Премини към основното съдържание

Методология на проучванията на Eurofound

Целта на изследователската дейност на Eurofound е да осигурява висококачествена информация за качеството на живот и условията на труд в Европа. За целта всяко от проучванията е насочено към различна целева група и събира конкретна информация.

В Европейското проучване на условията на труд се анкетират работещи лица с цел набавяне на данни за качеството на работа и трудовите правоотношения. Проучването на европейските дружества е насочено към ръководителите и представителите на работещите в дружествата, като целта е да се събере информация за практиките на работното място. Европейското проучване на качеството на живот анкетира европейски граждани, за да получи представа за условията на живот и субективните преценки за качеството на живот.

Независимо от тези разлики по отношение на целевото население, Eurofound се стреми да съгласува методологията на проучванията, където е възможно, за да гарантира, че извлечените от едно проучване поуки се използват в другите.

Както при всички други изследователски проекти, заинтересованите партньори и експертите на Eurofound в съответната област участват в разработването, провеждането и оценяването на всяко издание на проучванията и гарантират приложимостта им за лицата, разработващи политиките, и социалните партньори на европейско и национално ниво.

Чрез ангажирането на експертите в разработването на въпросници и чрез включването на национални експерти в процеса на превод Eurofound се старае да гарантира, че всички въпроси в проучванията отразяват точно явленията от реалния живот, за които са предназначени (валидност).

Чрез внимателен подбор на представителни извадки, избор на най-подходящия метод за обработка на въпросниците чрез съвременни технологии, набиране на опитни анкетьори и осигуряване на цялостно обучение за провеждане на анкети и кодиране, както и чрез щателна проверка на събраните данни, прецизно коригиране и подходящ анализ, Eurofound гарантира последователността на оценките в проучванията (достоверност).

Ангажиментът на Eurofound да произведе висококачествена информация е отразен в стратегията за осигуряване на качество на проучванията.

Съставяне на извадка

Независимо дали целевото население на едно проучване са европейски граждани, работещи или предприятия, не е възможно да се събере информация от всички представители на съответната група. Прави се извадка от респонденти, която да е възможно най-представителна за цялото население.

Eurofound се старае да използва извадкови рамки с най-високото възможно качество. Във всяка страна Eurofound се опитва да намери регистър, включващ най-малко 95% от целевото население. За ECS за предпочитане е такива регистри да съдържат информацията за контакт на предприятията и друга информация за дружествата. За EWCS и EQLS регистрите обикновено включват адреси на домакинствата и понякога на отделни лица. Когато за EWCS and EQLS не е налице такъв регистър, списък на възможните респонденти се създава чрез т.нар. процедура на „случайния маршрут“.

Eurofound се стреми да съставя достатъчно големи извадки, които да дават валидни резултати за отделните страни и да отразяват достатъчно добре разпределението на европейското население, така че да има възможност да се правят обобщения за Европа като цяло. За първата цел е необходимо големината на извадката на равнище отделна страна да е най-малко 1000 респонденти, с което се намалява границата на грешката до приемливо ниво. Втората цел е причината за избор на по-големи извадки в по-големите страни, както е направено в последните EWCS и EQLS.

Кодиране

Понякога е необходимо да се задават отворени въпроси, т.е. въпроси, на които не се отговаря чрез предварително зададен набор от отговори. Това може да се отнася например за икономическите сектори. Анкетьорът първо записва дадения отговор с всички подробности, а след това го отнася към подходящата категория от общоевропейската статистическа класификация на икономическите дейности (NACE).

По правило кодирането се прилага за отворени въпроси, свързани с дохода, образователното равнище на респондентите (чрез ISCED), както и района, където живеят (чрез NUTS).

Коригиране

След приключване на работата на терен базите данни се съпоставят, за да се коригират различните възможни причини за дисбаланс в извадката. Например статистически трябва да се отчете фактът, че за различните хора съществува различна вероятност да бъдат избрани за проучването. Колкото по-голяма е единицата (домакинство/дружество), в която живеят или работят хората, толкова по-малък е техният шанс да бъдат интервюирани. Също така различната готовност за участие в проучването може да доведе до недостатъчно представяне на определени групи респонденти. Разликата в големината на работната сила в различните държави не се отразява (изцяло) в големината на извадката във всяка страна и затова, с оглед да се гарантира, че по-големите страни имат по-голяма тежест в резултатите на равнище ЕС, се използва коригиране.

Европейското проучване на работната сила (LFS) често се използва като източник на данни за оценка на степента, в която данните са представителни за населението.

Методологията е адаптирана към конкретните изисквания на всяко проучване – на страниците за отделните проучвания можете да намерите допълнителна информация.

Exploring the potential of big data for Eurofound research

Surveys have never been the only source of large-scale, quantitative data, and discussions about better integrating data from other sources in social research have been ongoing for quite some time. However, in recent decades, with the increasing connectedness of individuals and organisations to the internet, the amount of data available from sources such as web applications, mobile devices, sensors, video streams and social media has exploded.

In this context, Eurofound is exploring the potential use of big data to complement and contextualise the data from its existing research efforts, its surveys in particular. The project currently focuses on three strands, and this work is discussed in three working papers.

Reflects on the current and possible future opportunities for using big data to enhance sampling frames or even to generate sampling frames for online surveys, and examines the extent to which a full probability approach is achievable or can at least be approximated. Also discusses the possible gains in efficiency.

Offers insight into the most appropriate analytical techniques for collecting and analysing ‘true’ big data (such as the number of people visiting a place or doing an action online, movements of people based on mobile data, and geolocation). Indicates where approaches differ from ‘regular’ statistical analysis, highlights techniques that Eurofound would need to familiarise itself with, and describes the software and hardware requirements.

Explores the potential and limitations of using social media content as a data source and of the various social media platforms to which this approach could be applied (for example, Facebook, LinkedIn and Twitter), using one or more practical examples.

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.