Europejskie badania przedsiębiorstw (ECS) 2013

Europejskie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu i dążeniu do osiągnięcia celów określonych w Strategii europejskiej na rok 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Trzecia fala badań będzie się skupiać głównie na organizacji pracy, innowacyjności miejsc pracy, udziale pracowników i dialogu społecznym. Badanie obejmie kilka praktyk stosowanych w europejskich miejscach pracy oraz przyjrzy się dyskusji i negocjacjom w tym zakresie na szczeblu miejsca pracy, a także niektórym wynikom tych praktyk. The Kwestionariusz opracowano we współpracy z grupami interesu Eurofound i ekspertami w odpowiednich dziedzinach.

Gallup Europe przeprowadził trzecie ECS, które objęło 32 kraje (27 państw członkowskich UE, Chorwację, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii (FYROM), Islandię, Czarnogórę i Turcję). Rozmiar próby docelowej dla 32 państw wyniósł 29 950 i wahał się od 300 do 1650, w zależności od wielkości państwa. Wywiady odbyły się od lutego do maja 2013 r., i tak jak w przypadku poprzednich fal badań, przeprowadzono je telefonicznie z kierownikami i przedstawicielami w język/u (-ach) państwa.

Kontrola jakości jest ważnym elementem wszystkich badań Fundacji i na wszystkich etapach ECS zostaną podjęte środki, aby spełnione zostały oczekiwania w stosunku do wysokiej jakości badania.

Kwestionariusze we wszystkich językach są dostępne, a w późniejszym okresie br. zostaną opublikowane dalsze informacje w zakresie metodologii.