Колективни трудови правоотношения и социален диалог

24 June 2022

Колективните трудови правоотношенRead more

Колективните трудови правоотношения и социалният диалог е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи работата си като център за експертни знания в областта на наблюдението и анализа на развитията в системите на колективните трудови правоотношения и социалния диалог на национално равнище и на равнището на ЕС. Eurofound ще продължи да подпомага диалога между ръководствата и работниците, включително с оглед на въздействието на COVID-19, като използва на национално равнище знанията на мрежата от кореспонденти на Eurofound.

През следващите четири години Eurofound ще предоставя важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на колективните трудови правоотношения и социалния диалог в ЕС. Eurofound, който има дългогодишен опит в тази област, изучава основните развития, засягащи участниците, процесите и ключовите резултати в областта на колективните трудови правоотношения. Агенцията сравнява националните системи на колективни трудови правоотношения, включително националния социален диалог и колективно договаряне . Въз основа на собствена база данни „COVID-19 EU PolicyWatch“, създадена през 2020 г., Eurofound ще извършва наблюдение на инициативите в областта на политиките, които правителствата, социалните партньори и другите участници предприемат, с цел смекчаване на социалните и икономическите щети, причинени от кризата, както и с цел подпомагане на усилията за възстановяване. Eurofound ще продължи редовно да докладва за развитията в областта на определянето на заплащането минималната работна заплата и работното време , както и за резултатите във връзка с трудовия живот.

Експертните знания на Eurofound подпомагат изграждането на капацитета на социалните партньори с цел постигане на ефективен социален диалог. Агенцията насърчава развитието на европейския социален диалог, като разглежда представителството на социалните партньори в различни сектори с цел оценяване на допустимостта им за участие в комитетите за социален диалог.

 

Нашата цел е да подпомагаме диалога между ръководствата и работниците. Считам, че данните, които събираме, и изследванията, които правим , са важни, след като помагат на участниците да функционират по-добре… Динамичният социален диалог е част от това, което наричаме социална пазарна икономика, към чието постигане се стреми Европейският съюз.

— David Foden, съветник в областта на колективните трудови правоотношения

Read less

Последни актуализации

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Колективни трудови правоотношения и социален диалог

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат на европейските институции, националните публични органи и социалните партньори на различни равнища за справяне с трудностите, пред които са изправени ЕС и държавите в областта на изготвянето на политики, социалния диалог, колективнотоRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат на европейските институции, националните публични органи и социалните партньори на различни равнища за справяне с трудностите, пред които са изправени ЕС и държавите в областта на изготвянето на политики, социалния диалог, колективното договаряне и регулирането на колективните трудови правоотношения.

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия през следващите четири години и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно Eurofound ще подпомогне политическите инициативи в рамките на Европейския стълб на социалните права , които са свързани със социалния диалог и участието на работниците, особено след пандемията от COVID-19. Ще бъдат предоставени конкретни констатации, които ще послужат за основа на европейския политически дебат относно минималните работни заплати и прозрачността на заплащането, както и относно работното време. В консултация с Европейската комисия, Eurofound ще продължи целенасочената работа по европейския социален диалог чрез поредица от проучвания на представителството в избрани сектори.

