Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

3 Marts 2022

Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–202Read more

Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–2024. gadam. Eurofound turpinās darboties kā kompetences centrs, lai uzraudzītu un analizētu norises šajā jomā, tostarp to, kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi darba apstākļus un darba kvalitāti, kā arī praksi darbavietā.

Eurofound periodā no 2021. gada līdz 2024. gadam sniegs svarīgu ieskatu par problēmām un prognozēm, kas saistītas ar darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu ES. Pamatojoties uz jau sen uzkrātām zināšanām šajā jomā, Eurofound aplūkos tendences un progresu laika gaitā un noteiks jaunas problēmas saistībā ar darba apstākļiem un darba kvalitāti. Analīze aptvers dažādas valstis, nozares, profesijas un darbinieku grupas tādos jautājumos kā darba organizācija un tāldarbs, darba laiks , darba un privātās dzīves līdzsvars, vienlīdzīga attieksme, veselība un labklājība darbavietā, prasmes un apmācība, ienākumi un izredzes un apmierinātība ar darbu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta nestandarta nodarbinātības veidiem , jo īpaši pašnodarbinātībai.

Ņemot vērā ES demogrāfiskās problēmas saistībā ar sabiedrības novecošanu un pieaugošo darba dzīves daudzveidību, Eurofound turpinās pētīt faktorus, kas ļauj lielākam skaitam darbinieku ilgāk palikt darba tirgū. Tā arī pievērsīs uzmanību darba kvalitātes uzlabošanai kā lielākas līdzdalības darba tirgū un lielākas darbinieku motivācijas veicinātājai, sekmējot ilgtspējīgu darbu visa mūža garumā.

Saiknes starp darbu un veselību tiek pētītas ciešā sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA). Eurofound mērķis ir turpināt sadarbību ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO) jautājumos par darba nākotni un darba apstākļiem pasaules līmenī.

“Kopumā tā ir laba ziņa, jo darba apstākļi Eiropas Savienībā uzlabojas, lai arī lēni, tomēr tas, ka tas ne vienmēr attiecas uz visām darbinieku grupām, rada bažas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kurā nozarē jūs strādājat, un, godīgi sakot, arī no iegūtās izglītības, kā arī no tā, vai esat vīrietis vai sieviete.”

Barbara Gerstenberger, Darba dzīves nodaļas vadītāja

Read less

Jaunākās izmaiņas

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Neierastā uzņēmējdarbība: Kā ES uzņēmumi pielāgojās COVID-19 pandēmijai

Šā ziņojuma mērķis ir atbalstīt Eiropas uzņēmumus Covid-19 pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai. Galvenā...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāšu īstenošana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, lai uzlabotu darba apstākļus un darbvietu kvalitāti, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgu darbu, palīdzot risināt problēmas, ar kādām nākas saskarties ES un valstu līmenī darba un nodarbinātības joRead more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus, lai uzlabotu darba apstākļus un darbvietu kvalitāti, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgu darbu, palīdzot risināt problēmas, ar kādām nākas saskarties ES un valstu līmenī darba un nodarbinātības jomā. Pētījumu laikā galvenā uzmanība ir pievērsta aktuālu jautājumu un konkrētu riska grupu apzināšanai un atsevišķu elementu analīzei.

Aģentūras darba plāns ir saskaņots ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm nākamajiem četriem gadiem, un tas tieši iekļaujas vairākās svarīgās politikas jomās, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālu Eiropu. Konkrētāk, Eurofound pētījumi atbalstīs politikas iniciatīvas saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru pēc Covid-19 krīzes un darbības, kas cita starpā saistītas ar Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam, pastiprināto garantiju jauniešiem, jauniešu nodarbinātības atbalsta paketi, prasmju programmu, kā arī inovāciju un darbvietu radīšanu un Eiropas Komisijas priekšlikumu par pienācīgām minimālajām algām ES.

Read less

Galvenie politikas vēstījumi

Top

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījuma, palīdz politikas veidotājiem risināt dažus no galvenajiem jautājumiem šajā jomā.

Read more

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījuma, palīdz politikas veidotājiem risināt dažus no galvenajiem jautājumiem šajā jomā.

