Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok: 2015

Printer-friendly version

Vizualizácia údajov

Vizualizujte, skúmajte a porovnávajte údaje EÚ a jednotlivých krajín týkajúce sa pracovných podmienok, kvality práce a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v našom interaktívnom nástroji na vizualizáciu.

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) nadácie Eurofound ukazuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín. Zistenia z tohto prieskumu upozorňujú politických aktérov na opatrenia, vďaka čomu sa môžu zamerať sa na výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí. V roku 2015 nadácia Eurofound uskutočnila už svoj šiesty prieskum v poradí (od roku 1991). V rámci tohto šiesteho prieskumu sa uskutočnili rozhovory s takmer 44 000 pracovníkmi v 35 krajinách. Zo zistení vyplývajú podrobné informácie o širokom okruhu otázok vrátane vystavenia fyzikálnym a psychosociálnym rizikám, organizácie práce, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ako aj zdravia a pohody.

Hlavné zistenia

Z prieskumu celkove vyplýva, že štrukturálne nerovnosti a rozdiely z hľadiska pohlavia, postavenia v zamestnaní a povolania sú aj naďalej veľké.  Za posledných 10 rokov došlo k miernemu pokroku v niektorých aspektoch kvality práce.

Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok – súhrnná správa

Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) vychádza zo skúseností z predchádzajúcich piatich prieskumov s cieľom načrtnúť rozmanitý obraz Európy, čo sa týka práce, podľa jednotlivých krajín, povolaní, odvetví a vekových skupín.

Publikácia: Súhrnná správa o šiestom EWCS

Táto správa sa nad rámec objektívneho merania kvality pracovných miest zaoberá aj tým, ako vidia jednotliví pracovníci svoj vlastný pracovný život. Nachádza asociácie medzi rôznymi rozmermi kvality práce a faktormi ako participácia, finančné zabezpečenie, rozvoj schopností a zručností, zdravie a pohoda, zosúladenie pracovného a súkromného života a udržateľnosť práce.

Základné informácie

Tento šiesty prieskum je pre nadáciu Eurofound dôležitým medzníkom: vychádza zo skúseností získaných z predchádzajúcich piatich prieskumov a poskytuje pestrý obraz o trendoch na pracoviskách v Európe za posledných 25 rokov. Okrem toho, tento šiesty prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 35 krajín, je doteraz najkomplexnejším prieskumom, pokiaľ ide o počet krajín, ktoré zahŕňa.

  • Prvý prieskum v roku 1991 zahŕňal len 12 krajín.
  • Druhý prieskum v roku 1995 zahŕňal 15 krajín.
  • Tretí prieskum (2000) zahŕňal 16 krajín (EÚ-15 a Nórsko). Tento tretí prieskum bol potom v roku 2001 rozšírený s cieľom zahrnúť 10 kandidátskych krajín EÚ.
  • Štvrtý prieskum v roku 2005 zahŕňal 25 členských štátov EÚ a dve krajiny, ktoré sa mali pripojiť v roku 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Zahrnuté bolo aj Chorvátsko, Turecko, Švajčiarsko a Nórsko (spolu 31 krajín).
  • Piaty prieskum v roku 2010 zahŕňal 27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, Turecko a Nórsko (Švajčiarsko nebolo zahrnuté). V tomto prieskume bolo zahrnuté aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko – spolu 34 krajín.
  • Šiesty prieskum v roku 2015 zahŕňal 28 členských štátov EÚ, 5 kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko a Turecko) a tiež aj Švajčiarsko a Nórsko.

Metodika

Partneri nadácie Eurofound v rámci prieskumu zo spoločnosti Ipsos NV uskutočňovali rozhovory s náhodne vybranými pracovníkmi zo štatistickej vzorky, ktorá zahŕňala prierez spoločnosti. V závislosti od veľkosti krajiny a vnútroštátnych systémov veľkosť vzorky sa pohybovala od 1 000 do 3 300 osôb na krajinu.

Osobné rozhovory sa uskutočnili v domácnostiach respondentov a zahŕňali rozsiahly zoznam otázok týkajúcich sa ich pracovných podmienok. (Všetky získané informácie boli spracované s najvyššou mierou dôvernosti a anonymita každého respondenta je zaručená). Podrobné informácie o metodike prieskumu sú k dispozícii online.

Ďalšie informácie

Mikroúdaje zo šiesteho prieskumu EWCS budú sprístupnené verejnosti v prvom štvrťroku 2017. Sekundárna analýza údajov z prieskumu, ktorú uskutoční nadácia Eurofound, bude sprístupnená od roku 2017. Budú sa v nej skúmať také oblasti ako pracovný čas, samostatná zárobková činnosť, starnutie, participácia a rozvoj zamestnancov, práca a zdravie, postavenie v zamestnaní a pracovné podmienky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o pracovných podmienkach sa obráťte na: Sophia MacGoris na smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely