Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums – 2015. gads

Datu vizualizācija

Vizualizējiet, pētiet un salīdziniet ES un valstu datus par darba apstākļiem, darba kvalitāti un darba un privātās dzīves līdzsvaru, izmantojot mūsu interaktīvo datu vizualizācijas rīku.

Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojumi (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. To konstatējumi norāda uz pasākumiem, kas politikas dalībniekiem varētu palīdzēt risināt Eiropai šodien aktuālos uzdevumus. Eurofound 2015. gadā ir veicis sesto šīs sērijas apsekojumu (apsekojumi tiek veikti kopš 1991. gada). Sestajā apsekojumā tika aptaujāti gandrīz 44 000 darba ņēmēju 35 valstīs. Tā konstatējumi sniedz sīku informāciju par plašu jautājumu klāstu, tostarp saskari ar fiziskiem un psihosociāliem riskiem, darba organizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī par veselību un labklājību.

Galvenie konstatējumi

Apsekojumā konstatēts, ka kopumā joprojām pastāv ievērojama strukturāla nevienlīdzība un atšķirības starp dzimumiem, nodarbinātības statusu un profesijām.  Pēdējos desmit gados attiecībā uz dažiem darbavietu kvalitātes aspektiem ir panākts ierobežots progress.

Sestā Eiropas darba apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums

Pamatojoties uz piecos iepriekšējos apsekojumos gūto pieredzi, sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas.

Publikācija: Sestā EWCS pārskata ziņojums

Papildus darbavietu kvalitātes objektīvajam novērtējumam ziņojums pievēršas arī darbinieku darba dzīves pašvērtējumam. Ir konstatēta saistība starp darbavietu kvalitātes dažādajiem aspektiem un tādiem faktoriem kā iesaistīšanās, finansiālais nodrošinājums, prasmju un kompetenču attīstība, veselība un labklājība, darba un privātās dzīves saskaņošana un darba ilgtspēja.

Priekšvēsture

Sestais darba apstākļu apsekojums ir nozīmīgs Eurofound sasniegums – pamatojoties uz piecos iepriekšējos apsekojumos gūto pieredzi, tas sniedz apjomīgu pārskatu par darba apstākļu tendencēm Eiropā pēdējo 25 gadu laikā. Sestais darba apstākļu apsekojums, kurā ir piedalījušās 35 valstis, ir arī līdz šim plašākais apsekojums aptverto valstu skaita ziņā.

  • Pirmais apsekojums 1991. gadā aptvēra tikai 12 valstis.
  • Otrais apsekojums 1995. gadā aptvēra 15 valstis.
  • Trešais apsekojums 2000. gadā aptvēra 16 valstis (ES 15 valstis un Norvēģiju). Trešais apsekojums 2001. gadā tika paplašināts, lai aptvertu 10 ES kandidātvalstis.
  • Ceturtais apsekojums 2005. gadā aptvēra 25 ES dalībvalstis un divas valstis, kas pievienojās ES 2007. gadā (Bulgāriju un Rumāniju). Apsekojumā piedalījās arī Horvātija, Turcija, Šveice un Norvēģija (kopskaitā 31 valsts).
  • Piektais apsekojums 2010. gadā aptvēra 27 ES dalībvalstis, Horvātiju, Turciju un Norvēģiju (Šveice nebija iekļauta). Šajā apsekojumā piedalījās arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika – kopskaitā 34 valstis.
  • Sestais apsekojums 2015. gadā aptvēra 28 ES dalībvalstis, piecas ES kandidātvalstis (Albāniju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Serbiju un Turciju), kā arī Šveici un Norvēģiju.

Metodika

Eurofound apsekojumu partneri Ipsos NV  intervēja nodarbinātus cilvēkus, kas bija nejauši atlasīti no statistikas izlases, kura ietvēra sabiedrības šķērsgriezumu. Atkarībā no valsts lieluma un noteikumiem valstī izlases lielums svārstījās no 1000 līdz 3300 respondentiem vienā valstī.

Tiešās intervijas tika veiktas respondentu mājās un ietvēra vispusīgu sarakstu ar jautājumiem par viņu darba apstākļiem (visa savāktā informācija ir apstrādāta, ievērojot visstingrāko konfidencialitāti un garantējot katras intervējamās personas anonimitāti). Pilnīga informācija par apsekojuma metodiku ir pieejama tiešsaistē.

Papildu informācija

Sestā EWCS mikrodati būs pieejami sabiedrībai 2017. gada pirmajā ceturksnī. Eurofound apsekojuma datu sekundārā analīze tiks publicēta, sākot no 2017. gadu. Tajā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā darba laiks, pašnodarbinātība, novecošana, darbinieku iesaistīšanās un attīstība, darbs un veselība, nodarbinātības statuss un darba apstākļi.

Lai iegūtu papildu informāciju par Eiropas darba apstākļu apsekojumiem, sazinieties ar Sophia MacGoris, rakstot uz adresi: smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru