Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

23 December 2019

Sabiedrības novecošanas radītās demogrāfiskās problēmas un darba dzīves pieaugošā daudzveidība ir likusi pievērst lielāku uzmanību koncepcijai par ilgtspējīgu darbu visā dzīves gājumā. Tā uzsver darbinieka darbvietas un darba vides kvalitātes nozīmi visā darba dzīves garumā.

Strādāt ilgāk nozīmē strādāt labāk. Darba organizācijai un darba režīmam būtu jāatbilst darbinieku individuālajām vajadzībām. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

Pašlaik ES politikas veidotājiem bažas rada darba un privātās dzīves līdzsvars, jo īpaši strādājošu vecāku gadījumā, darba mūža pagarināšana un atbilstoša līdzsvara nodrošināšana starp elastīgumu un drošību. Tas nozīmē arī cīņu pret nedeklarētu un krāpniecisku darbu, ieguldījumus cilvēkkapitālā un darba tirgū sastopamās būtiskās nevienlīdzības novēršanu.

Eiropas Komisijas stratēģijas "Eiropa 2020" prioritātes ir gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme, un tas nozīmē, ka darbvietu kvalitātei un darba apstākļiem jāpievērš īpaša uzmanība. Tas ir uzsvērts Komisijas 2010. gadā pieņemtajā Jaunu prasmju un darba vietu programmā. Komisija 2017. gada aprīlī publicēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi. Pīlārā iekļautie principi un tiesības ir strukturēti ap trim galvenajām kategorijām, no kurām viena ir taisnīgi darba apstākļi.

Eurofound darbs

Eurofound ir pierādīta pieredze darba apstākļu uzraudzības un analīzes jomā vairāk nekā 40 gadu garumā, un tā aptver visdažādākos aspektus. Tie ietver darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvaru, veselību, drošību un labjutību darbā, apmācību un prasmes, darba organizāciju, ienākumus un izredzes, kā arī apmierinātību ar darbu.

Eurofound ir atsevišķi analizējis vīriešu un sieviešu darba apstākļus, darba apstākļus dažādās nozarēs un profesijās un dažādās darbinieku vecuma grupās.

Eurofound ir pievērsis īpašu uzmanību darba apstākļiem, ar kādiem saskaras gados vecāki darbinieki, un to saistībai ar viņu spējām un gribu strādāt līdz pensijas vecumam. Saistība starp darbu un veselību tiek pētīta ciešā sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA). Jautājumos, kas attiecas uz darba nākotni, Eurofound sadarbojas arī ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO).

Svarīgākais ieguldījums

Sestajā Eiropas darba apstākļu apsekojumā (EWCS), ko Eurofound veica 2015. gadā, tika aptaujāti 44 000 darbinieku 35 valstīs, un tas aptvēra plašu ar darbu saistītu jautājumu loku. Pamatojoties uz iepriekšējos piecos apsekojumos gūto pieredzi, šis apsekojums sniedz izvērstu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. Apsekojumu kartēšanas rīks ļauj aplūkot datus interaktīvā formātā un analizēt mainīgos lielumus sadalījumā pa dalībvalstīm un atbilstoši demogrāfiskajam raksturojumam. 

Izmantojot EWCS datus, Eurofound ir izstrādājis rādītājus, kas paredzēti, lai novērtētu dažādus darbvietu kvalitātes aspektus visā Eiropā. Citos pētījumos ir analizēta politika, kas cilvēkiem dod iespēju piedalīties darba tirgū līdz lielākam vecumam, un sīkāk pētīta elastīgu pensiju shēmu ietekme uz darba mūža pagarināšanu.

Sadarbībā ar EU-OSHA ir sagatavots kopīgs ziņojums par psihosociālajiem riskiem Eiropas darbvietās. Eurofound ir sīkāk pētījis arī fizisku un psiholoģiska vardarbību darbā.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Visi (290)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (17)