dobro počutje na delovnem mestu znanja, spretnosti in usposabljanje zaslužek in možnosti napredovanja ter zadovoljstvo na delovnem mestu. Poseben poudarek bo na nestandardnih zaposlitvah , zlasti samozaposlitvi.

Ob upoštevanju demografskega izziva, ki ga za EU predstavljata starajoče se prebivalstvo in vedno večja raznolikost delovnega življenja, bo Eurofound še naprej raziskoval dejavnike, ki bi več delavcem omogočili, da na delovnem mestu ostanejo dlje. V vlogi akterja, ki omogoča večjo udeležbo na trgu dela in višjo motivacijo zaposlenih ter prispeva k trajnostnemu delu med celotno življenjsko dobo, pa bo v središče postavil tudi vprašanje izboljšanja kakovosti delovnih mest.

Povezave med delom in zdravjem bo proučeval v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Eurofound skrbi, da njegovo delovanje na področju vprašanj o prihodnosti dela in delovnih razmerah na svetovni ravni poteka v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (MOD).

„Na splošno je stanje spodbudno, saj se delovne razmere v Evropski uniji izboljšujejo (čeprav zelo počasi), vendar ostaja zaskrbljenost, da to ne velja nujno za vse skupine delavcev. Okoliščine so zelo odvisne od gospodarske dejavnosti, v kateri posameznik dela, odvisne so od izobrazbe, iskreno povedano pa so odvisne tudi od tega, ali ste moški ali ženska.“

Barbara Gerstenberger, vodja enote za poklicno življenje

Read less

Nedavne posodobitve

Sign up #AskTheExpert webinar - Key ingredients for the future of work: job quality and gender equality

Eurofound organises a live interactive webinar on ‘Key ingredients for the future of work: job quality and gender...

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Women over 3 times more likely to suffer from unwanted sexual attention than men at the workplace

Healthcare workers report up to three times higher levels of unwanted sexual attention than the EU average. Women in...

Obravnavanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za izboljšanje delovnih razmer in kakovosti delovnih mest, prispevati k napredku proti vzdržnemu delu in pomagati obravnavati izzive, s katerimi se EU in države članice srečujejo na področjih dela in zaposlitveRead more

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za izboljšanje delovnih razmer in kakovosti delovnih mest, prispevati k napredku proti vzdržnemu delu in pomagati obravnavati izzive, s katerimi se EU in države članice srečujejo na področjih dela in zaposlitve. Osredotoča se na opredelitev perečih težav in posebnih ogroženih skupin ter analizo izbranih elementov.

Delovni načrt agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta ter neposredno vpliva na številna ključna področja, katerih namen je ustvariti trdno socialno Evropo. Eurofoundove raziskave bodo zlasti podprle politične pobude v okviru evropskega stebra socialnih pravic v obdobju po krizi zaradi covida-19 in dejavnosti, ki so med drugimi pobudami povezane z evropsko strategijo za enakost spolov 2020–2025, okrepljenim jamstvom za mlade, svežnjem pomoči za zaposlitev mladih, programom znanj in spretnosti, inovacijami in ustvarjanjem delovnih mest ter predlogom Evropske komisije o ustreznih minimalnih plačah v EU.

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Ključna sporočila politike

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav oblikovalci politik uporabijo kot podlago pri obravnavanju ključnih vprašanj na tem področju.

