Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene: 2015

Datavisualisering

Visualisere, undersøge og sammenligne EU- og landedata om arbejdsvilkår, arbejdskvalitet og balance mellem arbejde og fritid i vores interaktive datavisualiseringsværktøj.

​Eurofounds europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) tegner et bredt billede af de europæiske arbejdspladser på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. Dens resultater sætter fokus på foranstaltninger, som kan hjælpe de politiske aktører med at tackle de udfordringer, som Europa står over for i dag. I 2015 gennemførte Eurofound sin sjette undersøgelse i rækken (påbegyndt i 1991). Som led i denne sjette undersøgelse blev der gennemført interview med næsten 44 000 arbejdstagere i 35 lande. Resultaterne giver detaljerede oplysninger om en lang række spørgsmål, herunder eksponering for fysiske og psykosociale risici, arbejdstilrettelæggelse, balance mellem arbejde og fritid samt sundhed og trivsel.

Vigtigste resultater

Generelt er der ifølge undersøgelsen stadig betydelige strukturelle uligheder og forskelle med hensyn til køn, beskæftigelsesstatus og erhverv.  I de seneste 10 år har der været begrænsede fremskridt med hensyn til nogle aspekter af jobkvalitet.

Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene - oversigtsrapport

Den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) bygger på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser med henblik på at tegne et bredt billede af de europæiske arbejdspladser på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper.

Publikation: Sixth EWCS overview report

Foruden de objektive målinger af jobkvalitet ser rapporten også nærmere på arbejdstageres egen vurdering af deres arbejdsliv. Den finder forbindelser mellem forskellige dimensioner af jobkvalitet og faktorer såsom engagement, økonomisk sikkerhed, udvikling af kvalifikationer og kompetencer, sundhed og trivsel, forening af arbejds- og familieliv samt bæredygtigt arbejde.

Baggrund

Denne sjette undersøgelse er en vigtig milepæl for Eurofound: Den bygger på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser og tegner et fyldigt portræt af tendenserne på arbejdspladserne i Europa i de seneste 25 år. Den sjette undersøgelse, der omfatter 35 lande, er endvidere den hidtil mest omfattende med hensyn til antallet af lande, der er omfattet.

  • Den første undersøgelse i 1991 omfattede kun 12 lande.
  • Den anden undersøgelse i 1995 omfattede 15 lande.
  • Den tredje undersøgelse (2000) omfattede 16 lande (EU-15 og Norge). Denne tredje undersøgelse blev derpå i 2001 udvidet til at omfatte de 10 EU-kandidatlande.
  • Den fjerde undersøgelse i 2005 omfattede de 25 EU-medlemsstater og de to lande, der ville tiltræde EU i 2007 (Bulgarien og Rumænien). Kroatien, Tyrkiet, Schweiz og Norge var også omfattet (31 lande i alt).
  • Den femte undersøgelse i 2010 omfattede de 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Tyrkiet og Norge (Schweiz var ikke omfattet). I denne undersøgelse indgik ligeledes Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien – i alt 34 lande.
  • Den sjette undersøgelse i 2015 omfattede de 28 EU-medlemsstater, de fem EU-kandidatlande (Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) samt Schweiz og Norge.

Metodologi

Eurofounds undersøgelsespartnere, Ipsos NV, interviewede arbejdstagere, der var tilfældigt udvalgt fra en statistisk stikprøve bestående af et udsnit af samfundet. Afhængigt af landestørrelse og nationale ordninger omfattede stikprøven mellem 1 000 og 3 300 personer pr. land.

De personlige interview blev gennemført i personernes hjem og omfattede en detaljeret liste over spørgsmål vedrørende deres arbejdsvilkår. (Alle indsamlede oplysninger er blevet behandlet med den strengeste fortrolighed, og alle adspurgtes anonymitet er blevet sikret). Fuldstændige oplysninger om undersøgelsesmetodologien er tilgængelige online.

Yderligere oplysninger

Mikrodata fra den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene vil blive offentliggjort i første kvartal af 2017. Eurofounds sekundære analyser af undersøgelsesdataene vil blive offentliggjort fra 2017. Disse vil undersøge spørgsmål som arbejdstid, selvstændige, aldring, medarbejderengagement og -udvikling, arbejde og sundhed, beskæftigelsesstatus og arbejdsvilkår.

Yderligere oplysninger om de europæiske undersøgelser af arbejdsvilkårene fås ved henvendelse til Sophia MacGoris på smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar