Шесто европейско проучване за условията на труд: 2015 г.

Визуализация на данните

Визуализирайте, проучете и сравнете данните за ЕС и за отделни държави относно условията на труд, качеството на труда и баланса работа — извънтрудов живот чрез нашия интерактивен инструмент за визуализиране на данни.

Европейското проучване на Еurofound за условията на труд (ЕWCS) дава цялостна картина на труда в Европа по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи. Констатациите му насочват вниманието върху мерки, чрез които участниците в политиката да посрещнат настоящите трудности пред Европа. През 2015 г. Еurofound извърши шестото си проучване от поредицата (започнала през 1991 г.). В рамките му са интервюирани близо 44 000 работници и служители в 35 държави, а констатациите дават подробна информация по широк кръг от въпроси, сред които експозиция на физически и психосоциални рискове, организация на труда, баланс работа — извънтрудов живот и здраве и благосъстояние.

Основни констатации

Според проучването структурните неравенства и различията по отношение на пола, трудовоправния статут и професиите са като цяло все още значителни.  През последните 10 години се отчита недостатъчен напредък по отношение на някои аспекти на качеството на работните места.

Шесто европейско проучване за условията на труд — обобщаващ доклад

Шестото европейско проучване на условията на труд (EWCS) стъпва на поуките от предходните пет проучвания и дава цялостна картина на труда в Европа по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи.

Публикация: Преглед на шестото ЕWCS

Извън обективните показатели за качеството на работните места, в доклада е разгледана и оценката на работниците и служителите за техния трудов живот. Установени са зависимости между отделните измерения на качеството на работните места и фактори като ангажираност, финансова сигурност, усъвършенстване на уменията и компетентностите, здраве и благосъстояние, съвместяване на професионалния и личния живот и устойчивост на работните места.

Предистория

Шестото проучване е важен момент в дейността на Еurofound — то стъпва на поуките от предходните пет проучвания и дава богата картина на тенденциите на работното място в Европа през последните 25 години. Освен това, включвайки 35 държави, шестото проучване е най-пълното към момента по отношение на броя на обхванатите държави.

  • В първото проучване през 1991 г. бяха обхванати само 12 държави.
  • Във второто през 1995 г. бяха обхванати 15 държави.
  • В третото (2000 г.) бяха обхванати 16 държави (ЕС-15 и Норвегия). Третото проучване беше впоследствие разширено през 2001 г, включвайки десетте страни кандидатки за членство в ЕС.
  • В четвъртото проучване през 2005 г. бяха обхванати 25-те държави — членки на ЕС, и двете държави, чието присъединяване предстоеше през 2007 г. (България и Румъния). Включени бяха също Хърватия, Турция, Швеция и Норвегия (общо 31 държави).
  • В петото проучване през 2010 г. бяха обхванати 27-те държави — членки на ЕС, Хърватия, Турция и Норвегия (Швейцария не беше включена). Обхванати бяха също Албания, Босна и Херцеговина, Косово и бившата югославска република Македония — общо 34 държави.
  • Шестото проучване през 2015 г. обхвана 28-те държави — членки на ЕС, петте страни кандидатки за членство в ЕС (Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция), както и Швеция и Норвегия.

Методология

Партньорите на Еurofound в проучването, Ірsos NV, интервюираха работещи лица, случайно подбрани от статистическа извадка, представяща напречно сечение на обществото. В зависимост от размера и националните договорености в страната, извадката се състоеше от 1000 до 3300 души на държава.

Личните интервюта бяха проведени в домовете на хората и включваха всеобхватен списък от въпроси във връзка с условията на труд. (Цялата събрана информация се обработваше при гарантиране на най-строга поверителност и анонимност на всеки от интервюираните.) Пълни подробности за методологията на проучването могат да се намерят онлайн.

Допълнителна информация

Микроданните от Шестото ЕWCS ще бъдат достъпни за широката общественост през първото тримесечие на 2017 г. Публикуването на вторичните анализи на Еurofound на данните от проучването ще започне от 2017 г. В тях ще бъдат изследвани въпроси като работно време, самостоятелно заети лица, застаряване, ангажираност и развитие на работещите, труд и здраве, трудовоправен статут и условия на труд.

За допълнителна информация относно Европейските проучвания за условията на труд се обърнете към Sophia MacGoris на: smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар