Työolot ja kestävä työ

13 marraskuu 2020

Väestön ikääntymisestä johtuvat väestörakenteeseen liittyvät haasteet ja työelämän monimuotoistuminen ovat siirtäneet painopisteen elinikäisen kestävän työn käsitteeseen. Tässä korostuu työntekijän työn laadun ja työympäristön merkitys koko työuran aikana.

Read more

Väestön ikääntymisestä johtuvat väestörakenteeseen liittyvät haasteet ja työelämän monimuotoistuminen ovat siirtäneet painopisteen elinikäisen kestävän työn käsitteeseen. Tässä korostuu työntekijän työn laadun ja työympäristön merkitys koko työuran aikana.

Pidempi työura edellyttää parempaa työskentelyä. Työn organisoinnin ja työjärjestelyjen pitäisi sopia yksilöllisiin tarpeisiin. 

Read less

Viimeisimmät muutokset

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

EU:n politiikanlaatijoiden nykyisiä huolenaiheita ovat erityisesti työssäkäyvien vanhempien työn ja yksityiselämän tasapaino, työuran pidentäminen sekä joustavuuden ja työturvan asianmukaisen tasapainon varmistamineRead more

EU:n politiikanlaatijoiden nykyisiä huolenaiheita ovat erityisesti työssäkäyvien vanhempien työn ja yksityiselämän tasapaino, työuran pidentäminen sekä joustavuuden ja työturvan asianmukaisen tasapainon varmistaminen. Tähän liittyvät myös pimeän ja lainvastaisen työn torjunta, inhimilliseen pääomaan sijoittaminen ja työmarkkinoilla esiintyviin merkittäviin eriarvoisuuksiin puuttuminen.

Euroopan komission laatimassa Eurooppa 2020 -strategiassa pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, mikä merkitsee keskittymistä työn laatuun ja työoloihin. Tätä on korostettu komission vuonna 2010 laatimassa Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmassa. Komissio käynnisti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen huhtikuussa 2017. Pilariin kuuluvat periaatteet ja oikeudet on jäsennelty kolmeen pääryhmään, joista yksi on oikeudenmukaiset työolot.

Eurofoundin toiminta

Eurofound on osoittanut yli 40 vuoden ajan olevansa työolojen seurannan ja analysoinnin asiantuntija monella eri alalla. Näitä ovat muun muassa työaika sekä työn ja yksityiselämän tasapaino; työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi; koulutus ja osaaminen; työn organisointi, ansiot ja uranäkymät sekä työtyytyväisyys.

Eurofound on tarkastellut erityisesti naisten ja miesten, eri alojen ja ammattien sekä eri-ikäisten työntekijäryhmien työoloja.

Se on kiinnittänyt erityistä huomiota iäkkäiden työntekijöiden työoloihin sekä siihen, millainen yhteys heidän työoloillaan on kykyyn ja haluun jatkaa työskentelyä eläkeikään asti. Työn ja terveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu tiiviissä yhteistyössä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa. Eurofound tekee yhteistyötä myös Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa työn tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofoundin vuonna 2015 toteuttamassa kuudennessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessa haastateltiin 44 000:ta työntekijää 35 maassa esittämällä laaja-alaisesti erilaisia työhön liittyviä kysymyksiä. Tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin, ja sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työstä Euroopassa eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä. Tutkimustiedon visualisoinnissa käytetyn Survey Mapping Tool -työkalun avulla tiedot on esitetty ivuorovaikutteisessa muodossa, minkä ansiosta eri muuttujia koskevia tuloksia voidaan tarkastella kunkin jäsenvaltion ja väestörakenteen ominaispiirteen mukaan. 

Eurofound on laatinut Euroopan työoloja koskevasta tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta  indikaattoreita, joilla voidaan mitata erilaisia työn laatuun liittyviä seikkoja eri puolilla Eurooppaa. Toisessa tutkimuksessa on tarkasteltu toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset pystyvät jatkamaan työelämässä ikääntyneinäkin, ja pohdittu erityisesti sitä, miten työuraa saataisiin jatkettua joustavilla eläkeohjelmilla.

EU-OSHAn kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena on julkaistu yhteinen raportti Euroopan työpaikoilla ilmenevistä psykososiaalisista riskeistä. Eurofound on tarkastellut tarkemmin myös fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa työssä.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työolot ja kestävä työ

Tilaa

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työolot ja kestävä työ

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.