Piaty európsky prieskum pracovných podmienok – 2010

PDF version Printer-friendly version

Práce v teréne pre 5. európsky prieskum pracovných podmienok sa uskutočňovali od januára do júna 2010. Dotazník obsahoval otázky, ktoré sa týkali problematiky neistých pracovných miest, štýlov riadenia a účasti zamestnancov, ako aj všeobecného kontextu zamestnania, pracovného času, organizácie práce, mzdy, zdravotných rizík súvisiacich s prácou, kognitívnych a psycho-sociálnych faktorov, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a prístupu ku školeniu. Viaceré otázky mali zachytiť vplyv hospodárskeho útlmu na pracovné podmienky.

Bolo opýtaných takmer 44 000 zamestnancov z 34 krajín – EÚ-27, Nórska, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Turecka, Albánska, Čiernej Hory a Kosova – čím sa stala táto vlna dosiaľ najkomplexnejšou, pokiaľ ide o geografické pokrytie. 5. európsky prieskum pracovných podmienok vykonala organizácia Gallup Europe, ktorá pracovala v rámci dôsledného zabezpečovania kvality s cieľom zaistiť najvyššie možné štandardy vo všetkých postupoch zberu a spracovania údajov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely