Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

27 Marts 2023

Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–202Read more

Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–2024. gadam. Eurofound turpinās darboties kā kompetences centrs, lai uzraudzītu un analizētu norises šajā jomā, tostarp to, kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi darba apstākļus un darba kvalitāti, kā arī praksi darbavietā.

Eurofound periodā no 2021. gada līdz 2024. gadam sniegs svarīgu ieskatu par problēmām un prognozēm, kas saistītas ar darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu ES. Pamatojoties uz jau sen uzkrātām zināšanām šajā jomā, Eurofound aplūkos tendences un progresu laika gaitā un noteiks jaunas problēmas saistībā ar darba apstākļiem un darba kvalitāti. Analīze aptvers dažādas valstis, nozares, profesijas un darbinieku grupas tādos jautājumos kā darba organizācija un tāldarbs, darba laiks , darba un privātās dzīves līdzsvars, vienlīdzīga attieksme, veselība un labklājība darbavietā, prasmes un apmācība, ienākumi un izredzes un apmierinātība ar darbu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta nestandarta nodarbinātības veidiem , jo īpaši pašnodarbinātībai.

Ņemot vērā ES demogrāfiskās problēmas saistībā ar sabiedrības novecošanu un pieaugošo darba dzīves daudzveidību, Eurofound turpinās pētīt faktorus, kas ļauj lielākam skaitam darbinieku ilgāk palikt darba tirgū. Tā arī pievērsīs uzmanību darba kvalitātes uzlabošanai kā lielākas līdzdalības darba tirgū un lielākas darbinieku motivācijas veicinātājai, sekmējot ilgtspējīgu darbu visa mūža garumā.

Saiknes starp darbu un veselību tiek pētītas ciešā sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA). Eurofound mērķis ir turpināt sadarbību ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO) jautājumos par darba nākotni un darba apstākļiem pasaules līmenī.

“Kopumā tā ir laba ziņa, jo darba apstākļi Eiropas Savienībā uzlabojas, lai arī lēni, tomēr tas, ka tas ne vienmēr attiecas uz visām darbinieku grupām, rada bažas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kurā nozarē jūs strādājat, un, godīgi sakot, arī no iegūtās izglītības, kā arī no tā, vai esat vīrietis vai sieviete.”

Barbara Gerstenberger, Darba dzīves nodaļas vadītāja

Read less

Jaunākās izmaiņas

Watch the webinar: #AskTheExpert - Key ingredients for the future of work: job quality and gender equality

Eurofound organised a live interactive webinar on ‘Key ingredients for the future of work: job quality and gender...

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Women over 3 times more likely to suffer from unwanted sexual attention than men at the workplace

Healthcare workers report up to three times higher levels of unwanted sexual attention than the EU average. Women in...

Ieinteresēto personu prioritāšu īstenošana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, lai uzlabotu darba apstākļus un darbvietu kvalitāti, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgu darbu, palīdzot risināt problēmas, ar kādām nākas saskarties ES un valstu līmenī darba un nodarbinātības joRead more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, lai uzlabotu darba apstākļus un darbvietu kvalitāti, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgu darbu, palīdzot risināt problēmas, ar kādām nākas saskarties ES un valstu līmenī darba un nodarbinātības jomā. Pētījumu laikā galvenā uzmanība ir pievērsta aktuālu jautājumu un konkrētu riska grupu apzināšanai un atsevišķu elementu analīzei.

Aģentūras darba plāns ir saskaņots ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem, un tas tieši iekļaujas vairākās svarīgās politikas jomās, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālu Eiropu. Konkrētāk, Eurofound pētījumi atbalstīs politikas iniciatīvas saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru pēc Covid-19 krīzes un darbības, kas cita starpā saistītas ar Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam, pastiprināto garantiju jauniešiem, jauniešu nodarbinātības atbalsta paketi, prasmju programmu, kā arī inovāciju un darbvietu radīšanu un Eiropas Komisijas priekšlikumu par pienācīgām minimālajām algām ES.

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Galvenie politikas vēstījumi

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījuma, palīdz politikas veidotājiem risināt dažus no galvenajiem jautājumiem šajā jomā.

