Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok: 2015

Vizualizácia údajov

Vizualizujte, skúmajte a porovnávajte údaje EÚ a jednotlivých krajín týkajúce sa pracovných podmienok, kvality práce a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v našom interaktívnom nástroji na vizualizáciu.

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound ukazuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín. Zistenia z tohto prieskumu upozorňujú politických aktérov na opatrenia, vďaka čomu sa môžu zamerať sa na výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí. V roku 2015 nadácia Eurofound uskutočnila už svoj šiesty prieskum v poradí (od roku 1991). V rámci tohto šiesteho prieskumu sa uskutočnili rozhovory s takmer 44 000 pracovníkmi v 35 krajinách. Zo zistení vyplývajú podrobné informácie o širokom okruhu otázok vrátane vystavenia fyzikálnym a psychosociálnym rizikám, organizácie práce, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ako aj zdravia a pohody.

Hlavné zistenia

Z prieskumu celkove vyplýva, že štrukturálne nerovnosti a rozdiely z hľadiska pohlavia, postavenia v zamestnaní a povolania sú aj naďalej veľké.  Za posledných 10 rokov došlo k miernemu pokroku v niektorých aspektoch kvality práce.

Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok – súhrnná správa

Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) vychádza zo skúseností z predchádzajúcich piatich prieskumov s cieľom načrtnúť rozmanitý obraz Európy, čo sa týka práce, podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín.

Publikácia: Súhrnná správa o šiestom EWCS

Táto správa sa nad rámec objektívneho merania kvality pracovných miest zaoberá aj tým, ako vidia jednotliví pracovníci svoj vlastný pracovný život. Nachádza asociácie medzi rôznymi rozmermi kvality práce a faktormi ako participácia, finančné zabezpečenie, rozvoj schopností a zručností, zdravie a pohoda, zosúladenie pracovného a súkromného života a udržateľnosť práce.

Základné informácie

Tento šiesty prieskum je pre nadáciu Eurofound dôležitým medzníkom: vychádza zo skúseností získaných z predchádzajúcich piatich prieskumov a poskytuje pestrý obraz o trendoch na pracoviskách v Európe za posledných 25 rokov. Okrem toho, tento šiesty prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 35 krajín, je doteraz najkomplexnejším prieskumom, pokiaľ ide o počet krajín, ktoré zahŕňa.

  • Prvý prieskum v roku 1991 zahŕňal len 12 krajín.
  • Druhý prieskum v roku 1995 zahŕňal 15 krajín.
  • Tretí prieskum (2000) zahŕňal 16 krajín (EÚ-15 a Nórsko). Tento tretí prieskum bol potom v roku 2001 rozšírený s cieľom zahrnúť 10 kandidátskych krajín EÚ.
  • Štvrtý prieskum v roku 2005 zahŕňal 25 členských štátov EÚ a dve krajiny, ktoré sa mali pripojiť v roku 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Zahrnuté bolo aj Chorvátsko, Turecko, Švajčiarsko a Nórsko (spolu 31 krajín).
  • Piaty prieskum v roku 2010 zahŕňal 27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, Turecko a Nórsko (Švajčiarsko nebolo zahrnuté). V tomto prieskume bolo zahrnuté aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko – spolu 34 krajín.
  • Šiesty prieskum v roku 2015 zahŕňal 28 členských štátov EÚ, 5 kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko a Turecko) a tiež aj Švajčiarsko a Nórsko.

Metodika

Partneri nadácie Eurofound v rámci prieskumu zo spoločnosti Ipsos NV uskutočňovali rozhovory s náhodne vybranými pracovníkmi zo štatistickej vzorky, ktorá zahŕňala prierez spoločnosti. V závislosti od veľkosti krajiny a vnútroštátnych systémov veľkosť vzorky sa pohybovala od 1 000 do 3 300 osôb na krajinu.

Osobné rozhovory sa uskutočnili v domácnostiach respondentov a zahŕňali rozsiahly zoznam otázok týkajúcich sa ich pracovných podmienok. (Všetky získané informácie boli spracované s najvyššou mierou dôvernosti a anonymita každého respondenta je zaručená). Podrobné informácie o metodike prieskumu sú k dispozícii online.

Ďalšie informácie

Mikroúdaje zo šiesteho prieskumu EWCS budú sprístupnené verejnosti v prvom štvrťroku 2017. Sekundárna analýza údajov z prieskumu, ktorú uskutoční nadácia Eurofound, bude sprístupnená od roku 2017. Budú sa v nej skúmať také oblasti ako pracovný čas, samostatná zárobková činnosť, starnutie, participácia a rozvoj zamestnancov, práca a zdravie, postavenie v zamestnaní a pracovné podmienky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o pracovných podmienkach sa obráťte na: Sophia MacGoris na smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár