EQLS – Európske prieskumy kvality života

Európsky prieskum kvality života (EQLS) je nástroj na monitorovanie kvality života vo viacerých rozmeroch. EQLS sa od svojho spustenia v roku 2003 vyvinul na hodnotný súbor ukazovateľov, ktoré dopĺňajú tradičné ukazovatele hospodárskeho rastu a životnej úrovne, ako je HDP alebo príjem. Ukazovatele vyplývajúce z EQLS sú rovnako jasné a atraktívne ako HDP, vo väčšej miere však zahŕňajú environmentálne a sociálne aspekty pokroku, a preto sa jednoducho začleňujú do rozhodovacieho procesu a preberajú do verejnej diskusie na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni v rámci Únie.

Ciele prieskumu

V rámci EQLS sa skúmajú tak objektívne okolnosti života občanov Európy, ako aj to, aký majú názor na tieto okolnosti a na svoj život vo všeobecnosti.

Hlavné ciele prieskumu sú:

  • identifikovať ohrozené skupiny a problematické otázky, ako aj otázky pokroku,
  • monitorovať trendy poskytovaním homogénnych ukazovateľov vzťahujúcich sa na tieto otázky,
  • prispieť k rozvoju európskej politiky v oblasti životných podmienok.

Ako sa prieskum realizuje?

EQLS je reprezentatívny prieskum vo forme rozhovoru založený na dotazníku, ktorý sa vzťahuje na dospelú populáciu (od 18 rokov).

Zameranie prieskumu

EQLS sa zameriava na oblasti života, ktoré zodpovedajú širokej škále oblastí politiky a politických programov vykonávaných európskymi inštitúciami. Mnohé z týchto politík riešia celý rad otázok, ktoré sa dotýkajú kvality života, kvality spoločnosti a kvality verejných služieb. Patrí k nim zamestnanosť, príjem, vzdelanie, bývanie, rodina, zdravie a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Prieskum je zameraný aj na subjektívne témy, ako je úroveň šťastia ľudí, ich spokojnosť so životom a ich vnímanie kvality spoločnosti a verejných služieb. Tento viacrozmerný prístup ku kvalite života zostal v jednotlivých vydaniach prieskumu jeho významnou súčasťou, aj keď sa otázky a ukazovatele v priebehu času rozšírili, aby odrážali nové politické témy. Pravidelné konanie prieskumu navyše umožnilo sledovať kľúčové trendy v rámci kvality života ľudí v priebehu času.

Rozsah prieskumu

Vzhľadom na potenciálne rozšírenie Európskej únie a záujem krajín Európskeho združenia voľného obchod (EZVO) sa geografický rozsah EQLS postupom času rozšíril:

  • EQLS z roku 2016 : 33 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko,
  • EQLS z roku 2012 : 34 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko a Kosovo,
  • EQLS z roku 2007 : 31 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Turecko a Nórsko,
  • EQLS z roku 2003 : 28 krajín, ku ktorým patrili členské štáty EÚ a Turecko.

Viacero otázok z EQLS z rokov 2007 – 2008 sa okrem toho položilo v rámci prieskumu Eurobarometra v roku 2009, čo umožnilo vypracovať štúdiu Trendy v oblasti kvality života v EÚ: 2003 – 2009 .