Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

23 December 2019

Den demografiske udfordring, som en aldrende befolkning udgør, og den stadig større mangfoldighed i arbejdslivet har medført et større fokus på begrebet bæredygtigt arbejde i de forskellige livsfaser. Dette understreger relevansen af kvaliteten af en arbejdstagers job og arbejdsmiljøet i alle arbejdslivets faser.

Et længere arbejdsliv indebærer bedre arbejde. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsordninger bør tilpasses den enkeltes behov. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

De aktuelle problemstillinger for EU's politiske beslutningstagere omfatter balance mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig for erhvervsaktive forældre, forlængelse af arbejdslivet og sikring af en passende balance mellem fleksibilitet og sikkerhed. Dette indebærer også bekæmpelse af sort arbejde og svig i forbindelse med arbejde, investeringer i menneskelig kapital og bekæmpelse af de betydelige uligheder, som folk oplever på arbejdsmarkedet.

Europa-Kommissionens Europa 2020-strategi tilsigter "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", og dette indebærer et fokus på jobkvalitet og arbejdsvilkår. Dette er understreget i Kommissionens "dagsorden for nye kvalifikationer og job" fra 2010. Kommissionen lancerede pakken om den europæiske søjle for sociale rettigheder i april 2017. De principper og rettigheder, der er fastsat i søjlen, er opstillet i overensstemmelse med tre hovedkategorier, herunder rimelige arbejdsvilkår.

Eurofounds arbejde

Eurofound har mere end 40 års dokumenteret ekspertise inden for overvågning og analyse af arbejdsvilkår på tværs af en lang række dimensioner. Disse omfatter arbejdstid og balance mellem arbejdsliv og privatliv, sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen, uddannelse og kvalifikationer, arbejdstilrettelæggelse, indtjening og fremtidsmuligheder samt jobtilfredshed.

Agenturet har specifikt undersøgt arbejdsvilkårene for mænd og kvinder, arbejdsvilkårene inden for forskellige sektorer og erhverv og for arbejdstagere i forskellige aldersgrupper.

Det har haft særligt fokus på de vilkår, som ældre arbejdstagere står over for, og hvordan de er knyttet til evnen og viljen til at arbejde indtil pensionsalderen. Forbindelserne mellem arbejde og sundhed undersøges i tæt samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Eurofound samarbejder også med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om spørgsmålene vedrørende arbejdets fremtid.

Væsentlige bidrag

Som led i Eurofounds sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) fra 2015 blev der gennemført interview af 44 000 arbejdstagere i 35 lande om en lang række arbejdsrelaterede emner. Der bygges på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser med henblik på at tegne et bredt billede af de europæiske arbejdspladser på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. Kortlægningsværktøjet til undersøgelser præsenterer disse data i interaktivt format, hvilket gør det muligt at analysere variablerne efter medlemstat og demografiske karakteristika. 

På grundlag af data fra den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene har Eurofound udviklet indekser til måling af forskellige dimensioner af jobkvalitet i hele Europa. Anden forskning har undersøgt politikker, som sætter folk i stand til at deltage på arbejdsmarkedet indtil en højere alder og specifikt, hvordan arbejdslivet kan forlænges gennem fleksible pensionsordninger.

Arbejde med EU-OSHA er resulteret i en fælles rapport om psykosociale risici på europæiske arbejdspladser. Eurofound har også mere specifikt undersøgt fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (13)

Alle (289)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (16)