Europæiske undersøgelser af livskvalitet (EQLS)

Formålet med denne enestående paneuropæiske undersøgelse, der gennemføres hvert fjerde år, er at undersøge de objektive forhold for så vidt angår de europæiske borgeres liv samt deres mening om disse forhold og om deres liv generelt. I undersøgelsen ses der nærmere på en række spørgsmål såsom beskæftigelse, indkomst, uddannelse, boligforhold, familie, helbred og balance mellem arbejde og fritid. Subjektive emner som f.eks. folks lykkeniveauer, i hvor høj grad de er tilfredse med deres liv, og hvordan de opfatter kvaliteten af samfundet, er ligeledes omfattet af undersøgelsen.

Ved at gennemføre undersøgelsen regelmæssigt er det efterhånden blevet muligt at følge nøgletendenser i kvaliteten af folks liv. Tidligere undersøgelser har f.eks. vist, at folk har sværere ved at få økonomien til at hænge sammen efter den økonomiske krise. I mange lande føler man desuden, at der nu er større spændinger mellem folk fra forskellige etniske grupper. Og i hele Europa har folk mindre tillid til deres regeringer end tidligere. Folk opnår dog stadig den største tilfredsstillelse fra deres familieliv og deres personlige forhold.

Den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) har i løbet af årene udviklet sig til et værdifuldt sæt indikatorer, der supplerer traditionelle indikatorer for økonomisk vækst og levestandard som f.eks. BNP eller indkomst. EQLS-indikatorerne er lige så tydelige og anvendelige som BNP, men de er mere omfattende med hensyn til miljømæssige og sociale fremskridtsaspekter og kan derfor nemt integreres i beslutningsprocessen og tages op til offentlig debat på europæisk og nationalt plan i Den Europæiske Union.

I hver undersøgelsesperiode udvælges en tilfældig stikprøve af voksenbefolkningen til et personligt interview. Med henblik på kommende EU-udvidelser og på baggrund af interesse fra EFTA-lande er undersøgelsens geografiske dækning løbende blevet udvidet:

  • første EQLS i 2003 - 28 lande: 27 EU-medlemsstater og Tyrkiet
  • anden EQLS i 2007-2008 - 31 lande: 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet og Norge
  • tredje EQLS i 2011-2012 - 34 lande: 27 EU-medlemsstater samt Kroatien, Island, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Kosovo.

En del af spørgsmålene fra den anden EQLS blev desuden stillet i Eurobarometer-undersøgelsen i 2009, som var grundlag for undersøgelsen Udviklingstendenser for livskvaliteten i EU: 2003-2009.

Data fra EQLS og andre supplerende kilder indgår også i Eurofounds elektroniske database over statistiske livskvalitetsindikatorer (EurLIFE).