Проучване на европейските дружества 2013 г.

PDF version Printer-friendly version

Европейските дружества играят решаваща роля за излизането от кризата и постигането на целите на Европейската стратегия за 2020 г. за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Основният фокус на третото издание на проучването е организацията на труда, иновациите на работното място, участието на работниците и социалния диалог. Проучването ще очертае редица практики, използвани в европейските работни места, както и начина, по който те се обсъждат и договарят на ниво работно място, както и някои от резултатите. Въпросникът е изготвен в сътрудничество със заинтересованите страни на Eurofound и с експерти от съответните области.

Третото издание на проучването е извършено от Gallup Europe и обхваща общо 32 държави (27-те държави членки на ЕС и Хърватия, Бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция). Размерът на целевата извадка за всички 32 държави е 29,950, вариращи от 300 до 1650 в зависимост от големината на държавата. Интервютата са се състояли от февруари до май 2013 г. и както и при предните издания на проучването, те са били проведени по телефона с управители и представители на служителите на езика (езиците) на съответната държава.

Контролът на качеството е важен елемент за всички проучвания на Eurofound и ще бъдат приложени мерки във всички етапи от третото издание на проучването, за да се гарантира, че очакванията за високо качество на изследването са изпълнени.

Въпросници на всички езици са налични, а по-късно тази година ще бъде публикувана допълнителна информация относно методологията.

 

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely