Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas (2015 m.)

Duomenų vizualizacija

Vizualizuokite, nagrinėkite ir lyginkite ES ir šalių darbo sąlygų, darbo kokybės, taip pat profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros duomenis pasinaudodami mūsų interaktyvia duomenų vizualizavimo priemone.

​Šeštajame Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) pateikiamas platus Europos darbo srities vaizdas pagal šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. Tyrimo išvadose atkreipiamas dėmesys į veiksmus, kurie turi padėti politikos dalyviams spręsti Europai šiandien kylančius iššūkius. 2015 m. „Eurofound“ atliko savo šeštąjį tyrimą (nuo 1991 m.). Šio tyrimo metu apklausta beveik 44 000 darbuotojų 35 šalyse. Tyrimo išvadose pateikiama išsami informacija įvairiais klausimais, kaip antai dėl fizinės ir psichosocialinės rizikos, darbo organizavimo, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, taip pat sveikatos ir gerovės.

Pagrindinės išvados

Tyrime nustatyta, kad apskritai vis dar ryški su lytimi, užimtumu ir profesija susijusi struktūrinė nelygybė ir skirtumai.  Per pastaruosius 10 metų padaryta tam tikra pažanga kai kuriose darbo vietų kokybės srityse.

Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo apžvalginė ataskaita

Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo, kuriame remiamasi ankstesnių penkių tyrimų metu įgyta patirtimi, paskirtis – pristatyti įvairius darbo Europoje aspektus pagal šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes.

Paskelbta: Šeštojo EDST apžvalginė ataskaita

Ataskaitoje neapsiribojama objektyviais darbo kokybės rodikliais, joje taip pat apžvelgiama, kaip patys darbuotojai vertina savo profesinį gyvenimą. Joje nustatyta sąsajų tarp skirtingų darbo kokybės aspektų ir tokių veiksnių, kaip dalyvavimas, finansinis užtikrintumas, įgūdžių ir kompetencijos tobulinimas, sveikata ir gerovė, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir darbo tvarumas.

Įvadinė informacija

Šeštasis tyrimas yra svarbus „Eurofound“ atskaitos taškas, nes jame remiamasi ankstesnių penkių tyrimų metu įgyta patirtimi ir pateikiamas išsamus su Europos darbo vietomis susijusių pastarųjų 25 metų tendencijų vaizdas. Be to, 35 šalis apimantis šeštasis tyrimas yra iki šiol išsamiausias pagal tirtų šalių skaičių.

  • Pirmasis tyrimas 1991 m. apėmė vos 12 šalių.
  • Antrasis tyrimas 1995 m. apėmė 15 šalių.
  • Trečiasis tyrimas 2000 m. apėmė 16 šalių (15 ES valstybių narių ir Norvegiją). 2001 m. trečiasis tyrimas buvo pratęstas ir surengtas dar 10 ES šalių kandidačių.
  • Ketvirtasis tyrimas 2005 m. apėmė 25 ES valstybes nares ir dvi šalis, kurios rengėsi į ES įstoti 2007 m. (Bulgariją ir Rumuniją). Be to, buvo įtrauktos Kroatija, Turkija, Šveicarija ir Norvegija (iš viso 31 šalis).
  • Penktasis tyrimas 2010 m. apėmė 27 ES valstybes nares, Kroatiją, Turkiją ir Norvegiją (Šveicarija nebuvo įtraukta). Be to, šiame tyrime pradėjo dalyvauti Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija – iš viso 34 šalys.
  • 2015 m. atliktas šeštasis tyrimas apėmė 28 ES valstybes nares, penkias ES kandidates (Albaniją, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Serbiją ir Turkiją), taip pat Šveicariją ir Norvegiją.

Metodika

„Eurofound“ tyrimo partneris įmonė „Ipsos NV“ apklausė dirbančius žmones, atsitiktinės atrankos būdu atrinktus iš statistinės imties, apimančios įvairius visuomenės segmentus. Atsižvelgiant į šalies dydį ir nacionalines procedūras, imtis šalyje sudarė nuo 1 000 iki 3 300 žmonių.

Per tiesioginius pokalbius, kurie buvo rengiami asmenų namuose, buvo pateikiami išsamūs klausimai apie jų darbo sąlygas. (Buvo užtikrintas visiškas visos surinktos informacijos konfidencialumas ir kiekvieno apklausto asmens anonimiškumas). Išsami informacija apie tyrimo metodiką skelbiama internete.

Papildoma informacija

Šeštojo EDST mikroduomenys visuomenei bus pateikti pirmajame 2017 m. ketvirtyje. „Eurofound“ tyrimo duomenų antrinė analizė bus skelbiama nuo 2017 m. Joje bus nagrinėjami tokie klausimai kaip darbo laikas, savarankiškas darbas, senėjimas, darbuotojų dalyvavimas ir kvalifikacijos kėlimas, darbas ir sveikata, užimtumo statusas ir darbo sąlygos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Europos darbo sąlygų tyrimus, susisiekite su Sophia MacGoris e. paštu smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti