Szóste europejskie badanie warunków pracy – 2015 r.

Printer-friendly version

Wizualizacja danych

Wizualizacja, analizowanie i porównywanie danych dotyczących UE i poszczególnych państw w zakresie warunków pracy, jakości pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym mogą być prowadzone przy użyciu naszego interaktywnego narzędzia wizualizacji danych.

Opracowane przez Eurofound szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oddaje różnorodność sytuacji pracowników w Europie w różnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. Ustalenia z badania wskazują działania, które mogą pomóc osobom kształtującym politykę w radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi obecnie przed Europą. W 2015 r. Eurofound zrealizowała szóste badanie tego cyklu (prowadzonego od 1991 r.). W tym szóstym badaniu odbyto rozmowy z blisko 44 000 pracowników w 35 państwach. Ustalenia z badania zawierają szczegółowe informacje dotyczące szerokiego zakresu spraw, w tym narażenia na fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, organizacji pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz zdrowia i dobrego samopoczucia.

Główne ustalenia

Na podstawie badania można ogólnie stwierdzić, że nadal istnieją znaczące strukturalne nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i zawód.  W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił niewielki postęp w zakresie niektórych aspektów jakości pracy.

Szóste europejskie badanie warunków pracy – sprawozdanie ogólne

Szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) opiera się na doświadczeniach z poprzednich pięciu edycji badania, które wykorzystano do przedstawienia różnorodności sytuacji pracowników w Europie w różnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych.

Publikacja: Szóste EWCS – sprawozdanie ogólne

Poza obiektywnymi miernikami jakości pracy w ramach sprawozdania zbadano również, jak pracownicy oceniają swoje życie zawodowe. Stwierdzono istnienie powiązań między różnymi aspektami jakości pracy i czynnikami takimi jak zaangażowanie, bezpieczeństwo finansowe, podnoszenie umiejętności i kompetencji, zdrowie i dobre samopoczucie, godzenie pracy z życiem prywatnym oraz trwałość pracy.

Informacje ogólne

Przedmiotowe szóste badanie jest ważnym punktem zwrotnym dla Eurofound – wykorzystuje się w nim doświadczenia zdobyte podczas poprzednich pięciu badań oraz przedstawia różnorodny obraz tendencji zachodzących w miejscach pracy w Europie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Ponadto szóste badanie jest jak dotychczas najbardziej kompleksowe pod względem liczby państw objętych badaniem, jako że uczestniczyło w nim 35 państw.

  • Pierwsze badanie, przeprowadzone w 1991 r., objęło tylko 12 państw.
  • Drugie badanie, przeprowadzone w 1995 r., objęło 15 państw.
  • Trzecie badanie (z 2000 r.) objęło 16 państw (UE-15 i Norwegię). Trzecie badanie rozszerzono w 2001 r. i uwzględniono 10 państw kandydujących do członkostwa w UE.
  • Czwarte badanie, przeprowadzone w 2005 r., objęło 25 państw członkowskich UE i dwa państwa, które miały przystąpić do UE w 2007 r. (Bułgarię i Rumunię). W badaniu uczestniczyły również Chorwacja, Turcja, Szwajcaria i Norwegia (łącznie 31 państw).
  • Piąte badanie, przeprowadzone w 2010 r., objęło 27 państw członkowskich UE, Chorwację, Turcję i Norwegię (Szwajcaria nie została ujęta). W badaniu uczestniczyły wtedy również Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo oraz była jugosłowiańska republika Macedonii – łącznie 34 państw.
  • Przeprowadzone w 2015 r. szóste badanie objęło 28 państw członkowskich UE, pięć państw kandydujących do członkostwa w UE (Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję) oraz Szwajcarię i Norwegię.

Metodologia

Ipsos NV, partner Eurofound w badaniu, przeprowadził rozmowy z osobami aktywnymi zawodowo wybranymi losowo z próby statystycznej odzwierciedlającej przekrój społeczeństwa. W zależności od wielkości państwa i krajowych ustaleń próba liczyła od 1 000 do 3 300 osób w poszczególnych państwach.

Prowadzono bezpośrednie rozmowy w miejscu zamieszkania uczestników badania, a obejmowały one kompleksową listę pytań dotyczących ich warunków pracy. (Wszystkie zebrane informacje są traktowane z najwyższą poufnością i zagwarantowano anonimowość wszystkich ankietowanych osób). Pełne szczegółowe informacje o metodologii badania są dostępne w internecie.

Dalsze informacje

Dane jednostkowe z szóstego EWCS będą upublicznione w pierwszym kwartale 2017 r. Wtórne analizy Eurofound dotyczące danych z badania będą publikowane począwszy od 2017 r. Poruszone w nich będą takie kwestie, jak czas pracy, praca na własny rachunek, starzenie się, zaangażowanie i rozwój pracowników, praca i zdrowie, status zatrudnienia i warunki pracy.

Dodatkowych informacji o europejskich badaniach warunków pracy udziela Sophia MacGoris pod adresem e-mail smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely