Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

28 Σεπτέμβριος 2022

Οι συνθήκες εργασίας και η βιώσιμη εργασία αποτελRead more

Οι συνθήκες εργασίας και η βιώσιμη εργασία αποτελούν μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021-2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις πρακτικές στον χώρο εργασίας.

Κατά την περίοδο 2021-2024, το Eurofound θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη εργασία στην ΕΕ. Με βάση την μακρόχρονη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν, το Eurofound θα εξετάσει τις τάσεις και την πρόοδο που σημειώνεται σε βάθος χρόνου και θα εντοπίσει τις αναδυόμενες ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η ανάλυση θα καλύπτει διάφορες χώρες, τομείς, επαγγέλματα και ομάδες εργαζομένων σε θέματα όπως η οργάνωση της εργασίας και η τηλεργασία, ο χρόνος εργασίας , η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής , η ίση μεταχείριση , η υγεία και η ευημερία στον χώρο εργασίας , οι δεξιότητες και η κατάρτιση , οι αποδοχές και οι προοπτικές καθώς και η ικανοποίηση από την εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις άτυπες μορφές απασχόλησης , και κυρίως στην αυτοαπασχόληση.

Υπό το πρίσμα της δημογραφικής πρόκλησης της ΕΕ λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ποικιλομορφίας της επαγγελματικής ζωής, το Eurofound θα συνεχίσει να διερευνά τους παράγοντες που μπορούν να προσφέρουν σε περισσότερους εργαζομένους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας ως καταλύτη για μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και αύξηση των κινήτρων των απασχολούμενων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου.

Οι σχέσεις μεταξύ εργασίας και υγείας θα διερευνηθούν σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Στόχος του Eurofound είναι να αξιοποιήσει τη συνεργασία του με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) σε θέματα σχετικά με το μέλλον της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Γενικά, τα νέα είναι καλά, διότι οι συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνονται — αν και με αργούς ρυθμούς — το ανησυχητικό ωστόσο, είναι, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει κατ’ ανάγκη για όλες τις ομάδες των εργαζομένων. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα στον οποίο εργάζεστε, από το μορφωτικό επίπεδο και, για να είμαι ειλικρινής, και από το αν είστε άνδρας ή γυναίκα.»

Barbara Gerstenberger, Προϊσταμένη της Μονάδας Επαγγελματικού Βίου

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

Εγγραφή

Αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στη δράση πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των θέσεων εργασίας, καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης εργασίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικόRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στη δράση πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των θέσεων εργασίας, καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης εργασίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης. Επιπλέον, επικεντρώνεται στον εντοπισμό επειγόντων ζητημάτων, συγκεκριμένων ομάδων κινδύνου και στην ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων.

Το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, τροφοδοτώντας άμεσα ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα του Eurofound θα στηρίξει πρωτοβουλίες πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στον απόηχο της κρίσης της νόσου COVID-19, και δραστηριότητες που συνδέονται, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, την ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία, τη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, το θεματολόγιο δεξιοτήτων, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ.

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Βασικά μηνύματα πολιτικής

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Εικονογράφημα 2021

Τα κύρια πορίσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την εξέταση ορισμένων από τα κυριότερα ζητήματα στον τομέα αυτόν.

