Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 2015

Datavisualisatie

Visualiseer, onderzoek en vergelijk gegevens over arbeidsomstandigheden, arbeidskwaliteit en het evenwicht tussen werk en privéleven in de EU en de afzonderlijke landen met behulp van onze interactieve datavisualisatietool.

De Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (European Working Conditions Survey, EWCS) van Eurofound geeft een breed beeld van werkend Europa doorheen de verschillende landen, beroepen, sectoren en leeftijdsgroepen. De enquêtebevindingen brengen acties onder de aandacht van beleidsactoren om hen te helpen de huidige uitdagingen voor Europa aan te pakken. De enquêtes worden al georganiseerd sinds 1991. In 2015 voerde Eurofound haar zesde enquête in de reeks uit. Voor deze zesde enquête werden ongeveer 44 000 werknemers in 35 landen ondervraagd. De enquêtebevindingen bieden gedetailleerde informatie over talrijke kwesties, zoals blootstelling aan fysieke en psychosociale risico's, organisatie van het werk, evenwicht tussen werk en privéleven en gezondheid en welzijn.

Voornaamste conclusies

Uit de enquête komt in het algemeen naar voren dat de structurele ongelijkheden en verschillen op basis van geslacht, beroepsstatus en beroepsbezigheid nog altijd aanzienlijk zijn.  Gedurende de laatste tien jaar is er, voor een aantal indicatoren van arbeidskwaliteit, sprake geweest van beperkte vooruitgang.

Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden – overzichtsverslag

De zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden bouwt voort op de lessen die uit de voorgaande vijf enquêtes zijn getrokken. Zo ontstaat een breed beeld van werkend Europa doorheen de verschillende landen, beroepen, sectoren en leeftijdsgroepen.

Publicatie Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden – overzichtsverslag

In het verslag wordt niet alleen gekeken naar de objectieve metingen van de kwaliteit van de arbeid, maar ook naar hoe werknemers zelf hun arbeidsleven beoordelen. In het verslag worden verbanden gelegd tussen de verschillende aspecten van arbeidskwaliteit en factoren als betrokkenheid, financiële zekerheid, de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, gezondheid en welzijn, het combineren van werk en privéleven, en de duurzaamheid van arbeid.

Achtergrond

Deze zesde enquête is een belangrijke mijlpaal voor Eurofound: de enquête bouwt voort op de lessen die uit de voorgaande vijf enquêtes zijn getrokken, en biedt een rijk beeld van de trends op de werkvloer in Europa in de afgelopen 25 jaar. Bovendien is de zesde enquête de meest uitgebreide tot dusver wat het aantal bestreken landen betreft (35 landen).

  • De eerste enquête (1991) omvatte slechts 12 landen.
  • De tweede enquête (1995) bestreek 15 landen.
  • De derde enquête (2000) bestreek 16 landen (de EU-15 en Noorwegen). Deze derde enquête werd vervolgens in 2001 uitgebreid tot de 10 kandidaat-EU-lidstaten.
  • De vierde enquête (2005) bestreek de 25 EU-lidstaten en de twee landen die in 2007 zouden toetreden (Bulgarije en Roemenië). De enquête had eveneens betrekking op Kroatië, Turkije, Zwitserland en Noorwegen (31 landen in totaal).
  • De vijfde enquête (2010) omvatte de 27 EU-lidstaten, Kroatië, Turkije en Noorwegen (Zwitserland werd niet betrokken). Deze enquête bestreek eveneens Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië – een totaal van 34 landen.
  • De zesde enquête (2015) omvat de 28 EU-lidstaten, de vijf kandidaat-EU-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije), evenals Zwitserland en Noorwegen.

Methodologie

De enquêtepartner van Eurofound, Ipsos NV, ondervroeg werkenden die willekeurig waren geselecteerd uit een statistische steekproef, als doorsnede van de samenleving. Afhankelijk van de grootte van het land en de nationale regelingen, varieerde de streekproefomvang van 1 000 tot 3 300 personen per land.

De persoonlijke vraaggesprekken werden bij de mensen thuis gevoerd en omvatten een uitgebreide lijst van vragen over hun arbeidsomstandigheden. (Alle verzamelde informatie is strikt vertrouwelijk behandeld en de anonimiteit van iedere ondervraagde is gewaarborgd.) Nadere bijzonderheden over de enquêtemethodologie zijn online beschikbaar.

Aanvullende informatie

De microgegevens van de zesde EWCS zullen in het eerste kwartaal van 2017 aan het publiek ter beschikking worden gesteld. De secundaire analyses van de enquêtegegevens door Eurofound zullen vanaf 2017 worden gepubliceerd. Bij deze analyses zullen kwesties worden bestudeerd zoals arbeidstijd, zelfstandigheid, vergrijzing, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers, arbeid en gezondheid, beroepsstatus en arbeidsomstandigheden.

Voor aanvullende informatie over de enquête naar de arbeidsomstandigheden kunt u contact opnemen met Sophia MacGoris via smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen