Szóste europejskie badanie warunków pracy – 2015 r.

Wizualizacja danych

Wizualizacja, analizowanie i porównywanie danych dotyczących UE i poszczególnych państw w zakresie warunków pracy, jakości pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym mogą być prowadzone przy użyciu naszego interaktywnego narzędzia wizualizacji danych.

Opracowane przez Eurofound szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oddaje różnorodność sytuacji pracowników w Europie w różnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. Ustalenia z badania wskazują działania, które mogą pomóc osobom kształtującym politykę w radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi obecnie przed Europą. W 2015 r. Eurofound zrealizowała szóste badanie tego cyklu (prowadzonego od 1991 r.). W tym szóstym badaniu odbyto rozmowy z blisko 44 000 pracowników w 35 państwach. Ustalenia z badania zawierają szczegółowe informacje dotyczące szerokiego zakresu spraw, w tym narażenia na fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, organizacji pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz zdrowia i dobrego samopoczucia.

Główne ustalenia

Na podstawie badania można ogólnie stwierdzić, że nadal istnieją znaczące strukturalne nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i zawód.  W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił niewielki postęp w zakresie niektórych aspektów jakości pracy.

Szóste europejskie badanie warunków pracy – sprawozdanie ogólne

Szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) opiera się na doświadczeniach z poprzednich pięciu edycji badania, które wykorzystano do przedstawienia różnorodności sytuacji pracowników w Europie w różnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych.

Publikacja: Szóste EWCS – sprawozdanie ogólne

Poza obiektywnymi miernikami jakości pracy w ramach sprawozdania zbadano również, jak pracownicy oceniają swoje życie zawodowe. Stwierdzono istnienie powiązań między różnymi aspektami jakości pracy i czynnikami takimi jak zaangażowanie, bezpieczeństwo finansowe, podnoszenie umiejętności i kompetencji, zdrowie i dobre samopoczucie, godzenie pracy z życiem prywatnym oraz trwałość pracy.

Informacje ogólne

Przedmiotowe szóste badanie jest ważnym punktem zwrotnym dla Eurofound – wykorzystuje się w nim doświadczenia zdobyte podczas poprzednich pięciu badań oraz przedstawia różnorodny obraz tendencji zachodzących w miejscach pracy w Europie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Ponadto szóste badanie jest jak dotychczas najbardziej kompleksowe pod względem liczby państw objętych badaniem, jako że uczestniczyło w nim 35 państw.

  • Pierwsze badanie, przeprowadzone w 1991 r., objęło tylko 12 państw.
  • Drugie badanie, przeprowadzone w 1995 r., objęło 15 państw.
  • Trzecie badanie (z 2000 r.) objęło 16 państw (UE-15 i Norwegię). Trzecie badanie rozszerzono w 2001 r. i uwzględniono 10 państw kandydujących do członkostwa w UE.
  • Czwarte badanie, przeprowadzone w 2005 r., objęło 25 państw członkowskich UE i dwa państwa, które miały przystąpić do UE w 2007 r. (Bułgarię i Rumunię). W badaniu uczestniczyły również Chorwacja, Turcja, Szwajcaria i Norwegia (łącznie 31 państw).
  • Piąte badanie, przeprowadzone w 2010 r., objęło 27 państw członkowskich UE, Chorwację, Turcję i Norwegię (Szwajcaria nie została ujęta). W badaniu uczestniczyły wtedy również Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo oraz była jugosłowiańska republika Macedonii – łącznie 34 państw.
  • Przeprowadzone w 2015 r. szóste badanie objęło 28 państw członkowskich UE, pięć państw kandydujących do członkostwa w UE (Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję) oraz Szwajcarię i Norwegię.

Metodologia

Ipsos NV, partner Eurofound w badaniu, przeprowadził rozmowy z osobami aktywnymi zawodowo wybranymi losowo z próby statystycznej odzwierciedlającej przekrój społeczeństwa. W zależności od wielkości państwa i krajowych ustaleń próba liczyła od 1 000 do 3 300 osób w poszczególnych państwach.

Prowadzono bezpośrednie rozmowy w miejscu zamieszkania uczestników badania, a obejmowały one kompleksową listę pytań dotyczących ich warunków pracy. (Wszystkie zebrane informacje są traktowane z najwyższą poufnością i zagwarantowano anonimowość wszystkich ankietowanych osób). Pełne szczegółowe informacje o metodologii badania są dostępne w internecie.

Dalsze informacje

Dane jednostkowe z szóstego EWCS będą upublicznione w pierwszym kwartale 2017 r. Wtórne analizy Eurofound dotyczące danych z badania będą publikowane począwszy od 2017 r. Poruszone w nich będą takie kwestie, jak czas pracy, praca na własny rachunek, starzenie się, zaangażowanie i rozwój pracowników, praca i zdrowie, status zatrudnienia i warunki pracy.

Dodatkowych informacji o europejskich badaniach warunków pracy udziela Sophia MacGoris pod adresem e-mail smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz