Työolot ja kestävä työ

2 joulukuu 2021

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä teemasta on työolot ja kestävä työ. Eurofound jatkaa työtään tämän alan kehityksen seurannan ja analysoinnin asiantuntijakeskuksRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä teemasta on työolot ja kestävä työ. Eurofound jatkaa työtään tämän alan kehityksen seurannan ja analysoinnin asiantuntijakeskuksena. Työnsä yhteydessä se myös arvioi, miten covid-19-kriisi on vaikuttanut työoloihin ja työn laatuun sekä työskentelykäytäntöihin.

Eurofound tuottaa vuosina 2021–2024 tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä, joita työoloihin ja kestävään työhön EU:ssa liittyy. Se tarkastelee suuntauksia ja ajan mittaan tapahtuvaa edistymistä sekä määrittää työolojen ja työn laadun yhteydessä esiin nousevia ongelmia. Tässä se hyödyntää vakiintunutta asiantuntemustaan alalta. Analyysissa käsitellään eri maita, sektoreita, ammatteja ja työntekijäryhmiä. Sen aiheita ovat muun muassa työn järjestäminenja etätyö,työaika, työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, yhdenvertainen kohtelu, työterveys ja työhyvinvointi, osaaminen ja koulutus, ansiot ja uranäkymät sekä työtyytyväisyys. Erityisesti keskitytään epätyypilliseen työhön, etenkin itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

Ikääntyvä väestö aiheuttaa EU:lle demografisen haasteen ja työelämä moninaistuu jatkuvasti. Siksi Eurofound tekee jatkossakin selvitystä tekijöistä, joiden avulla työntekijät pystyisivät pysymään pidempään töissä. Se kiinnit,ää erityistä huomiota myös työn laadun parantamiseen keinona laajentaa työmarkkinaosallistumista ja lisätä työntekijöiden motivaatiota. Näin edistetään kestävää työtä koko eliniän ajan.

Työn ja terveyden välisiä yhteyksiä tutkitaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa. Eurofound pyrkii kehittämään yhteistyötään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa työn tulevaisuutta ja työoloja koskevissa maailmanlaajuisissa kysymyksissä.

”Uutiset ovat yleisesti ottaen hyviä, koska työolot Euroopan unionissa ovat paranemassa – vaikkakin hitaasti – mutta huolestuttavaa on se, että paraneminen ei välttämättä koske kaikkia työntekijäryhmiä. Se riippuu hyvin paljon työskentelysektorista, se riippuu koulutustasosta ja rehellisesti sanoen se riippuu myös sukupuolesta.”

Barbara Gerstenberger, työelämäyksikön päällikkö

Read less

Viimeisimmät muutokset

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...

EU Presidency of Slovenia high-level conference on 'Quality Work for a Quality Life'

The EU Presidency of Slovenia is organising a high-level conference on 7 October 2021 on the provision of quality work...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työolot ja kestävä työ

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on auttaa parantamaan työoloja ja työn laatua politiikkatoimille annettavan avun myötä. Tavoitteena on myös saada työstä kestävää ja auttaa ratkaisemaan EU:n ja kansallisen tason haasteita työn ja työllisyyden aloillRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on auttaa parantamaan työoloja ja työn laatua politiikkatoimille annettavan avun myötä. Tavoitteena on myös saada työstä kestävää ja auttaa ratkaisemaan EU:n ja kansallisen tason haasteita työn ja työllisyyden aloilla. Tutkimuksessa keskitytään tunnistamaan kiireelliset kysymykset ja erityiset riskiryhmät sekä analysoimaan valittuja tekijöitä.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisten suuntaviivojen kanssa niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on luoda vankka sosiaalinen Eurooppa. Eurofoundin tutkimuksella tuetaan erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kuuluvia poliittisia aloitteita covid-19-kriisin jälkimainingeissa sekä eri aloitteisiin liittyviä toimia. Näitä aloitteita ovat muun muassa Euroopan sukupuolistrategia 2020–2025, vahvistettu nuorisotakuu, nuorison työllisyystukipaketti, osaamisohjelma sekä innovaatioiden ja työpaikkojen luominen ja Euroopan komission ehdotus riittävistä vähimmäispalkoista EU:ssa.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

Read more

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

  • Työolojen parantaminen on ratkaisevan tärkeää niin työntekijöille kuin työnantajille. Työn laadussa on otettava huomioon useita eri näkökohtia. Laadukas työ antaa ihmisille mahdollisuuden työuran pidentämiseen ja parantamiseen, mikä edistää kestävää työtä ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.
  • Työolot EU:ssa paranevat yleisesti, vaikka edistystä tapahtuukin vähitellen. Kaikkien työntekijäryhmien osalta edistys ei ole ollut yhtä nopeaa: vauhti riippuu työsopimuksen tyypistä, toimialasta ja koulutustasosta.
  • Työoloja ja työn laatua voidaan parantaa EU:ssa monin tavoin. Hallituksilla on tietenkin tärkeä tehtävä puitteiden luomisessa lainsäädännön avulla. Mutta myös työntekijät ja työnantajat organisaatioineen ovat tärkeitä toimijoita. Monissa työn laatua koskevissa näkökohdissa muutos tapahtuu juuri työpaikalla.
  • Ainoastaan viidesosa eurooppalaisista yrityksistä on pystynyt yhdistämään parhaan mahdollisen työhyvinvoinnin ja tuloksellisen liiketoiminnan. Tulokset ovat osoittautuneet parhaiksi sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta työpaikoilla, joilla sekä investoimisen että osallistumisen taso on korkea. Niillä lisätään tehokkuutta ja parannetaan työn laatua antamalla työntekijöille entistä enemmän päätösvaltaa omasta työstään, helpottamalla työntekijöiden osallistumista ja edistämällä koulutusta ja oppimista.
  • Monien ihmisten on hankalaa yhdistää työhön liittyviä velvollisuuksia ja muun elämän sitoumuksia. Tämä koskee erityisesti lasten vanhempia ja muita läheishoitajia. Joustavat työjärjestelyt voivat auttaa näiden vaikeuksien selättämisessä, mutta ne aiheuttavat myös haasteita. Esimerkiksi etätyö lisää vapautta valita työskentelyaika ja -paikka, mutta se voi myös pidentää työaikaa ja tehdä työstä raskaampaa. Työstä on myös vaikeampi irrottautua.
  • Etätyön lisääntyminen covid-19-pandemian aikana on korostanut työ- ja yksityiselämän välisen rajan hämärtymistä. Monet hallitukset ja työmarkkinaosapuolet keskustelevat ”oikeus irrottautua” -aloitteista, jotta voidaan estää laajojen työntekijäsegmenttien mahdollinen fyysinen ja henkinen uupuminen.
  • Jatkossa työmarkkinaosapuolten on pyrittävä sisällyttämään säännöksiä, jotka koskevat työntekijöiden etätyön vapaaehtoisuutta tai tiettyjen tehtävien soveltuvuutta etätyöhön, kaikkiin oikeudellisiin kehyksiin tai sopimuksiin. On myös ratkaisevan tärkeää selkeyttää, miten työnantajat voivat osallistua etätyöhön liittyviin kustannuksiin. Yhtä tärkeitä ovat takeet samasta palkasta ja koulutusmahdollisuuksista etätyötä tekeville.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound jatkaa vuonna 2021 Euroopan laajuisia kyselytutkimuksiaan. Niissä keskitytään covid-19-pandemian vaikutuksiin ja työn laaRead more

Eurofound jatkaa vuonna 2021 Euroopan laajuisia kyselytutkimuksiaan. Niissä keskitytään covid-19-pandemian vaikutuksiin ja työn laatuun. Virasto käyttää aikaisempien kyselyjen tuloksia perustana ja tutkii työoloja koskevia useita aiheita Euroopan työolotutkimuksen mukautetulla versiolla vuonna 2021 sekä myöhemmässä vaiheessa vuonna 2023. Se tekee myös lisäanalyysin vuoden 2019 Euroopan yritystutkimuksen tiedoista.

Virasto selvittää, miten covid-19-kriisi on vaikuttanut työoloihin ja työskentelykäytäntöihin, muun muassa etätyöjärjestelyihin. Siinä hyödynnetään Euroopan yritystutkimuksen seurantakyselyä ja useita kyselykierroksia sähköisestä kyselytutkimuksesta eläminen, työskentely ja covid-19. Työpaikkojen toimenpiteisiin keskittymällä täydennetään tietoja, jotka on kerätty Eurofoundin COVID-19 EU PolicyWatch -tietokannan ja hallitusten ja työmarkkinaosapuolten toimenpiteiden analyysin avulla.

Työoloja analysoidaan myös muutoksen vaikutuksia sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä käsittelevissä Eurofoundin toimissa.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Publications (2529)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työolot ja kestävä työ

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.