Europese enquêtes over de kwaliteit van het bestaan (EQLS)

Het gaat hier om een unieke, pan-Europese enquête die om de vier jaar wordt gehouden en zowel de objectieve levensomstandigheden van de Europese burgers onderzoekt als hoe zij die omstandigheden en hun leven in het algemeen ervaren. De onderzochte thema's zijn zeer gevarieerd, bijvoorbeeld werkgelegenheid, inkomen, opleiding, huisvesting, gezin, gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven. Ook subjectieve onderwerpen komen aan bod, zoals hoe gelukkig mensen zich voelen, hoe tevreden zij met hun leven zijn, en hoe zij de kwaliteit van hun samenleving ervaren.

Doordat de enquête regelmatig wordt herhaald, kunnen ook belangrijke trends in de levenskwaliteit worden achterhaald. Uit vorige enquêtes is bijvoorbeeld gebleken dat mensen sinds het begin van de economische crisis meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In veel landen bestaat ook het gevoel dat er grotere spanningen bestaan dan voorheen tussen mensen uit verschillende etnische groeperingen. En in heel Europa hebben de burgers minder vertrouwen in hun regeringen dan vroeger. Zij blijven echter hun grootste tevredenheid putten uit hun gezinsleven en uit persoonlijke relaties.

In de loop der jaren is de EQLS uitgegroeid tot een waardevolle bron van indicatoren die een aanvulling vormt op traditionele indicatoren van economische groei en levensstandaard zoals het bbp of inkomensgegevens. De EQLS-indicatoren zijn even duidelijk en interessant als het bbp, maar zij houden meer rekening met milieu- en sociale aspecten van vooruitgang en kunnen daarom gemakkelijk worden meegenomen in het besluitvormingsproces en worden opgepikt in het publieke debat op EU-niveau en op het niveau van de lidstaten.

Bij elke enquête wordt een willekeurige steekproef van volwassenen genomen voor een persoonlijk interview. Vanwege de verwachte uitbreidingen van de Unie en de belangstelling van de EVA-landen is het geografische bereik van de enquête mettertijd steeds groter geworden:

  • Eerste EQLS in 2003 - 28 landen: de 27 EU-lidstaten en Turkije
  • Tweede EQLS in 2007-2008 - 31 landen: de 27 EU-lidstaten, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije en Noorwegen
  • Derde EQLS in 2011-2012 - 34 landen: de 27 EU-lidstaten, Kroatië, IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije en Kosovo

Een aantal vragen uit de tweede EQLS werden overigens gesteld als onderdeel van een Eurobarometer-enquête in 2009, wat een onderzoek mogelijk maakte naar trends in kwaliteit van het bestaan in de EU in de periode 2003-2009.

Gegevens uit de EQLS en andere aanvullende bronnen dienen ook als input voor de elektronische database van Eurofound met statistische indicatoren voor de kwaliteit van het bestaan (EurLIFE).