  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας έχει ζωτική σημασία για τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Πρέπει να εξεταστούν πολλές διαφορετικές πτυχές της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας επιτρέπουν την παράταση και τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής, συμβάλλοντας στη βιώσιμη εργασία και στη θετική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Γενικά, οι συνθήκες εργασίας στην ΕΕ βελτιώνονται, ακόμη και αν ο ρυθμός προόδου είναι σταδιακός. Παρόλ'αυτά, για ορισμένες ομάδες εργαζομένων, η πρόοδος δεν είναι και τόσο γρήγορη: αυτό εξαρτάται από το είδος της σύμβασης εργασίας, τον τομέα και το μορφωτικό επίπεδο.
  • Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Οι κυβερνήσεις μπορούν σίγουρα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση του πλαισίου μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και οι οργανώσεις τους αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες. Σε πολλές περιπτώσεις, ο χώρος εργασίας είναι ο τόπος στον οποίο συμβαίνουν οι αλλαγές σχετικά με την ποιότητα των θέσεων εργασίας.
  • Μόνο το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει βρει το μυστικό για την επίτευξη βέλτιστης ευεξίας στον χώρο εργασίας και βέλτιστων επιχειρηματικών επιδόσεων. Έχει αποδειχθεί ότι οι χώροι εργασίας «υψηλών επενδύσεων και υψηλής συμμετοχής» προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, ενισχύοντας τις επιδόσεις και βελτιώνοντας την ποιότητα των θέσεων εργασίας μέσω της αύξησης της αυτονομίας των απασχολούμενων, της διευκόλυνσης της συμμετοχής των απασχολούμενων και της προώθησης της κατάρτισης και της μάθησης.
  • Πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι γονείς και άλλοι φροντιστές, δυσκολεύονται να συνδυάσουν εργασιακές και μη εργασιακές δεσμεύσεις. Παρόλο που οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών, δημιουργούν ωστόσο και προκλήσεις. Η τηλεργασία, για παράδειγμα, προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής του χρόνου και του τόπου εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περισσότερες ώρες εργασίας με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη δυσκολία αποσύνδεσης από την εργασία.
  • Η αύξηση της τηλεργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 κατέδειξε τη σύγχυση των ορίων μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πολλές κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι εξετάζουν πρωτοβουλίες που αφορούν το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης μεγάλου μέρους των εργαζομένων.
  • Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει στο μέλλον να επιδιώξουν τη συμπερίληψη διατάξεων σε κάθε νομικό πλαίσιο ή συμφωνία σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της τηλεργασίας ή την καταλληλόλητα συγκεκριμένων καθηκόντων που μπορούν να εκτελούνται μέσω της τηλεργασίας. Πολύ σημαντική θα ήταν επίσης η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους δυνατούς τρόπους συνεισφοράς των εργοδοτών στις δαπάνες που συνδέονται με την τηλεργασία, καθώς και η εξασφάλιση ίσης αμοιβής και πρόσβασης σε κατάρτιση για τα άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως.
Read less

Τρέχουσα και εν εξελίξει έρευνα

Top

Το Eurofound θα συνεχίσει το ερευνητικό του έργο στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκRead more

Το Eurofound θα συνεχίσει το ερευνητικό του έργο στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών ερευνών του, δίνοντας κυρίως έμφαση στον αντίκτυπο της COVID-19 και στην ποιότητα εργασίας. Το 2022 ο Οργανισμός θα δημοσιεύσει τα ευρήματα της τελευταίας ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας (EWCS), η οποία διενεργήθηκε το 2021 με την τεχνική των υποβοηθούμενων από υπολογιστή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (μέθοδος CATI).

Κατά την ανάλυση του νέου συνόλου δεδομένων (dataset) θα εξεταστούν άτυπες μορφές απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας διαφορετικών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων, ενώ παράλληλα θα συγκριθούν η ποιότητα εργασίας και ο αντίκτυπος της εργασίας στις διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της έρευνας EWCS και της ηλεκτρονικής έρευνας Διαβίωση, εργασία και COVID-19, το Eurofound θα εξετάσει τη συχνότητα εμφάνισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα επαγγέλματα, θα αναλύσει φαινόμενα που συνδέονται με συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και θα προσδιορίσει τους πόρους εργασίας που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία εργαζομένων.. Εντός του 2022 θα ξεκινήσει επίσης έρευνα για την ποιότητα εργασίας και τον αντίκτυπο που είχε η εργασία στους αποκαλούμενους «εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις» κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Eurofound θα συνεχίζει να εξετάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες εργασίας και στις πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας, με έμφαση κυρίως στις ρυθμίσεις της τηλεργασίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα, καθώς και στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων αυτών στην ποιότητα εργασίας. Η έρευνα αυτή βασίζεται σε συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις (ECS) του 2020, στην έκτακτη έκδοση της έρευνας EWCS 2021 και στους πολλαπλούς κύκλους της ηλεκτρονικής έρευνας «Διαβίωση, εργασία και COVID-19». Όσον αφορά την τηλεργασία, θα διενεργηθούν επιπλέον έρευνες για το δικαίωμα της αποσύνδεσης και τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών σε επίπεδο εταιρειών, και κυρίως στην ευεξία των εργαζομένων και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
  • Publications (2537)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.