Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Zverejnené
13 máj 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Katalógové č.: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180411
  Catalogue info

  Pracovné podmienky a zdravie pracovníkov

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa využívajú údaje z Európskeho prieskumu pracovných podmienok v záujme preskúmania pracovných podmienok a ich vplyvu na zdravie pracovníkov. Zaistenie udržateľnosti práce v súvislosti so starnutím obyvateľstva si vyžaduje väčší počet zamestnaných, ktorí na pracovnom trhu môžu zotrvať dlhšie. V správe sa skúma vzájomné pôsobenie pracovných nárokov, ktoré so sebou prinášajú zvýšené riziko vyčerpania, a pracovných zdrojov, ktoré zamestnancom pomáhajú zvyšovať nasadenie a kvalitu života. Zo zistení vyplýva, že fyzické riziká sa nezvýšili, ale sú aj naďalej veľké, zatiaľ čo emocionálne nároky sa zvýšili, čo zdôrazňuje rastúci význam psychosociálnych rizík pri práci. Prebiehajúce zmeny naznačujú, že hoci sa riziko zhoršenia zdravotného stavu koncentruje v určitých povolaniach, povolania tradične považované za chránené sú vystavené čoraz vyšším rizikám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a kvalitu života pracovníkov.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár