Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

22 Οκτώβριος 2020

Η δημογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και η αυξανόμενη πολυμορφία που χαρακτηρίζει τον εργασιακό βίο έχουν φέρει στο προRead more

Η δημογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και η αυξανόμενη πολυμορφία που χαρακτηρίζει τον εργασιακό βίο έχουν φέρει στο προσκήνιο την έννοια της βιώσιμης εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του βίου. Η έννοια αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζομένου καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Προϋπόθεση για να δουλεύει κανείς περισσότερο είναι να δουλεύει σε καλύτερες συνθήκες. Η οργάνωση της εργασίας και οι σχετικές εργασιακές διευθετήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

#AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on employee involvement

On Tuesday 20 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Watch the webinar: 'Workplace practices unlocking employee potential'

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...
Top

Οι σημερινοί προβληματισμοί των υπευθύνων χάραξης πολιτικών στην ΕΕ περιλαμβάνουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ιδίως για τους εργαζόμενους γονείς, την παράταση του εργασιακού βίου και τη διασφάλιση τηςRead more

Οι σημερινοί προβληματισμοί των υπευθύνων χάραξης πολιτικών στην ΕΕ περιλαμβάνουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ιδίως για τους εργαζόμενους γονείς, την παράταση του εργασιακού βίου και τη διασφάλιση της δέουσας ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Αυτό σημαίνει επίσης καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και των δόλιων πρακτικών απασχόλησης, επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αντιμετώπιση των σημαντικών ανισοτήτων που βιώνουν οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στις συνθήκες εργασίας. Αυτό τονίζεται στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» (2010) της Επιτροπής. Η Επιτροπή παρουσίασε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τον Απρίλιο του 2017. Οι αρχές και τα δικαιώματα που προβλέπονται υπό τον συγκεκριμένο πυλώνα διαρθρώνονται γύρω από τρεις κύριους άξονες, ένας εκ των οποίων είναι οι δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση και ανάλυση των συνθηκών εργασίας βάσει πλήθους παραμέτρων για περισσότερα από 40 χρόνια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο χρόνος εργασίας και η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία στον χώρο εργασίας, η κατάρτιση και οι δεξιότητες, η οργάνωση της εργασίας, οι αποδοχές και οι προοπτικές και η ικανοποίηση από την εργασία.

Το Eurofound μελέτησε ειδικότερα τις συνθήκες εργασίας ανδρών και γυναικών, σε διάφορους τομείς και επαγγέλματα και για εργαζόμενους διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

Δόθηκε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται με την ικανότητα και την προθυμία για εργασία μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Οι συνδέσεις μεταξύ εργασίας και υγείας ερευνώνται σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Το Eurofound συνεργάζεται επίσης με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) σε ζητήματα σχετικά με το μέλλον της εργασίας.

Βασικές συνεισφορές

Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) του Eurofound διεξήχθη το 2015, με συνεντεύξεις 44.000 εργαζομένων σε 35 χώρες για ένα ευρύ φάσμα εργασιακών ζητημάτων. Η έρευνα βασίζεται στα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από τις πέντε προηγούμενες έρευνες προκειμένου να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ευρώπης στον τομέα της εργασίας ανά χώρα, επάγγελμα, κλάδο και ηλικιακή ομάδα. Το εργαλείο χαρτογράφησης της έρευνας παρουσιάζει τα δεδομένα σε διαδραστική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα ανάλυσης των μεταβλητών με βάση το κράτος μέλος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΕΕΣΕ, το Eurofound έχει αναπτύξει δείκτες για τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας της εργασίας ανά την Ευρώπη. Άλλες έρευνες έχουν μελετήσει τις πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και σε μεγαλύτερη ηλικία και, ειδικότερα, τους τρόπους παράτασης του εργασιακού βίου μέσω ευέλικτων συστημάτων συνταξιοδότησης.

Σε συνεργασία με τον EU-OSHA δημοσιεύθηκε κοινή έκθεση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη. Το Eurofound έχει επίσης μελετήσει ειδικότερα το ζήτημα της σωματικής και ψυχολογικής βίας στην εργασία.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

Εγγραφή

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)
  • Publications (304)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Δεδομένα

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.