Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk

18 juni 2021

Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk vormen een van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als kenniscentrum voor het monitoren en analyseren van ontwikkelingen op dit gebied.Read more

Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk vormen een van de zes hoofdactiviteiten in het werkprogramma van Eurofound voor de periode 2021-2024. Eurofound zal blijven fungeren als kenniscentrum voor het monitoren en analyseren van ontwikkelingen op dit gebied. Zo zal onder meer worden gekeken welke gevolgen de COVID-19 -crisis heeft voor de arbeidsomstandigheden en de arbeidskwaliteit evenals op praktijken op de werkvloer.

Gedurende de periode 2021-2024 zal Eurofound belangrijke inzichten verschaffen in de uitdagingen en vooruitzichten op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaam werk in de EU. Op basis van gedegen expertise op dit gebied zal Eurofound de ontwikkelingen en gemaakte vorderingen in de loop van de tijd volgen en punten van zorg rond arbeidsomstandigheden en arbeidskwaliteit benoemen. De analyse bestrijkt verschillende landen, sectoren, beroepen en groepen werknemers en stelt kwesties aan de orde als werkorganisatieen telewerken, arbeidstijd, evenwicht tussen werk en privéleven , gelijke behandeling, gezondheid en welzijn op de werkvloer, vaardigheden en opleiding, inkomen en vooruitzichten en tevredenheid met het werk. Er wordt specifiek aandacht besteed aan atypisch werk , met name werk als zelfstandige.

Gezien de demografische uitdaging van de vergrijzing van de bevolking in de EU en de toenemende diversiteit van het arbeidsleven zal Eurofound blijven onderzoeken welke factoren ertoe bijdragen dat meer werknemers langer kunnen blijven werken. Tevens zal Eurofound zich richten op het verbeteren van de arbeidskwaliteit als manier om de arbeidsmarktparticipatie en motivatie van werknemers te stimuleren en zo duurzaam werk gedurende de hele levensloop te bevorderen.

Het verband tussen werk en gezondheid wordt onderzocht in nauw overleg met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Eurofound stelt zich ten doel voort te bouwen op zijn samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) aangaande kwesties rond de toekomst van het werk en de arbeidsomstandigheden op mondiaal niveau.

“Over het geheel genomen hebben we goed nieuws, omdat de arbeidsomstandigheden in de Europese Unie verbeteren – zij het heel langzaam –, maar een punt van zorg is dat dit niet per se geldt voor alle groepen werknemers. De verbetering hangt in hoge mate af van de vraag in welke sector je werkt, van je opleidingsniveau en, om er geen doekjes om te winden, ook van de vraag of je man of vrouw bent.”

Barbara Gerstenberger, hoofd van de eenheid Arbeidsleven

Read less

Recente updates

Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk: een analyse aan de hand van het kwaliteitskader voor banen

In dit vlaggenschiprapport worden beknopt de belangrijkste bevindingen weergegeven van het onderzoek van Eurofound naar...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Watch the webinar: 'Workplace practices unlocking employee potential'

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk

Abonneer

Prioriteiten van belanghebbenden aanpakken

Top

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de arbeidskwaliteit, en daarbij naar duurzaam werk te streven en de uitdagingen waarmee de EU en de lidstaten te maken hebben op het gebied van werk enRead more

Het onderzoek van Eurofound heeft tot doel een bijdrage te leveren aan beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de arbeidskwaliteit, en daarbij naar duurzaam werk te streven en de uitdagingen waarmee de EU en de lidstaten te maken hebben op het gebied van werk en werkgelegenheid te helpen aanpakken. Het onderzoek is erop gericht dringende kwesties en specifieke risicogroepen in kaart te brengen en geselecteerde aspecten te analyseren.

Het werkplan van het agentschap is afgestemd op de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie voor de komende vier jaar en moet een directe bijdrage leveren aan een aantal belangrijke beleidsterreinen die zijn gericht op de totstandbrenging van een solide sociaal Europa. Het onderzoek van Eurofound zal met name dienen ter ondersteuning van beleidsinitiatieven in het kader van de Europese pijler van sociale rechten in de nasleep van de COVID-19-crisis alsook van activiteiten die onder meer verband houden met initiatieven zoals de Europese genderstrategie 2020-2025, de versterkte jongerengarantie, het steunpakket voor jeugdwerkloosheid, de vaardighedenagenda en met innovatie, het scheppen van banen en het voorstel van de Europese Commissie voor een toereikend minimumloon in de EU.

Read less

Belangrijke beleidspunten

Top

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal belangrijke kwesties op dit gebied te kunnen aanpakken.

