Kuues Euroopa töötingimuste uuring: 2015

Andmete visualiseerimine

Eurofoundi interaktiivse andmete visualiseerimisvahendi abil saab visualiseerida, uurida ja võrrelda ELi ja riikide andmeid töötingimuste, töö kvaliteedi ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta.

Eurofoundi Euroopa töötingimuste uuring annab ulatusliku ülevaate Euroopa töökeskkonnast riikide, elukutsete, sektorite ja vanuserühmade kaupa. Selle tulemused näitavad poliitikutele, millised meetmed aitavad neil lahendada Euroopa ees seisvaid probleeme. 2015. aastal korraldas Eurofound kuuenda uuringu (uuringuid on korraldatud alates 1991. aastast). Selle käigus küsitleti ligi 44 000 töötajat 35 riigis. Uuringu tulemused annavad üksikasjalikku teavet mitmesuguste küsimuste, sh füüsiliste ja psühhosotsiaalsete riskidega kokkupuute, töökorralduse, töö- ja eraelu tasakaalu ning tervise ja heaolu kohta.

Peamised tulemused

Uuringu tulemuste kohaselt on soo, tööhõiveseisundi ja elukutsega seotud struktuurne ebavõrdsus ja erinevused endiselt märkimisväärsed.  Mõnes tööelu kvaliteedi aspektis on viimasel kümnendil tehtud vaid väikesi edusamme.

Kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu ülevaatearuanne

Kuues Euroopa töötingimuste uuring tugineb eelmise viie uuringu kogemustele, andes riikide, elukutsete, sektorite ja vanuserühmade lõikes ulatusliku ülevaate Euroopa töökeskkonnast.

Väljaanne: kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu ülevaatearuanne.

Lisaks tööelu kvaliteedi objektiivsele mõõtmisele käsitletakse aruandes ka töötajate hinnangut oma tööelule. Selles on kirjeldatud seoseid tööelu kvaliteedi eri mõõtmete ning selliste tegurite vahel nagu kaasatus, majanduslik kindlustatus, oskuste ja pädevuste arendamine, tervis ja heaolu, töö- ja eraelu ühitamine ning töö jätkusuutlikkus.

Taustteave

Kuues uuring on Eurofoundi jaoks oluline teetähis. See tugineb eelmise viie uuringu kogemustele ja annab mitmekülgse ülevaate viimase 25 aasta suundumustest Euroopa töökohtadel. Lisaks on kuues uuring, milles osales 35 riiki, osalevate riikide arvu poolest seni kõige ulatuslikum:

  • esimene, 1991. aastal korraldatud uuring hõlmas vaid 12 riiki;
  • teine, 1995. aastal korraldatud uuring hõlmas 15 riiki;
  • kolmas, 2000. aasta uuring hõlmas 16 riiki (EL 15 ja Norra). Kolmandat uuringut laiendati 2001. aastal, et hõlmata kümmet ELi kandidaatriiki;
  • neljas, 2005. aastal korraldatud uuring hõlmas 25 ELi liikmesriiki ja kaht 2007. aastal ühinenud riiki (Bulgaaria ja Rumeenia). Uuring hõlmas ka Horvaatiat, Türgit, Šveitsi ja Norrat (kokku 31 riiki);
  • viies, 2010. aastal korraldatud uuring hõlmas 27 ELi liikmesriiki, Horvaatiat, Türgit ja Norrat (Šveitsi ei kaasatud). See uuring hõlmas ka Albaaniat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Kosovot ja endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki – kokku 34 riiki;
  • kuues, 2015. aastal korraldatud uuring hõlmas 28 ELi liikmesriiki, viit ELi kandidaatriiki (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) ning Šveitsi ja Norrat.

Metoodika

Eurofoundi uuringupartner Ipsos NV küsitles statistilisest valimist juhuslikult valitud töötajaid, kes moodustasid läbilõike ühiskonnast. Olenevalt riigi suurusest ja riigisisesest korraldusest oli valimi suurus 1000–3300 inimest riigi kohta.

Näost-näkku küsitlemine toimus kodudes ja hõlmas ulatuslikku küsimuste loetelu töötingimuste kohta. (Kogutud teavet käsitleti täiesti konfidentsiaalsena ja tagati iga küsitletu anonüümsus). Uuringumetoodika täielikud andmed on kättesaadavad internetis.

Lisateave

Kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu üksikandmed tehakse üldsusele kättesaadavaks 2017. aasta esimeses kvartalis. Eurofoundi uuringuandmete lisaanalüüsid avaldatakse 2017. aastast. Neis uuritakse selliseid aspekte nagu tööaeg, füüsilisest isikust ettevõtjad, vananemine, töötajate kaasatus ja areng, töö ja tervis, tööhõiveseisund ja töötingimused.

Lisateave Euroopa töötingimuste uuringute kohta: Sophia MacGoris, smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar