Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

13 Novembris 2020

Sabiedrības novecošanas radītās demogrāfiskās problēmas un darba dzīves pieaugošā daudzveidība ir likusi pievērst lielāku uzmanību koncepcijai par ilgtspējīgu darbu visā dzīves gājumā. Tā uzsver darbinieka darbvietas un darba vides kvalitātes nozīmi visā darba dzīves garumā.

Read more

Sabiedrības novecošanas radītās demogrāfiskās problēmas un darba dzīves pieaugošā daudzveidība ir likusi pievērst lielāku uzmanību koncepcijai par ilgtspējīgu darbu visā dzīves gājumā. Tā uzsver darbinieka darbvietas un darba vides kvalitātes nozīmi visā darba dzīves garumā.

Strādāt ilgāk nozīmē strādāt labāk. Darba organizācijai un darba režīmam būtu jāatbilst darbinieku individuālajām vajadzībām. 

Read less

Jaunākās izmaiņas

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Pašlaik ES politikas veidotājiem bažas rada darba un privātās dzīves līdzsvars, jo īpaši strādājošu vecāku gadījumā, darba mūža pagarināšana un atbilstoša līdzsvara nodrošināšana starp elastīgumu un droRead more

Pašlaik ES politikas veidotājiem bažas rada darba un privātās dzīves līdzsvars, jo īpaši strādājošu vecāku gadījumā, darba mūža pagarināšana un atbilstoša līdzsvara nodrošināšana starp elastīgumu un drošību. Tas nozīmē arī cīņu pret nedeklarētu un krāpniecisku darbu, ieguldījumus cilvēkkapitālā un darba tirgū sastopamās būtiskās nevienlīdzības novēršanu.

Eiropas Komisijas stratēģijas "Eiropa 2020" prioritātes ir gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme, un tas nozīmē, ka darbvietu kvalitātei un darba apstākļiem jāpievērš īpaša uzmanība. Tas ir uzsvērts Komisijas 2010. gadā pieņemtajā Jaunu prasmju un darba vietu programmā. Komisija 2017. gada aprīlī publicēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi. Pīlārā iekļautie principi un tiesības ir strukturēti ap trim galvenajām kategorijām, no kurām viena ir taisnīgi darba apstākļi.

Eurofound darbs

Eurofound ir pierādīta pieredze darba apstākļu uzraudzības un analīzes jomā vairāk nekā 40 gadu garumā, un tā aptver visdažādākos aspektus. Tie ietver darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvaru, veselību, drošību un labjutību darbā, apmācību un prasmes, darba organizāciju, ienākumus un izredzes, kā arī apmierinātību ar darbu.

Eurofound ir atsevišķi analizējis vīriešu un sieviešu darba apstākļus, darba apstākļus dažādās nozarēs un profesijās un dažādās darbinieku vecuma grupās.

Eurofound ir pievērsis īpašu uzmanību darba apstākļiem, ar kādiem saskaras gados vecāki darbinieki, un to saistībai ar viņu spējām un gribu strādāt līdz pensijas vecumam. Saistība starp darbu un veselību tiek pētīta ciešā sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA). Jautājumos, kas attiecas uz darba nākotni, Eurofound sadarbojas arī ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO).

Svarīgākais ieguldījums

Sestajā Eiropas darba apstākļu apsekojumā (EWCS), ko Eurofound veica 2015. gadā, tika aptaujāti 44 000 darbinieku 35 valstīs, un tas aptvēra plašu ar darbu saistītu jautājumu loku. Pamatojoties uz iepriekšējos piecos apsekojumos gūto pieredzi, šis apsekojums sniedz izvērstu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. Apsekojumu kartēšanas rīks ļauj aplūkot datus interaktīvā formātā un analizēt mainīgos lielumus sadalījumā pa dalībvalstīm un atbilstoši demogrāfiskajam raksturojumam. 

Izmantojot EWCS datus, Eurofound ir izstrādājis rādītājus, kas paredzēti, lai novērtētu dažādus darbvietu kvalitātes aspektus visā Eiropā. Citos pētījumos ir analizēta politika, kas cilvēkiem dod iespēju piedalīties darba tirgū līdz lielākam vecumam, un sīkāk pētīta elastīgu pensiju shēmu ietekme uz darba mūža pagarināšanu.

Sadarbībā ar EU-OSHA ir sagatavots kopīgs ziņojums par psihosociālajiem riskiem Eiropas darbvietās. Eurofound ir sīkāk pētījis arī fizisku un psiholoģiska vardarbību darbā.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

Pierakstīties

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Dati
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.