Read more

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Eurofound dienen als input voor beleidsmakers om een aantal belangrijke kwesties op dit gebied te kunnen aanpakken.

  • Het werken aan betere arbeidsomstandigheden is voor werknemers en werkgevers van cruciaal belang. Met betrekking tot arbeidskwaliteit moeten tal van verschillende aspecten in aanmerking worden genomen. Kwalitatief hoogwaardige banen stellen mensen in staat langer en beter te werken en dragen bij aan duurzaam werk en een positieve balans tussen werk en privéleven.
  • De arbeidsomstandigheden in de EU worden over het algemeen beter, ook al is er sprake van geleidelijke vooruitgang. Voor sommige groepen werknemers verloopt de vooruitgang trager, afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst, de sector en het opleidingsniveau.
  • De arbeidsomstandigheden en de arbeidskwaliteit in de EU kunnen op veel manieren worden verbeterd. Overheden kunnen door regelgeving zeker een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van het kader. Maar ook voor werknemers, werkgevers en hun organisaties is een belangrijke rol weggelegd. Voor veel aspecten van arbeidskwaliteit is de werkvloer de plaats waar verandering plaatsvindt.
  • Slechts een vijfde van de Europese ondernemingen heeft het geheim ontdekt van de optimale combinatie van welzijn op de werkplek en bedrijfsresultaten. “High investment, high involvement”-werkplekken blijken voor werknemers en werkgevers de beste resultaten op te leveren. Dergelijke werkplekken stimuleren de prestaties en verbeteren de arbeidskwaliteit door werknemers autonomer te maken, betrokkenheid van werknemers te faciliteren en opleiding en leren te bevorderen.
  • Veel mensen, met name ouders en andere verzorgers, hebben moeite met het combineren van werk en verplichtingen buiten hun werk. Flexibele arbeidsregelingen kunnen helpen deze moeilijkheden te overwinnen, maar brengen ook weer uitdagingen met zich mee. Telewerk bijvoorbeeld biedt meer vrijheid om te kiezen wanneer en waar men werkt, maar kan ook leiden tot langere en intensievere werktijden en meer moeite om van het werk los te komen.
  • Door de toename van telewerk tijdens de COVID-19-pandemie is duidelijk geworden dat de grens tussen werk en privéleven vervaagt. Veel overheden en sociale partners bespreken initiatieven met betrekking tot het “recht op onbereikbaar zijn”, om te voorkomen dat grote groepen werknemers het risico lopen op fysieke en emotionele uitputting.
  • In de toekomst moeten de sociale partners ernaar streven dat in wetgevingskaders of overeenkomsten ten behoeve van werknemers bepalingen worden opgenomen aangaande de vrijwillige aard van telewerk of de geschiktheid van specifieke taken voor telewerken. Ook is het essentieel duidelijkheid te scheppen over hoe werkgevers kunnen bijdragen aan de aan het werken vanuit huis verbonden kosten, en garanties te bieden met betrekking tot gelijk loon en gelijke toegang tot opleiding voor mensen die op afstand werken.
Read less

Actueel en lopend onderzoek

Top

Eurofound zal in 2021 blijven werken aan zijn pan-Europese enquêtes, waarbij de gevolgen van COVID-19 en arbeidskwaliteit centraal staanRead more

Eurofound zal in 2021 blijven werken aan zijn pan-Europese enquêtes, waarbij de gevolgen van COVID-19 en arbeidskwaliteit centraal staan. Het agentschap zal op basis van eerdere enquête-edities uiteenlopende onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden onderzoeken in een aangepaste editie van zijn Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) in 2021 en een verdere ronde in 2023, en zal daarnaast ook een secundaire analyse uitvoeren van de gegevens van zijn Europese bedrijvenenquête 2019.

Het agentschap zal onderzoeken welke gevolgen de COVID-19-crisis heeft voor de arbeidsomstandigheden en praktijken op de werkplek, waaronder regelingen voor telewerken, aan de hand van een vervolgvragenlijst bij de Europese bedrijvenenquête en meerdere ronden van de elektronische enquête naar Leven, werken en COVID-19. De focus op maatregelen op de werkvloer vormt een aanvulling op informatie die is verzameld via de COVID-19 EU PolicyWatch-database van Eurofound en de analyse van maatregelen van overheden en sociale partners.

De analyse van arbeidsomstandigheden maakt ook deel uit van de activiteiten van Eurofound met betrekking tot de impact van verandering en sociale cohesie en convergentie.

De onderstaande gedeelten bieden toegang tot een reeks publicaties, gegevens en lopende werkzaamheden op dit gebied.

Read less
  • Publications (2515)
  • Gegevens
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.