Pracovní podmínky a udržitelná práce

26 Září 2022

Pracovní podmínky a udržitelná práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na oRead more

Pracovní podmínky a udržitelná práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Eurofound bude i nadále působit jako středisko odborných znalostí pro monitorování a analyzování vývoje v této oblasti, včetně informací o tom, jaký má krize způsobená onemocněním COVID-19 dopad na pracovní podmínky a kvalitu pracovních míst, jakož i na postupy na pracovištích.

V letech 2021–2024 poskytne Eurofound důležité informace o tom, jaké jsou problémy a vyhlídky v souvislosti s pracovními podmínkami a udržitelnou prací v EU. Na základě dlouhodobých zkušeností v této oblasti bude Eurofound zkoumat trendy a pokrok v průběhu času a identifikuje vznikající obavy v souvislosti s pracovními podmínkami a kvalitou pracovních míst. Analýza bude zahrnovat různé země, odvětví, povolání a skupiny pracovníků v tematických okruzích, jako je organizace práce práce z domova pracovní doba rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rovné zacházení ochrana zdraví na pracovišti a dobré pracovní podmínky dovednosti a odborná příprava mzdy a vyhlídky a spokojenost s prací. Analýza se zaměří zvláště na nestandardní formy zaměstnání , zejména na samostatně výdělečnou činnost.

Vzhledem k demografické výzvě, které EU čelí v podobě stárnoucí populace ,a rostoucí rozmanitosti pracovního života bude Eurofound i nadále zkoumat faktory umožňující zůstat většímu počtu pracovníků v zaměstnání po delší dobu. Zaměří se také na zlepšování kvality pracovních míst, které by umožnilo větší účast na trhu práce a větší motivaci zaměstnanců a přispělo tak k udržitelné práci v průběhu života.

Souvislosti mezi prací a zdravím budou zkoumány v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Eurofound plánuje rozvíjet otázky týkající se budoucnosti práce a pracovních podmínek na celosvětové úrovni, na nichž spolupracovala s Mezinárodní organizací práce.

 

„Celkově je situace příznivá, jelikož pracovní podmínky v Evropské unii se zlepšují, i když velmi pomalu. Problémem ale je, že to neplatí pro všechny skupiny pracovníků. Záleží velmi na tom, v jakém odvětví pracujete, jakého vzdělání jste dosáhli, a také na tom, zda jste muž, nebo žena.“

Barbara Gerstenberger, vedoucí oddělení pracovního života

Read less

Nejnovější zprávy

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...

Is telework really a ‘green’ choice?

The answer is yes – potentially. Assessing the environmental benefits of telework is a complex task, because any move...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovní podmínky a udržitelná práce

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Cílem výzkumu nadace Eurofound je podpořit politické kroky ke zlepšení pracovních podmínek a kvality pracovních míst a současně postupovat směrem k udržitelné práci a pomáhat řešit výzvy v oblasti práce a zaměstnanosti, před nimž stojí EU a její členské sRead more

Cílem výzkumu nadace Eurofound je podpořit politické kroky ke zlepšení pracovních podmínek a kvality pracovních míst a současně postupovat směrem k udržitelné práci a pomáhat řešit výzvy v oblasti práce a zaměstnanosti, před nimž stojí EU a její členské státy. Zaměřuje se na stanovení naléhavých otázek a konkrétních ohrožených skupin a na analýzu vybraných prvků.

Pracovní plán nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na příští čtyři roky a přímo spojený s řadou klíčových oblastí politiky, jejichž cílem je vytvoření stabilní sociální Evropy. Výzkum nadace Eurofound bude zejména podporovat politické iniciativy v rámci evropského pilíře sociálních práv po krizi způsobené onemocněním COVID-19 a činnosti, které mimo jiné souvisí s evropskou strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, posílenými zárukami pro mladé lidi, balíčkem podpory zaměstnanosti mladých lidí, agendou dovedností, inovacemi a tvorbou pracovních míst a návrhem Evropské komise týkajícím se přiměřené minimální mzdy v EU.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

Hlavní zjištění z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklady pro tvůrce politik, aby dokázali řešit klíčové problémy v této oblasti.