  • Izboljšanje delovnih razmer je ključno za delavce in tudi delodajalce. Upoštevati je treba številne različne vidike kakovosti delovnih mest. Kakovostna delovna mesta ljudem omogočajo daljše in boljše poklicno življenje, prispevajo k vzdržnemu delu in omogočajo pozitivno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
  • Delovne razmere v EU se na splošno izboljšujejo, čeprav je hitrost napredka zmerna. Napredek za nekatere skupine delavcev ni tako hiter: hitrost je odvisna od vrste pogodbe o zaposlitvi, gospodarske dejavnosti in ravni izobrazbe.
  • Delovne razmere in kakovost delovnih mest v EU je mogoče izboljšati na številne načine. Prav gotovo imajo pomembno vlogo vlade, saj z ureditvijo vzpostavljajo okvir. Pomembni akterji pa so tudi delavci in delodajalci ter njihove organizacije. Za številne vidike kakovosti delovnih mest velja, da se spremembe odvijajo prav na delovnih mestih.
  • Samo ena petina evropskih podjetij je odkrila skrivnost za doseganje optimalnega dobrega počutja na delovnem mestu in učinkovitosti poslovanja. Izkazalo se je, da delovna mesta, v katera se veliko vlaga in kjer so delavci bolj vključeni, nudijo najboljše rezultate za delavce in delodajalce, saj dvigujejo učinkovitost in izboljšujejo kakovost delovnega mesta s povečanjem samostojnosti zaposlenih, spodbujanjem njihove vključenosti ter usposabljanja in učenja.
  • Številni ljudje s težavo združujejo službene in neslužbene obveznosti, zlasti starši in drugi oskrbovalci. Prožne ureditve dela sicer pomagajo pri obravnavi teh težav, a hkrati prinašajo druge izzive. Delo na daljavo na primer omogoča več svobode pri izbiri časa in kraja opravljanja dela, lahko pa tudi vodi v daljše in bolj intenzivne delovnike, pri čemer se delavci težje odklopijo od dela.
  • S porastom dela na daljavo med pandemijo bolezni covid-19 so se meje med poklicnim in zasebnim življenjem še bolj zabrisale. Številne vlade in socialni partnerji razpravljajo o pobudi za „pravico do odklopa“, da bi preprečili, da bi bil velik del delavcev izpostavljen tveganju telesne in psihične izčrpanosti.
  • V prihodnje morajo socialni partnerji v vse pravne okvire ali sporazume vključiti določbe za delavce o prostovoljni naravi dela na daljavo ali primernosti posameznih nalog za delo na daljavo. Prav tako bo treba pojasniti, kako lahko delodajalci prispevajo h kritju stroškov, povezanih z delom od doma, ter zagotoviti enako plačilo in dostop do usposabljanja za delavce, ki delajo na daljavo.
Read less

Trenutne in tekoče raziskave

Top

Eurofound bo še naprej izvajal vseevropske raziskave, pri čemer se bo osredotočal zlasti na vpliv pandemije covida-19 in kakovost delovnih mesRead more

Eurofound bo še naprej izvajal vseevropske raziskave, pri čemer se bo osredotočal zlasti na vpliv pandemije covida-19 in kakovost delovnih mest. Agencija bo leta 2022 objavila ugotovitve v okviru zadnje evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS), izvedene leta 2021 z računalniško podprtimi telefonskimi razgovori (CATI).

Med analizo novega nabora podatkov bodo proučene nestandardne oblike zaposlitve in delovne razmere različnih vrst samozaposlenih delavcev, pri čemer se bodo primerjali kakovost delovnih mest ter rezultati dela različnih kategorij. Eurofound bo na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru evropske raziskave o delovnih razmerah in spletne ankete Življenje, delo in covid-19 proučil pojavnost psihosocialnih tveganj v različnih sektorjih in poklicih, analiziral povezave s posameznimi delovnimi razmerami ter opredelil delovne vire, ki lahko pomagajo zaščititi delavce. Leta 2022 se bo začela tudi raziskava kakovosti delovnih mest in rezultatov dela delavcev, ki so bili med pandemijo opredeljeni kot kritično osebje.

Eurofound bo še naprej proučeval vpliv pandemije covida-19 na delovne razmere in prakse na delovnem mestu, zlasti na ureditve dela na daljavo pred krizo in med njo ter v različnih sektorjih in poklicih, pa tudi posledice za kakovost delovnih mest. Ta raziskava temelji na naknadnem vprašalniku v okviru evropske raziskave podjetij (ECS) iz leta 2020, izredni izvedbi evropske raziskave o delovnih razmerah iz leta 2021 in več krogih spletne ankete Življenje, delo in covid-19. Na področju dela na daljavo bo med nadaljnjo raziskavo o pravici do odklopa proučen učinek tovrstnih politik na ravni podjetja na dobro počutje ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja delavcev.

Spodnji razdelki zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to tematiko.

Read less
  • Publications (2556)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.