Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Публикувано
13 May 2019
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  80
  Референтен №: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Каталожен номер: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Форми

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF180411
  Catalogue info

  Условия на труд и здраве на работниците

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад се използват данни от Европейското проучване на условията на труд с цел да се проучат условията на труд и тяхното отражение върху здравето на работниците. Гарантирането на устойчивостта на труда в контекста на застаряването на населението предполага по-голям брой заети лица, които могат по-дълго да бъдат част от работната сила. В доклада се разглежда взаимодействието между работните изисквания — които пораждат повишен риск от умора — и работните ресурси — които подпомагат работниците за постигане на по-голяма степен на ангажираност и благосъстояние. Констатациите показват, че физическите рискове не са се увеличили, но продължават да са от значение, докато емоционалните изисквания са се увеличили, което подчертава нарастващото значение на психосоциалните рискове на работното място. Промените с течение на времето сочат, че макар рискът от влошено здраве да е концентриран в определени професии, професиите, които по традиция се считат за защитени, са изложени във все по-голяма степен на рискове, които могат да засегнат здравето и благосъстоянието на работниците.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар