Darbo santykiai ir socialinis dialogas

23 Kovas 2023

Darbo santykiai ir socialinis dialogas yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veiklų. EUROFOUND tęs veiklą kaip ES lygmens ekspertinis centras darbo santykių sistemų ir socialinio dialogo raidos stebėjimo ir analizės srityje.Read more

Darbo santykiai ir socialinis dialogas yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veiklų. EUROFOUND tęs veiklą kaip ES lygmens ekspertinis centras darbo santykių sistemų ir socialinio dialogo raidos stebėjimo ir analizės srityje. EUROFOUND ir toliau rems administracijos ir darbuotojų dialogą, atsižvelgdamas į COVID-19 poveikį ir remdamasis EUROFOUND nacionalinio lygmens korespondentų tinklo sukauptomis žiniomis.

Per ateinančius ketverius metus EUROFOUND pateiks svarbių įžvalgų, susijusių su iššūkiais ES darbo santykių ir socialinio dialogo srityse bei šių sričių ateities perspektyvomis. Sukaupęs ilgametę praktinę patirtį šioje srityje, EUROFOUND nagrinėja pagrindinius pokyčius, kurie daro poveikį darbo santykių dalyviams, procesams ir pagrindiniams rezultatams. Jis lygina nacionalines darbo santykių sistemas, įskaitant nacionaliniu lygmeniu vykstantį socialinį dialogą ir kolektyvines derybas . Remdamasis savo 2020 m. sukurtos „COVID-19 EU PolicyWatch“ duomenų bazės informacija, EUROFOUND stebės vyriausybių, socialinių partnerių ir kitų dalyvių vykdomas politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama sušvelninti socialines ir ekonomines krizės pasekmes bei remti atsigavimo pastangas. Bus toliau rengiamos EUROFOUND reguliariai teikiamos ataskaitos apie pokyčius atlyginimo nustatymo , minimalaus darbo užmokesčio ir darbo laiko ;srityje, taip pat apie profesinio gyvenimo rezultatus.

EUROFOUND praktinė patirtis padeda socialiniams partneriams didinti pajėgumus, siekiant veiksmingo socialinio dialogo, taip pat agentūra skatina Europos socialinio dialogo vystymą, vertindama socialinių partnerių organizacijų atstovavimą skirtinguose sektoriuose, taip siekdama įvertinti jų tinkamumą dalyvauti socialinio dialogo komitetuose.

„Esame čia tam, kad remtume administracijos ir darbuotojų dialogą. Ir manau, kad duomenys, kuriuos kartu surenkame, ir tyrimai, kuriuos vykdome , yra svarbūs, jei jie padeda geriau dirbti patiems darbo santykių dalyviams... Tvirtas socialinis dialogas yra vadinamosios socialinės rinkos ekonomikos, kurios siekia Europos Sąjunga, dalis.“

David Foden, darbo santykių konsultantas

 

Read less

Naujausi pakeitimai

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų įgyvendinimas

Top

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama įvairiais lygmenimis padėti Europos institucijoms, nacionalinėms valdžios institucijoms ir socialiniams partneriams spręsti ES ir nacionaliniu lygmeniu kylančius iššūkius politikos kūrimo, socialinio dialogo, kolektyvinių derybų ir darbo santykiųRead more

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama įvairiais lygmenimis padėti Europos institucijoms, nacionalinėms valdžios institucijoms ir socialiniams partneriams spręsti ES ir nacionaliniu lygmeniu kylančius iššūkius politikos kūrimo, socialinio dialogo, kolektyvinių derybų ir darbo santykių reglamentavimo srityse.

Agentūros darbo programa yra suderinta su Europos Komisijos politinėmis gairėmis ateinantiems ketveriems metams – taip tiesiogiai atsižvelgiama į pagrindines politikos sritis, kuriomis siekiama sukurti stipresnę socialinę Europą. Pirmiausia EUROFOUND rems Europos socialinių teisių ramsčiui priskirtas iniciatyvas , susijusias su socialiniu dialogu ir darbuotojų įtraukimu, ypač po COVID-19 pandemijos. Bus pateiktos konkrečios išvados, siekiant informuoti Europos politikos diskusijų dalyvius apie minimalų darbo užmokestį ir darbo užmokesčio skaidrumą bei darbo laiką. Konsultuodamasis su Europos Komisija, EUROFOUND ir toliau tikslingai dirbs Europos socialinio dialogo srityje, vykdydamas tyrimus dėl atstovavimo atrinktuose sektoriuose.

Read less

Pagrindinės politikos gairės

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografikas

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kurias esmines problemas šioje srityje.

