EQLS – Európske prieskumy kvality života

V rámci tohto jedinečného celoeurópskeho prieskumu, ktorý prebieha každé štyri roky, sa skúmajú tak objektívne okolnosti života občanov Európy, ako aj to, aký majú názor na tieto okolnosti a na svoj život vo všeobecnosti. Je zameraný na celý rad otázok, ako sú zamestnanosť, príjem, vzdelanie, podmienky bývania, rodina, zdravie i rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Sledujú sa v ňom aj subjektívne témy, ako sú miera pocitu šťastia ľudí, ako sú spokojní so svojím životom a ako vnímajú kvalitu svojich spoločností.

Keďže sa prieskum vykonáva pravidelne, v priebehu času je možné sledovať hlavné trendy v kvalite života ľudí. Z predchádzajúcich prieskumov napríklad vyplynulo, že ľudia majú od začiatku hospodárskej krízy väčšie ťažkosti vystačiť s peniazmi. Ľudia v mnohých krajinách sa tiež domnievajú, že v súčasnosti existuje medzi príslušníkmi rôznych etnických skupín väčšie napätie. V tomto období ľudia v celej Európe dôverujú svojím vládam menej ako predtým. Ľuďom však aj naďalej prináša najväčšie uspokojenie rodinný život a osobné vzťahy.

Prieskum EQLS sa počas týchto rokov premenil na hodnotný súbor ukazovateľov, ktoré dopĺňajú tradičné ukazovatele hospodárskeho rastu a životnej úrovne, ako sú HDP alebo príjem. Ukazovatele vyplývajúce z prieskumu sú rovnako jasné a atraktívne ako HDP, vo väčšej miere však zahŕňajú environmentálne a sociálne aspekty vývoja, a preto sú jednoducho zahrnuté do postupu prijímania rozhodnutí a preberané do verejných diskusií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

V každej vlne prieskumu sa náhodne vybrala vzorka dospelých osôb, ktoré absolvovali osobný rozhovor. Vzhľadom na očakávané rozšírenia EÚ a záujmy krajín EZVO sa geografické pokrytie prieskumu postupne rozšírilo:

Mnoho otázok z druhého prieskumu EQLS bolo navyše položených ako súčasť prieskumu Eurobarometer v roku 2009, čo umožnilo vykonať štúdiu zameranú na Trendy v oblasti kvality života v EÚ: 2003 - 2009.

Údaje z prieskumov EQLS a iných doplňujúcich zdrojov sú zapisované aj do elektronickej databázy agentúry Eurofound, ktorá je venovaná štatistickým ukazovateľom kvality života(EurLIFE).