  • Zlepšení pracovních podmínek má zásadní význam pro zaměstnance i zaměstnavatele. Je třeba vzít v úvahu mnoho různých hledisek kvality pracovních míst. Kvalitní pracovní místa umožňují lidem, aby jejich pracovní život byl delší a lepší a přispívají k udržitelné práci a vhodné rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
  • Pracovní podmínky v EU se obecně zlepšují, i když pozvolna. U některých skupin pracovníků nebyl pokrok tak rychlý – záleží na druhu pracovní smlouvy, odvětví a úrovni dosaženého vzdělání.
  • Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit pracovní podmínky a kvalitu pracovních míst v EU. Důležitou úlohu samozřejmě mají vlády, které by měly stanovit příslušný rámec prostřednictvím regulace. Důležitými aktéry jsou ale i zaměstnanci a zaměstnavatelé a jejich organizace. Místem, kde dochází se změně mnoha aspektů kvality pracovních míst, je pracoviště.
  • Pouze jedna pětina evropských společností přišla na to, jak dosáhnout optimálních pracovních podmínek a výkonnosti. Pracoviště, které se vyznačují vysokými investicemi a vysokým zapojením zaměstnanců, toho prokazatelně mají nejvíce co nabídnout jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, podporují výkonnost a zlepšují kvalitu pracovních míst tím, že zvyšují samostatnost zaměstnanců, usnadňují jejich zapojení a podporují jejich odbornou přípravu a učení.
  • Mnozí lidé, zejména rodiče a další osoby s pečovatelskými povinnostmi, s obtížemi zvládají kombinaci pracovních a mimopracovních povinností. I když pružné uspořádání práce může s řešením těchto obtíží pomoci, přinášejí s sebou jiné problémy. Práce z domova například poskytuje větší svobodu volby, kdy a kde pracovat, ale může rovněž vést k tomu, že lidé pracují déle a intenzivněji a je pro ně obtížnější se od práce odpojit.
  • Častější využívání práce z domova během pandemie COVID-19 poukázalo na stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem. Mnohé vlády a sociální partneři diskutují o „právu na odpojení“ s cílem zabránit tomu, aby velké skupiny pracovníků byly ohroženy fyzickým a emocionálním vyčerpáním.
  • V budoucnu by se sociální partneři měli snažit zahrnout ustanovení o dobrovolné povaze práce z domova nebo o vhodnosti konkrétních úkolů pro práci z domova do právních rámců či dohod. Rovněž bude důležité vyjasnit, jak mohou zaměstnavatelé přispět na výdaje spojené s prací z domova, jakož i poskytnout záruky ohledně dodržení zásady stejné odměny za stejnou práci a přístupu k odborné přípravě pro osoby, které pracují na dálku.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

Nadace Eurofound bude pokračovat v práci na svých celoevropských průzkumech, přičemž se zaměří zejména na dopad pandemie COVID-19 a na kvalitu Read more

Nadace Eurofound bude pokračovat v práci na svých celoevropských průzkumech, přičemž se zaměří zejména na dopad pandemie COVID-19 a na kvalitu pracovních míst. V roce 2022 zveřejní zjištění nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedeného v roce 2021 za použití telefonického dotazování pomocí počítače.

Analýza nového souboru údajů se bude zabývat nestandardními formami zaměstnání a pracovními podmínkami různých typů samostatně výdělečně činných osob a porovnává kvalitu pracovních míst a výsledky v oblasti práce u různých kategorií. Na základě údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě a elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 bude nadace Eurofound zkoumat výskyt psychosociálních rizik v různých odvětvích a povoláních, analyzovat, jak souvisí s konkrétními pracovními podmínkami, a určí pracovní zdroje, které mohou pomoci chránit pracovníky. V roce 2022 bude rovněž zahájen výzkum zaměřený na kvalitu pracovních míst a výsledky v oblasti práce u osob, které byly během pandemie označeny za „kritické pracovníky“.

Nadace Eurofound bude i nadále zkoumat dopad pandemie COVID-19 na pracovní podmínky a praxi na pracovišti, zejména pokud jde o práci na dálku před krizí a během ní a v různých odvětvích a povoláních, jakož i o dopady na kvalitu pracovních míst. Tento výzkum vychází z dotazníku navazujícího na evropský průzkum společností v roce 2020, mimořádného vydání průzkumu pracovních podmínek v Evropě a několika kol elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19. Pokud jde o práci na dálku, další výzkum práva odpojit se prozkoumá dopad těchto politik na úrovni podniků na spokojenost pracovníků a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Níže uvedené sekce umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech týkajících se tohoto tématu.

Read less
  • Publications (2536)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovní podmínky a udržitelná práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.