  • Darba apstākļu uzlabošana ir būtiska darbiniekiem un darba devējiem. Ir jāņem vērā daudzi dažādi darba kvalitātes aspekti. Kvalitatīvas darbvietas nodrošina cilvēkiem ilgāku un labāku darba mūžu, veicinot ilgtspējīgu darbu un labvēlīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru.
  • Darba apstākļi ES kopumā uzlabojas, pat ja progresa temps ir pakāpenisks. Dažās darbinieku grupās progress nav bijis tik straujš: tas ir atkarīgs no darba līguma veida, nozares un iegūtās izglītības līmeņa.
  • Ir daudz veidu, kā uzlabot darba apstākļus un darba kvalitāti ES. Valdībām noteikti ir svarīga nozīme regulējuma izveidē. Tomēr svarīgi dalībnieki ir arī strādājošie, darba devēji un to organizācijas. Daudzās darba kvalitātes dimensijās pārmaiņas notiek darbavietā.
  • Tikai viena piektdaļa Eiropas uzņēmumu ir sapratuši, kā panākt optimālu labklājību darbavietā un uzņēmējdarbības rezultatīvos rādītājus. Ir pierādīts, ka “lielas investīcijas, augsts iesaistes līmenis” darbavietās sniedz labākos rezultātus darbiniekiem un darba devējiem, uzlabojot sniegumu un darba kvalitāti, palielinot darbinieku autonomiju, atvieglojot darbinieku iesaistīšanos un veicinot apmācību un mācīšanos.
  • Daudziem cilvēkiem, galvenokārt vecākiem un citiem aprūpētājiem, ir grūtības apvienot darba un ar darbu nesaistītus pienākumus. Lai gan elastīgs darba režīms var palīdzēt risināt šīs grūtības, tas rada arī problēmas. Piemēram, tāldarbs piedāvā lielāku brīvību izvēlēties, kad un kur strādāt, bet tas var arī novest pie garāka darba laika ar lielāku intensitāti un lielākām grūtībām atslēgties no darba.
  • Tāldarba pieaugums Covid-19 pandēmijas laikā ir parādījis to, kā izplūst darba un privātās dzīves robežas. Daudzas valdības un sociālie partneri apspriež “tiesības atslēgt” iniciatīvas, lai novērstu lielas darbinieku daļas pakļaušanu fiziskas un emocionālas izsīkšanas riskam.
  • Turpmāk sociālajiem partneriem ir jācenšas jebkurā tiesiskajā regulējumā vai nolīgumos iekļaut noteikumus darbiniekiem par tāldarba brīvprātīgumu vai īpašu uzdevumu piemērotību tāldarbam. Ļoti svarīga būs arī skaidrība par to, kā darba devēji var segt izdevumus saistībā ar darbu no mājām, kā arī garantēt vienlīdzīgu atalgojumu un piekļuvi apmācībai attālināti strādājošajiem.
Read less

Pašreizējie un notiekošie pētījumi

Top

Eurofound turpinās veikt darbu ar Eiropas mēroga aptaujām, īpaši orientējoties uz Covid-19 ietekmi un darba kvalitāti. Aģentūra 2022. gadā publicēs konstatējumus no jaunākā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS), ko veica 202Read more

Eurofound turpinās veikt darbu ar Eiropas mēroga aptaujām, īpaši orientējoties uz Covid-19 ietekmi un darba kvalitāti. Aģentūra 2022. gadā publicēs konstatējumus no jaunākā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS), ko veica 2021. gadā, izmantojot datorizētas telefonaptaujas (CATI ).

Jaunās datu kopas analīzē tiks pētītas nodarbinātības nestandarta formas un darba apstākļi dažādu veidu pašnodarbinātajiem, salīdzinot darba kvalitāti un darba rezultātus dažādām kategorijām. Izmantojot datus no EWCS un e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19, Eurofound pētīs psihosociālo risku sastopamību dažādās nozarēs un profesijās, analizēs saistības ar konkrētiem darba apstākļiem un identificēs darba resursus, kas var palīdzēt strādājošo aizsardzībā. Pētījums par to cilvēku darba kvalitāti un rezultātiem, kuri pandēmijas laikā ir identificēti kā “izšķiroši svarīgi darbinieki”, arī sāksies 2022. gadā.

Eurofound turpinās pētīt Covid-19 ietekmi uz darba apstākļiem un darba vietu praksi, jo īpaši tāldarba organizēšanu pirms krīzes un tās laikā, dažādās nozarēs un profesijās, kā arī ietekmi uz darba kvalitāti. Šā pētījuma pamatā ir Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) pēcaptaujas anketa 2020. gadā,EWCS 2021. gada ārkārtas izlaidums un vairākas e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19 kārtas. Saistībā ar tāldarbu turpmākajā pētījumā par tiesībām būt bezsaistē tiks pētīta šādu politikas nostādņu ietekme uzņēmuma līmenī uz strādājošo labjūti, kā arī darba un dzīves līdzsvaru.

Turpmākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs saistībā ar šo jautājumu.

Read less
  • Publications (2556)
  • Dati
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.