  • Darba apstākļu uzlabošana ir būtiska darbiniekiem un darba devējiem. Ir jāņem vērā daudzi dažādi darba kvalitātes aspekti. Kvalitatīvas darbvietas nodrošina cilvēkiem ilgāku un labāku darba mūžu, veicinot ilgtspējīgu darbu un labvēlīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru.
  • Darba apstākļi ES kopumā uzlabojas, pat ja progresa temps ir pakāpenisks. Dažās darbinieku grupās progress nav bijis tik straujš: tas ir atkarīgs no darba līguma veida, nozares un iegūtās izglītības līmeņa.
  • Ir daudz veidu, kā uzlabot darba apstākļus un darba kvalitāti ES. Valdībām noteikti ir svarīga nozīme regulējuma izveidē. Tomēr svarīgi dalībnieki ir arī strādājošie, darba devēji un to organizācijas. Daudzās darba kvalitātes dimensijās pārmaiņas notiek darbavietā.
  • Tikai viena piektdaļa Eiropas uzņēmumu ir sapratuši, kā panākt optimālu labklājību darbavietā un uzņēmējdarbības rezultatīvos rādītājus. Ir pierādīts, ka “lielas investīcijas, augsts iesaistes līmenis” darbavietās sniedz labākos rezultātus darbiniekiem un darba devējiem, uzlabojot sniegumu un darba kvalitāti, palielinot darbinieku autonomiju, atvieglojot darbinieku iesaistīšanos un veicinot apmācību un mācīšanos.
  • Daudziem cilvēkiem, galvenokārt vecākiem un citiem aprūpētājiem, ir grūtības apvienot darba un ar darbu nesaistītus pienākumus. Lai gan elastīgs darba režīms var palīdzēt risināt šīs grūtības, tas rada arī problēmas. Piemēram, tāldarbs piedāvā lielāku brīvību izvēlēties, kad un kur strādāt, bet tas var arī novest pie garāka darba laika ar lielāku intensitāti un lielākām grūtībām atslēgties no darba.
  • Tāldarba pieaugums Covid-19 pandēmijas laikā ir parādījis to, kā izplūst darba un privātās dzīves robežas. Daudzas valdības un sociālie partneri apspriež “tiesības atslēgt” iniciatīvas, lai novērstu lielas darbinieku daļas pakļaušanu fiziskas un emocionālas izsīkšanas riskam.
  • Turpmāk sociālajiem partneriem ir jācenšas jebkurā tiesiskajā regulējumā vai nolīgumos iekļaut noteikumus darbiniekiem par tāldarba brīvprātīgumu vai īpašu uzdevumu piemērotību tāldarbam. Ļoti svarīga būs arī skaidrība par to, kā darba devēji var segt izdevumus saistībā ar darbu no mājām, kā arī garantēt vienlīdzīgu atalgojumu un piekļuvi apmācībai attālināti strādājošajiem.
Read less

Pašreizējie un notiekošie pētījumi

Top

Eurofound 2021. gadā turpinās darbu pie saviem Eiropas mēroga apsekojumiem, un šo centienu pamatā būs Covid-19 ietekme un darbvietRead more

Eurofound 2021. gadā turpinās darbu pie saviem Eiropas mēroga apsekojumiem, un šo centienu pamatā būs Covid-19 ietekme un darbvietu kvalitāte. Pamatojoties uz iepriekšējiem apsekojumu izdevumiem, aģentūra pētīs virkni darba apstākļu tematu pielāgotā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) izdevumā 2021. gadā un nākamajā kārtā 2023. gadā, vienlaikus veicot arī savu 2019. gada Eiropas uzņēmumu apsekojuma datu sekundāro analīzi.

Tā pētīs, kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi darba apstākļus un praksi darbavietā, tostarp tāldarba kārtību, pamatojoties uz ECS papildu anketu un e-apsekojuma Dzīve, darbs un Covid-19vairākām kārtām. Koncentrēšanās uz pasākumiem darbavietā papildinās informāciju, kas apkopota Eurofound COVID-19 EU PolicyWatch datubāzē un valdības un sociālo partneru pasākumu analīzē.

Darba apstākļu analīze ir iekļauta arī Eurofound darbībās saistībā ar pārmaiņu ietekmi, kā arī sociālo kohēziju un konverģenci.

Turpmākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs saistībā ar šo jautājumu.

Read less
  • Publications (2530)
  • Dati
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.