Проучване на европейските дружества 2013 г.

Европейските дружества играят решаваща роля за излизането от кризата и постигането на целите на Европейската стратегия за 2020 г. за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Основният фокус на третото издание на проучването е организацията на труда, иновациите на работното място, участието на работниците и социалния диалог. Проучването ще очертае редица практики, използвани в европейските работни места, както и начина, по който те се обсъждат и договарят на ниво работно място, както и някои от резултатите. Въпросникът е изготвен в сътрудничество със заинтересованите страни на Eurofound и с експерти от съответните области.

Третото издание на проучването е извършено от Gallup Europe и обхваща общо 32 държави (27-те държави членки на ЕС и Хърватия, Бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция). Размерът на целевата извадка за всички 32 държави е 29,950, вариращи от 300 до 1650 в зависимост от големината на държавата. Интервютата са се състояли от февруари до май 2013 г. и както и при предните издания на проучването, те са били проведени по телефона с управители и представители на служителите на езика (езиците) на съответната държава.

Контролът на качеството е важен елемент за всички проучвания на Eurofound и ще бъдат приложени мерки във всички етапи от третото издание на проучването, за да се гарантира, че очакванията за високо качество на изследването са изпълнени.

Въпросници на всички езици са налични, а по-късно тази година ще бъде публикувана допълнителна информация относно методологията.