Työolot ja kestävä työ

23 December 2019

Väestön ikääntymisestä johtuvat väestörakenteeseen liittyvät haasteet ja työelämän monimuotoistuminen ovat siirtäneet painopisteen elinikäisen kestävän työn käsitteeseen. Tässä korostuu työntekijän työn laadun ja työympäristön merkitys koko työuran aikana.

Pidempi työura edellyttää parempaa työskentelyä. Työn organisoinnin ja työjärjestelyjen pitäisi sopia yksilöllisiin tarpeisiin. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Työolot ja kestävä työ

EU:n politiikanlaatijoiden nykyisiä huolenaiheita ovat erityisesti työssäkäyvien vanhempien työn ja yksityiselämän tasapaino, työuran pidentäminen sekä joustavuuden ja työturvan asianmukaisen tasapainon varmistaminen. Tähän liittyvät myös pimeän ja lainvastaisen työn torjunta, inhimilliseen pääomaan sijoittaminen ja työmarkkinoilla esiintyviin merkittäviin eriarvoisuuksiin puuttuminen.

Euroopan komission laatimassa Eurooppa 2020 -strategiassa pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, mikä merkitsee keskittymistä työn laatuun ja työoloihin. Tätä on korostettu komission vuonna 2010 laatimassa Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmassa. Komissio käynnisti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen huhtikuussa 2017. Pilariin kuuluvat periaatteet ja oikeudet on jäsennelty kolmeen pääryhmään, joista yksi on oikeudenmukaiset työolot.

Eurofoundin toiminta

Eurofound on osoittanut yli 40 vuoden ajan olevansa työolojen seurannan ja analysoinnin asiantuntija monella eri alalla. Näitä ovat muun muassa työaika sekä työn ja yksityiselämän tasapaino; työterveys, -turvallisuus ja -hyvinvointi; koulutus ja osaaminen; työn organisointi, ansiot ja uranäkymät sekä työtyytyväisyys.

Eurofound on tarkastellut erityisesti naisten ja miesten, eri alojen ja ammattien sekä eri-ikäisten työntekijäryhmien työoloja.

Se on kiinnittänyt erityistä huomiota iäkkäiden työntekijöiden työoloihin sekä siihen, millainen yhteys heidän työoloillaan on kykyyn ja haluun jatkaa työskentelyä eläkeikään asti. Työn ja terveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu tiiviissä yhteistyössä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa. Eurofound tekee yhteistyötä myös Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa työn tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofoundin vuonna 2015 toteuttamassa kuudennessa Euroopan työoloja koskevassa tutkimuksessa haastateltiin 44 000:ta työntekijää 35 maassa esittämällä laaja-alaisesti erilaisia työhön liittyviä kysymyksiä. Tutkimus perustuu aiemmista viidestä tutkimuksesta saatuihin kokemuksiin, ja sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työstä Euroopassa eri maissa, ammateissa, aloilla ja ikäryhmissä. Tutkimustiedon visualisoinnissa käytetyn Survey Mapping Tool -työkalun avulla tiedot on esitetty ivuorovaikutteisessa muodossa, minkä ansiosta eri muuttujia koskevia tuloksia voidaan tarkastella kunkin jäsenvaltion ja väestörakenteen ominaispiirteen mukaan. 

Eurofound on laatinut Euroopan työoloja koskevasta tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta  indikaattoreita, joilla voidaan mitata erilaisia työn laatuun liittyviä seikkoja eri puolilla Eurooppaa. Toisessa tutkimuksessa on tarkasteltu toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset pystyvät jatkamaan työelämässä ikääntyneinäkin, ja pohdittu erityisesti sitä, miten työuraa saataisiin jatkettua joustavilla eläkeohjelmilla.

EU-OSHAn kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena on julkaistu yhteinen raportti Euroopan työpaikoilla ilmenevistä psykososiaalisista riskeistä. Eurofound on tarkastellut tarkemmin myös fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa työssä.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Kaikki (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)