Read less

Основни политически послания

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Инфографика

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

 • Чрез колективното договаряне социалните партньори имат решаваща роля за гарантиране на справедливо третиране на европейските работници и стабилна и предвидима рамка за работодателите.
 • Ефективното колективно договаряне е гаранция, че конкуренцията между предприятията може да бъде съсредоточена по-скоро върху повишаване на ефективността, а не върху използване на работната ръка, чрез общи правила относно заплащането и условията на труд.
 • Системите на колективните трудови правоотношения все по-често са поставени под заплаха поради промени в обществото, пазарите на труда и организацията на труда. Това постави въпроси относно капацитета на основните участници в системите на колективните трудови правоотношения в държавите членки.
 • По отношение на заплащането констатациите сочат, че 7 от всеки 10 работници в ЕС, които получават минимална работна заплата, съобщават за финансови затруднения в сравнение с по-малко от 5 от всеки 10 от останалите работници; тези стойности обаче се различават значително в отделните държави. В контекста на пандемията минималните работни заплати могат да изиграят роля в набора от политики за стабилизиране на приходите и поради това изискват да се противодейства на низходящата спирала към рецесия или депресия.
 • Ефективният европейски социален диалог зависи от силните връзки с участниците на национално равнище, за да може програмата на ЕС да запази целесъобразността си, а автономните споразумения на ЕС да бъдат изпълнявани на национално равнище по съдържателен начин.
 • Въпреки че в резултат на европейския социален диалог са се появили редица съвместни инициативи, сключени са много малко споразумения. В някои сектори има опасения, че исканията на социалните партньори за изпълнение на споразумения чрез европейското законодателство са били отхвърлени, както и че се изискват по-добри връзки между ЕС и участниците на национално равнище.
 • Низходящите тенденции по отношение на членството в профсъюзите са повод за опасения в много държави членки. На по-малко от едно от всеки три работни места (с повече от 10 работници) в ЕС (29 %) има някаква форма на представителство на служителите. Законовите изисквания са ключов двигател за наличието на представителство.
 • Колективното договаряне остава в центъра на системите на колективните трудови правоотношения в ЕС. Авторите на политики трябва да се възползват от възможността, която извънредното положение във връзка с COVID-19 създава, за да въведат нови инициативи за насърчаване, укрепване и затвърждаване на колективното договаряне.
 • В допълнение към усилията на социалните партньори за постигане на ефективен социален диалог и добре функциониращи колективни трудови правоотношения се изискват публични средства и подпомагане от публичните органи. Авторите на политики трябва да проучат новите форми на обмен на знания, осигуряване на ресурси или взаимодействие със социалните партньори на европейско и национално равнище.
 • Осигуряването и насърчаването на справедливи, добре функциониращи и балансирани колективни трудови правоотношения е от ключово значение за гарантирането на приобщаващ и устойчив растеж, както и на социален напредък в ЕС. След COVID-19 това ще бъде също значим начин, по който авторите на политики ще интегрират социалното и икономическото измерение на ЕС, както е посочено в Европейския стълб на социалните права.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2022 г. Eurofound ще продължи да докладва по държави относно тенденциите и промените в колективните трудови правоотношения, социалния Read more

През 2022 г. Eurofound ще продължи да докладва по държави относно тенденциите и промените в колективните трудови правоотношения, социалния диалог и нормативната уредба и резултатите във връзка с трудовия живот. Това включва анализ на различните фактори за промяната, на начина, по който те засягат колективните трудови правоотношения, и на начина, по който тези отношения оформят процесите и въздействието на промяната.

В подкрепа на европейския социален диалог Агенцията ще проведе проучвания относно представителността на организациите на социалните партньори в секторите на природния газ, електроенергията, гражданското въздухоплаване, производството на храни и напитки и текстилната промишленост. Ще бъде публикуван годишният обзор на минималните работни заплати и на работното време в ЕС. Ще бъде изготвен доклад, в който се очертават промените в колективното договаряне в контекста на здравната, социалната и икономическата криза, свързана с COVID-19. Данните, събрани от мрежата от кореспонденти на Eurofound, ще послужат за основа също и за актуализиране на профилите на държавите относно трудовия живот и на базата данни относно работните заплати, работното време и колективните трудови спорове.

Въз основа на извършената по-рано работа, включително анализа на мерките в подкрепа на колективното договаряне, Eurofound планира да проведе тристранен „летен форум“ за изграждане на капацитет, насочен към специалисти в началото и средата на професионалния си път.

Eurofound ще осъществи и годишната си дейност по контрол на ролята на националните социални партньори в изготвянето на политиките в контекста на процеса на европейския семестър и Механизма за възстановяване и устойчивост. През 2022 г. ще бъдат публикувани констатации, насочени към мерки за насърчаване на възстановяването след здравната и социалната криза, а новият работен цикъл ще се съсредоточи върху плана за действие към Европейския стълб на социалните права.

Редовното наблюдение на системите на колективни трудови правоотношения ще продължи, включително чрез редовно актуализиране на базата данни на Eurofound EU PolicyWatch и на Европейския речник за индустриалните отношения.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
 • Публикации (2369)
 • Данни
 • Текуща дейност (13)

Данни

Data related to this topic are linked below.

Текуща дейност

Научните изследвания по този въпрос продължават по различни теми, изброени по-долу с препратки към предстоящи заглавия.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Колективни трудови правоотношения и социален диалог

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.