Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

3 marts 2022

Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for 2021-Read more

Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for 2021-2024. Eurofound vil fortsætte sine aktiviteter som et ekspertisecenter for overvågning og analyse af udviklinger på dette område, herunder hvordan covid-19 -krisen har påvirket arbejdsvilkår og jobkvalitet samt praksis på arbejdspladser.

I 2021-2024 vil Eurofound give vigtige indsigter i udfordringer og fremtidsudsigter for arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde i EU. På baggrund af sin mangeårige ekspertise på dette område ser Eurofound på tendenser og udviklingsforløb over tid og peger på nye problemområder, når det gælder arbejdsvilkår og jobkvalitet. Analysen vil dække forskellige lande, sektorer, erhverv og grupper af arbejdstagere i relation til emner som arbejdets tilrettelæggelse og hjemmearbejde arbejdstid , balance mellem arbejde og privatliv ligebehandling sundhed og trivsel på arbejdspladsen kompetencer og uddannelse løn og fremtidsudsigter og jobtilfredshed. Atypisk arbejde , navnlig selvstændig virksomhed, vil få særligt fokus.

I lyset af EU's demografiske udfordring med en aldrende befolkning og stigende mangfoldighed på arbejdspladsen vil Eurofound fortsat undersøge de faktorer, der gør det muligt for flere arbejdstagere at forblive på arbejdsmarkedet i længere tid. Agenturet vil også sætte fokus på at forbedre jobkvaliteten som et instrument til at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet og styrke medarbejdermotivationen og dermed bidrage til bæredygtigt arbejde over et livsforløb.

Forbindelserne mellem arbejde og sundhed vil blive undersøgt i tæt samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Eurofound ønsker at bygge videre på sit samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om emner, der vedrører fremtidens arbejde og arbejdsvilkår på globalt plan.

 

"Overordnet er dette en god nyhed, for arbejdsvilkårene i Den Europæiske Union bliver stadig bedre — omend langsomt — men problemet er, at dette ikke nødvendigvis gælder alle grupper af arbejdstagere. Det afhænger enormt meget af, hvilken sektor man arbejder i, ens uddannelsesniveau, og faktisk også, hvorvidt man er en mand eller en kvinde."

— Barbara Gerstenberger, leder af Working Life-enheden

Read less

Seneste opdateringer

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...

EU Presidency of Slovenia high-level conference on 'Quality Work for a Quality Life'

The EU Presidency of Slovenia is organising a high-level conference on 7 October 2021 on the provision of quality work...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

Abonnér

Håndtering af interessenters prioriteter

Top

Eurofound ønsker med sin forskning at understøtte politiktiltag til forbedring af arbejdsvilkår og jobkvalitet i udviklingen frem mod bæredygtigt arbejde og dermed bidrage til at løse udfordringerne inden for arbejde og beskæftigelse på både EU-plan og nationalt plan.Read more

Eurofound ønsker med sin forskning at understøtte politiktiltag til forbedring af arbejdsvilkår og jobkvalitet i udviklingen frem mod bæredygtigt arbejde og dermed bidrage til at løse udfordringerne inden for arbejde og beskæftigelse på både EU-plan og nationalt plan. Eurofounds fokus er at pege på presserende problemer og særlige udsatte grupper og at analysere udvalgte elementer.

Agenturets arbejdsplan er tilpasset Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for de næste fire år og har dermed direkte indvirkning på en række vigtige politikområder, hvis mål er at skabe et robust socialt Europa. Eurofounds forskning skal understøtte politiske initiativer under den europæiske søjle for sociale rettigheder efter covid-19-krisen samt aktiviteter i forbindelse med blandt andre den europæiske strategi for ligestilling mellem kønnene for 2020-2025, den styrkede ungdomsgarantiordning, støtte til ungdomsbeskæftigelse-pakken, den nye dagsorden for færdigheder samt innovation og jobskabelse og Europa-Kommissionens forslag om passende mindstelønninger i EU.

Read less

Centrale politiske budskaber

Top

Hovedkonklusionerne i Eurofounds forskning skal tjene som input til beslutningstagerne i håndteringen af nogle af de centrale problemstillinger på dette område.

Read more

Hovedkonklusionerne i Eurofounds forskning skal tjene som input til beslutningstagerne i håndteringen af nogle af de centrale problemstillinger på dette område.

  • Forbedring af arbejdsvilkårene er af afgørende betydning for arbejdstagere og arbejdsgivere. Mange forskellige aspekter i relation til jobkvalitet skal tages i betragtning. Mennesker med jobs, hvor jobkvaliteten er høj, har bedre mulighed for et længere og bedre arbejdsliv, hvilket bidrager til bæredygtigt arbejde og en positiv balance mellem arbejde og privatliv.
  • Arbejdsvilkårene i EU bliver generelt bedre, også selv om det sker gradvist. Fremgangen har ikke været så hurtig for visse grupper af arbejdstagere: Det afhænger af type af ansættelseskontrakt, sektor og uddannelsesniveau.
  • Der er mange måder at forbedre arbejdsvilkårene og jobkvaliteten i EU på. Regeringerne har givetvis en vigtig rolle i at etablere rammerne gennem regulering. Men arbejdstagere og arbejdsgivere og disses organisationer er også vigtige aktører. Det gælder for mange aspekter af jobkvalitet, at arbejdspladsen er der, hvor forandringen sker.
  • Kun en femtedel af europæiske virksomheder har fundet nøglen til at opnå optimal trivsel på arbejdspladsen samtidig med optimale forretningsresultater. Arbejdspladser med "høje investeringer, høj medarbejderinddragelse" har vist sig at give de bedste resultater for arbejdstagere og arbejdsgivere i form af bedre forretningsresultater og bedre jobkvalitet, som er opnået gennem større medarbejderautonomi, styrkelse af medarbejderinddragelsen og fokus på læring og uddannelse.
  • Mange mennesker kæmper med at kombinere arbejde med andre forpligtelser, navnlig forældre og andre omsorgspersoner. Fleksible arbejdsformer kan gøre det nemmere at håndtere den slags udfordringer, men de giver samtidig andre udfordringer. Hjemmearbejde giver for eksempel mere frihed til at vælge, hvornår og hvor man vil arbejde, men kan også føre til, at man arbejder længere og mere intenst og kan have svært ved at få fokus væk fra arbejdet.
  • Det stigende omfang af hjemmearbejde under covid-19-pandemien viser tydeligt, at skillelinjen mellem arbejde og privatliv udviskes. Mange regeringer og arbejdsmarkedsparter diskuterer initiativer, der vedrører "retten til at være offline" for at forhindre, at store grupper af arbejdstagere rammes af fysisk og følelsesmæssig udbrændthed.
  • Fremover skal arbejdsmarkedets partnere sigte mod at indarbejde bestemmelser i de juridiske rammer eller overenskomster om, at hjemmearbejde skal være frivilligt for arbejdstagere, og om specifikke opgavers egnethed til hjemmearbejde. Det vil også være vigtigt at få afklaret, på hvilken måde arbejdsgivere kan bidrage til de udgifter, der er forbundet med hjemmearbejde, samt hvordan man sikrer lige løn og adgang til uddannelse for hjemmearbejdende.
Read less

Aktuel og løbende forskning

Top

I 2021 fortsætter Eurofound arbejdet med sine fælleseuropæiske undersøgelser med effekten af covid-19 og jobkvalitet som kernen i dette arbRead more

I 2021 fortsætter Eurofound arbejdet med sine fælleseuropæiske undersøgelser med effekten af covid-19 og jobkvalitet som kernen i dette arbejde. Agenturet bygger videre på tidligere udgaver af undersøgelser og vil undersøge en række emner relateret til arbejdsvilkår i en tilpasset udgave af sin europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS) i 2021 og en yderligere udgave i 2023 og samtidig gennemføre analyse nummer to af dataene i den europæiske virksomhedsundersøgelse for 2019.

I undersøgelsen vil der blive set på, hvilken betydning covid-19-krisen har for arbejdsvilkår og praksis på arbejdspladsen, herunder hjemmearbejdsordninger, på grundlag af et opfølgende spørgeskema til den europæiske virksomhedsundersøgelse og en række e-undersøgelsesrunder om Leve- og arbejdsvilkår og covid-19. Agenturets fokus på foranstaltninger på arbejdspladsen vil supplere information indsamlet gennem Eurofounds COVID-19 EU PolicyWatch-database og analysen af foranstaltninger truffet af regeringer og arbejdsmarkedets parter.

En analyse af arbejdsvilkårene indgår også i Eurofounds aktiviteter vedrørende virkningen af ændringer samt den sociale sammenhængskraft og konvergens.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejdsaktiviteter vedrørende dette emne.

Read less
  • Publications (2529)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.