 • Socialiniai partneriai per kolektyvines derybas atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant sąžiningą elgesį su Europos darbuotojais ir stabilią bei patikimą sistemą darbdaviams.
 • Veiksmingomis kolektyvinėmis derybomis užtikrinama, kad įmonių konkurencija skatintų veiklos našumą, o ne dirbančiųjų išnaudojimą įvedant bendras darbo užmokesčio ir darbo sąlygų taisykles.
 • Darbo santykių sistemoms vis didesnę grėsmę kelia visuomenės, darbo rinkų ir darbo organizavimo pokyčiai. Dėl to kilo su valstybių narių darbo santykių sistemų pagrindinių dalyvių pajėgumu susijusių iššūkių.
 • Kalbant apie atlyginimą, tyrimo rezultatai parodė, kad septyni iš dešimties darbuotojų, gaunančių minimalųjį darbo užmokestį, vos suduria galą su galu, palyginti su mažiau nei penkiais iš dešimties kitų darbuotojų; tačiau šie skaičiai įvairiose šalyse labai skiriasi. Esant pandeminei situacijai, minimalusis darbo užmokestis gali būti viena iš politikos priemonių, kuriomis siekiama stabilizuoti pajamas ir atitinkamai paklausą, kad būtų išvengta padėties blogėjimo, galinčio lemti ekonomikos nuosmukį arba kainų smukdymą.
 • Europos socialinio dialogo veiksmingumas turi būti skatinamas stiprinant nacionalinio lygmens ryšius, siekiant, kad ES darbotvarkė išliktų aktuali, o ES autonominiai susitarimai būtų tikslingai įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu.
 • Nors buvo pasiūlytos kelios bendros su Europos socialiniu dialogu susijusios iniciatyvos, buvo sudaryta nedaug sutarčių. Kai kuriuose sektoriuose reiškiamas susirūpinimas dėl atmestų socialinių partnerių siūlymų įgyvendinti susitarimus pasitelkiant Europos teisės aktus, taip pat dėl nepakankamų ES ir nacionalinio lygmenų ryšių, kuriuos reikia gerinti.
 • Mažėjantis profesinių sąjungų skaičius kelia nerimą daugelyje valstybių narių. Mažiau nei vienoje iš trijų (29 proc.) ES esančių darboviečių (turinčių 10 ar daugiau darbuotojų) veikia tam tikri darbuotojų atstovavimo organai. Teisiniai reikalavimai yra esminė atstovavimo didinimo priemonė.
 • Kolektyvinės derybos išlieka ES darbo santykių sistemų pagrindas. Politikos formuotojai turėtų pasinaudoti COVID-19 krizės padėtimi, siekdami parengti naujas iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamos, stiprinamos ir remiamos kolektyvinės derybos.
 • Be socialinių partnerių pastangų, siekiant veiksmingo socialinio dialogo ir tinkamų darbo santykių, taip pat reikia viešųjų lėšų ir valdžios institucijų paramos. Politikos formuotojai turėtų pasidomėti naujomis žinių perdavimo, išteklių teikimo arba bendradarbiavimo su ES ir nacionalinio lygmenų socialiniais partneriais formomis.
 • Siekiant užtikrinti įtraukų ir tvarų vystymąsi ir socialinę pažangą ES, ypač svarbu apsaugoti ir skatinti sąžiningus, tinkamus ir darnius darbo santykius. COVID-19 pandemijai atslūgus, tai taps svarbia politikos formuotojų kryptimi, siekiant socialinių ir ekonominių ES aspektų integravimo, kaip numatyta Europos socialinių teisių ramstyje.
Read less

Esami ir vykdomi tyrimai

Top

2022 m. EUROFOUND ir toliau teiks nacionalines ataskaitas apie tendencijas ir pokyčius darbo santykių, socialinio dialogo ir profesinio gyvenimo reglamentavimo srityje bei jų rezultRead more

2022 m. EUROFOUND ir toliau teiks nacionalines ataskaitas apie tendencijas ir pokyčius darbo santykių, socialinio dialogo ir profesinio gyvenimo reglamentavimo srityje bei jų rezultatus. Be kita ko, bus analizuojami įvairūs pokyčių veiksniai, jų poveikis darbo santykiams ir tai, kaip darbo santykiai veikia pokyčių procesus, bei jų poveikis.

Siekdama remti Europos socialinį dialogą, agentūra atliks socialinių partnerių organizacijų reprezentatyvumo tyrimus dujų, elektros energijos, civilinės aviacijos, maisto ir gėrimų bei tekstilės sektorių srityse. Bus skelbiamos metinės minimalaus darbo užmokesčio ir darbo laiko ES apžvalgos. Bus parengta ataskaita, kurioje bus atkreiptas dėmesys į kolektyvinių derybų pokyčius atsižvelgiant į sveikatos, socialinę ir ekonominę krizę, susijusią su COVID-19. EUROFOUND korespondentų tinklo surinkti duomenys taip pat papildys naujausią informaciją apie profesinį gyvenimą atskirose šalyse ir užmokesčių, darbo laiko ir kolektyvinių ginčų duomenų bazės informaciją.

Remdamasi ankstesnio darbo rezultatais, įskaitant kolektyvinių derybų rėmimo priemonių analizę, EUROFOUND planuoja surengti trišalį „vasaros forumą“, skirtą karjerą pradedančių ir ją įpusėjusių specialistų gebėjimams stiprinti.

EUROFOUND kasmet kruopščiai nagrinės nacionalinių socialinių partnerių vaidmenį formuojant politiką, atsižvelgdamas į Europos semestro procesą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. 2022 m. bus paskelbtos išvados, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama ekonomikos gaivinimo priemonėms skatinti po sveikatos ir socialinės krizės, o naujame darbo cikle daugiausia dėmesio bus skiriama Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planui.

Bus tęsiama reguliari darbo santykių sistemų stebėsena, be kita ko, reguliariai atnaujinant EUROFOUND ES politikos stebėsenos duomenų bazę ir Europos darbo santykių žodyną.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdoma veikla.

Read less
 • Leidiniai (2398)
 • Duomenys
 • Vykdomas darbas (12)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Duomenys

Data related to this topic are linked below.

Vykdomas darbas

Šioje srityje tęsiami tyrimai įvairiomis temomis, kurios nurodytos toliau, pateikiant būsimų antraščių nuorodas.