European Working Conditions Survey 1996

Publication series
Published between
3 mars 1998 - 29 september 2000
Includes: 8 publications and 0 working papers

Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 1996, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • Publications

  • Report
   29 september 2000

   The second European survey on working conditions is a questionnaire-based survey, involving face-to-face interviews conducted outside the workplace. The questionnaire covers all aspects of working conditions: physical environment, workplace design, working hours, work organisation, social relationships at the workplace and highlights how stress and musculo-skeletal disorders are among the rising occupational hazards in the EU. The survey underlines a need for a more holistic and multidisciplinary approach to tackle health and safety issues in Europe. Above all, it clearly indicates that health issues must be central to an organisation's structure and development.

  • Report
   23 mars 2000

   This publication focuses on the impact of employment status on workers' health. It presents and analyses data on the 15 Member States of the European Union, collected from the Foundation's Second European Survey on Working Conditions, Eurostat, and OECD. It also offers recommendations on how to carry out further research into the relationship between health and different types of employment.

  • Report summary
   8 december 1999
   The second European survey on working conditions took place in January 1996 and collated the views of the 15,800 workers from all over Europe. Its findings highlight how pollution, noise, stress and musculo-skeletal disorders are among the rising occupational hazards in the EU. The survey underlines a need for a more holistic and multidisciplinary approach to tackle health and safety issues in Europe. Above all it clearly indicates that health issues must be central to the organisation's structure and development.
  • Report
   17 februari 1999

   Precarious employment not only covers employees with fixed term and temporary contracts (and some categories of self-employed workers) but also workers with low incomes and/or short working hours. This publication describes the extent, consequences and reasons for precarious employment in order to provide policy makers with the quantified information they need.

  • Report summary
   16 mars 1998

   This summary is based on an analysis of findings of the second European survey on working conditions conducted in 1996. The survey findings show that stress and musculo-skeletal disorders are the main health risks at work and highlights the need for a holistic and multi-disciplinary approach to the prevention of occupational risks in Europe.

  • Report summary
   3 mars 1998

   OCH BESLUTSUTRYMME PÅ ARBETSPLATSERNA INOM EUROPEISKA UNIONEN I detta häfte sammanfattas de viktigaste resultaten från ett antal statistiska undersökningar om arbetsförhållanden som genomförts på Europanivå av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och på nationell nivå av ett flertal medlemsstater. Av dessa resultat framkommer följande: s Arbetet blir mer och mer intensivt i alla medlemsstater. Arbetstagarna tvingas över lag arbeta i ett högre tempo med snävare deadlines. s Beslutsutrymmet ökar, men denna ökning är inte tillräcklig för att kompensera den allt intensivare arbetstakten. Detta innebär att fler arbetstagare arbetar under förhållanden som kännetecknas av stor press. s En persons arbetssituation bestäms av hur höga krav som ställs på honom/henne och hur stort beslutsutrymme han/hon har: • En passiv arbetssituation kännetecknas av låga krav (låg arbetsintensitet) och litet beslutsutrymme (litet inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Industriarbetare med arbeten som inte kräver särskild yrkesutbildning befinner sig ofta i denna situation. • En avspänd arbetssituation karakteriseras av låga krav och stort beslutsutrymme (stort inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Arbetstagare med administrativa arbetsuppgifter eller serviceyrken är de främsta representanterna för denna arbetssituation. • En aktiv arbetssituation kännetecknas av höga krav (hög arbetsintensitet) och stort beslutsutrymme. I denna situation återfinns främst chefer och personer med arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens. • En spänd arbetssituation karakteriseras av höga krav och litet beslutsutrymme. Kvalificerade industriarbetare är de främsta representanterna för denna situation. s En spänd arbetssituation, i vilken arbetstagaren löper störst risk att drabbas av stress, berör kvinnor i lika hög grad som män (1991 var andelen manliga arbetstagare som befann sig i en spänd arbetssituation högre än andelen kvinnliga arbetstagare i samma situation). Denna situation är främst kännetecknande för • kvalificerade industriarbetare, • arbetstagare inom transportsektorn, metallindustrin samt storhushålls- och restaurangbranschen, • unga arbetstagare. s Spända arbetssituationer, dvs. höga krav och litet beslutsutrymme, leder till ett större antal hälsoproblem bland arbetstagarna (stress, utbrändhet). Totalt säger sig 28 % av arbetstagarna vara utsatta för stress medan 20 % säger sig ha drabbats av utbrändhet. s De profiler som beskrivs ovan bekräftar att det till stor del fortfarande råder en tayloristisk arbetsfördelning i Europa. EUROPEISKA FONDEN för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Tidsbegränsningar och beslutsutrymme är två viktiga dimensioner på arbetsinnehållet. Arbetstagarna är föremål för två typer av tidsbegränsningar. En första tidsbegränsning utgörs av tidsgränser såsom deadlines. En andra tidsbegränsning utgörs av den has

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar