Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Opublikowane
10 Grudzień 2015
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Podsumowanie

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  Społeczny wymiar mobilności wewnątrzunijnej – jej wpływ na usługi publiczne

  Authors: 
  Eurofound

  Swoboda przemieszczania się między państwami członkowskimi stanowi jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej i jest ściśle powiązana z obywatelstwem europejskim. Jednak w wielu przyjmujących państwach członkowskich prowadzona jest ożywiona debata dotycząca skutków rosnącego napływu migrantów w odniesieniu do usług publicznych w tych państwach. Celem opisywanego projektu badawczego jest zbadanie, w jakim stopniu mobilni obywatele z państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej (UE-10) korzystają ze świadczeń i usług w dziewięciu państwach przyjmujących. Określono w nim również demograficzny i społeczno-ekonomiczny profil mobilnych obywateli UE-10 oraz wskazano inicjatywy służące ich integracji w państwach przyjmujących i zapewnieniu im dostępu do świadczeń i usług. Zgodnie z głównym ustaleniem zawartym w sprawozdaniu poziom korzystania przez obywateli UE-10 ze świadczeń i usług pomocy społecznej jest w ogólnym ujęciu niższy niż poziom korzystania z nich przez rodzimą ludność państwa przyjmującego, w szczególności w przypadku mieszkalnictwa socjalnego i emerytur. Natomiast w większym stopniu korzystają oni z niektórych konkretnych świadczeń, głównie świadczeń związanych z zatrudnieniem (świadczenia dla bezrobotnych i świadczenia dla osób pracujących).

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz