Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Zverejnené
20 december 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Biletta, Isabella

Zhrnutie

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  48
  Referenčné č.: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Katalógové č.: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Autor(-i): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Príležitostná práca: typické znaky a dôsledky

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Príležitostná práca, či už vo forme pracovnej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo práce na vyžiadanie, prispieva k pružnosti trhu práce, a preto sa čoraz viac využíva v celej Európe. V niektorých krajinách sa v praxi presahuje rámec využívania zmluvy o príležitostnej pracovnej s cieľom zahrnúť iné druhy zmlúv a formy samostatnej zárobkovej činnosti. Hoci ponúka určité výhody tak pre zamestnávateľov, ako aj pre pracovníkov, tvorcovia politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni často diskutujú o týchto výhodách vzhľadom na zistené negatívne dôsledky, ktoré má pre niektorých pracovníkov. Vplyvy zahŕňajú hospodársku neistotu a nepredvídateľnosť pracovného času, čo zase ovplyvňuje zdravie pracovníkov, dobré životné podmienky a sociálne zabezpečenie. Z hľadiska trhu práce vyvoláva príležitostná práca obavy týkajúce sa dôstojného sociálneho začlenenia zraniteľných skupín, segmentácie trhu práce a všeobecnejších trendov smerom k fragmentácii práce a odlevu mozgov. Na riešenie týchto otázok už boli vykonané určité politické kroky, ďalšie politické ukazovatele sa uvádzajú v správe.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár