Piaty európsky prieskum pracovných podmienok – 2010

Práce v teréne pre 5. európsky prieskum pracovných podmienok sa uskutočňovali od januára do júna 2010. Dotazník obsahoval otázky, ktoré sa týkali problematiky neistých pracovných miest, štýlov riadenia a účasti zamestnancov, ako aj všeobecného kontextu zamestnania, pracovného času, organizácie práce, mzdy, zdravotných rizík súvisiacich s prácou, kognitívnych a psycho-sociálnych faktorov, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a prístupu ku školeniu. Viaceré otázky mali zachytiť vplyv hospodárskeho útlmu na pracovné podmienky.

Bolo opýtaných takmer 44 000 zamestnancov z 34 krajín – EÚ-27, Nórska, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Turecka, Albánska, Čiernej Hory a Kosova – čím sa stala táto vlna dosiaľ najkomplexnejšou, pokiaľ ide o geografické pokrytie. 5. európsky prieskum pracovných podmienok vykonala organizácia Gallup Europe, ktorá pracovala v rámci dôsledného zabezpečovania kvality s cieľom zaistiť najvyššie možné štandardy vo všetkých postupoch zberu a spracovania údajov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár