Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

15 Březen 2023

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na obRead more

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu vývoje systémů pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu na vnitrostátní i unijní úrovni. Bude také nadále podporovat dialog mezi sociálními partnery, mimo jiné s ohledem na dopad pandemie COVID-19, přičemž bude využívat odborných znalostí své sítě korespondentů na vnitrostátní úrovni.

V příštích čtyřech letech poskytne nadace Eurofound důležité poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti pracovněprávních vztahů sociálního dialogu v EU. Díky svých dlouholetým odborným znalostem nadace zkoumá hlavní vývoj ovlivňující účastníky, procesy a stěžejní výsledky pracovněprávních vztahů. Porovnává vnitrostátní systémy pracovněprávních vztahů, včetně vnitrostátního sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání . Pomocí databáze COVID-19 EU PolicyWatch vytvořené v roce 2020 bude nadace Eurofound sledovat politické iniciativy vlád, sociálních partnerů a dalších účastníků za účelem zmírnění sociálních a hospodářských dopadů krize, jakož i napomáhat v oblasti hospodářské obnovy. Nadace bude nadále informovat o vývoji mezdminimální mzdy pracovní doby , jakož i o výsledcích z hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Odborné znalosti nadace Eurofound napomáhají budování kapacit sociálních partnerů za účelem dosažení efektivního sociálního dialogu. Nadace usiluje také o podporu rozvoje evropského sociálního dialogu, a to zkoumáním reprezentativnosti organizací sociálních partnerů v různých odvětvích s cílem posoudit jejich způsobilost k účasti ve výborech pro sociální dialog.

„Jsme tu od toho, abychom podporovali dialog mezi sociálními partnery. Domnívám se, že data, která společně získáváme, i výzkum, který provádíme, jsou důležité, pokud pomáhají samotným účastníkům fungovat lépe… Živý sociální dialog je součástí toho, co bychom mohli nazvat sociálně tržním hospodářstvím, kterého se Evropská unie snaží dosáhnout.“

David Foden, poradce pro pracovněprávní vztahy

Read less

Nejnovější zprávy

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl pomoci evropským orgánům, vnitrostátním veřejným orgánům a sociálním partnerům na různých úrovních řešit výzvy, jimž čelí EU i členské státy v oblastech tvorby politik, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a regulace pracovněprávních vztahů.

Read more

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl pomoci evropským orgánům, vnitrostátním veřejným orgánům a sociálním partnerům na různých úrovních řešit výzvy, jimž čelí EU i členské státy v oblastech tvorby politik, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a regulace pracovněprávních vztahů.

Pracovní program nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na příští čtyři roky a přímo se promítá do řady klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Eurofound podpoří zejména politické iniciativy v rámci evropského pilíře sociálních práv související se sociálním dialogem a zapojením zaměstnanců, zejména po pandemii COVID-19. Konkrétní zjištění budou k dispozici pro debatu o otázkách evropské politiky o minimálních mzdách, transparentnosti odměňování a pracovní době. Po konzultaci s Evropskou komisí bude nadace Eurofound pokračovat v soustředěné práci na evropském sociálním dialogu prostřednictvím řady reprezentativních studií ve vybraných odvětvích.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografika

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

 • Sociální partneři hrají prostřednictvím kolektivního vyjednávání zásadní roli v zajišťování spravedlivého zacházení s evropskými pracovníky a stabilního a předvídatelného rámce pro zaměstnavatele.
 • Účinné kolektivní vyjednávání zajišťuje, aby se mohla hospodářská soutěž mezi podniky soustřeďovat spíše na rostoucí účinnost než na využívání pracovní síly, a to pomocí společných pravidel, pokud jde o podmínky odměňování a pracovní podmínky.
 • Systémy pracovněprávních vztahů jsou stále více ohrožovány změnami ve společnosti, na trzích práce a v organizaci práce. To vyvolalo problémy týkající se kapacity hlavních účastníků v systémech pracovněprávních vztahů v členských státech.
 • Ze zjištění týkajících se odměňování vyplývá, že sedm z deseti pracovníků s minimální mzdou v EU udává přinejmenším určité problémy vyjít s příjmem ve srovnání s méně než pěti z deseti ostatních pracovníků. Tyto údaje se však mezi jednotlivými zeměmi značně liší. V souvislosti s pandemií mohou hrát minimální mzdy určitou roli v kombinaci politických strategií, jejichž cílem je stabilizovat příjmy, a tudíž poptávku, a zmírnit tak sestupnou spirálu vedoucí k recesi nebo depresi.
 • Efektivní evropský sociální dialog závisí na silných vazbách na vnitrostátní úroveň, aby agenda EU zůstala relevantní a samostatné dohody EU byly prováděny smysluplným způsobem na vnitrostátní úrovni.
 • Ačkoli z evropského sociálního dialogu vyplynulo několik společných iniciativ, bylo prozatím uzavřeno pouze několik málo dohod. V některých odvětvích panují obavy, že žádosti sociálních partnerů o provádění dohod prostřednictvím evropských právních předpisů byly zamítnuty a že je zapotřebí lepších vazeb mezi EU a členskými státy.
 • Klesající trendy v hustotě odborových organizací jsou v mnoha členských státech předmětem obav. Méně než jedno ze tří pracovišť (s 10 a více zaměstnanci) v EU (29 %) má určitou formu zastoupení zaměstnanců. Legislativní požadavky jsou klíčovým faktorem pro existenci takového zastoupení.
 • Kolektivní vyjednávání zůstává jádrem systémů pracovněprávních vztahů v EU. Tvůrci politik by měli využít příležitosti krize COVID-19 k zavedení nových iniciativ na podporu a posílení kolektivního vyjednávání.
 • Kromě úsilí sociálních partnerů vyžaduje efektivní sociální dialog spolu s dobře fungujícími pracovněprávními vztahy veřejné prostředky a podporu veřejných orgánů. Tvůrci politik by měli prozkoumat nové možnosti předávání znalostí, poskytování zdrojů a spolupráce se sociálními partnery na unijní i vnitrostátní úrovni.
 • Pro zajištění udržitelného růstu podporujícího začlenění a společenský pokrok v EU je zásadní ochrana a podpora spravedlivých, dobře fungujících a vyvážených pracovněprávních vztahů. Po pandemii COVID-19 to bude také důležitý způsob pro tvůrce politik, jak integrovat sociální a ekonomické aspekty EU, jak je stanoveno v evropském pilíři sociálních práv.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

V roce 2022 bude nadace Eurofound pokračovat v podávání zpráv na vnitrostátní úrovni o trendech a vývoji v oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu a předpisů a výsledků týkajících se pracovníhoRead more

V roce 2022 bude nadace Eurofound pokračovat v podávání zpráv na vnitrostátní úrovni o trendech a vývoji v oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu a předpisů a výsledků týkajících se pracovního života. To zahrnuje analýzu různých hnacích sil změn, jejich vlivu na pracovněprávní vztahy a toho, jak pracovněprávní vztahy utvářejí procesy a dopad změn.

Na podporu evropského sociálního dialogu bude agentura provádět studie o reprezentativnosti organizací sociálních partnerů v odvětví zemního plynu, elektřiny, civilního letectví, potravin a nápojů a textilu. Budou zveřejňovány každoroční přezkumy minimálních mezd a pracovní doby v EU. Bude vypracována zpráva popisující vývoj kolektivního vyjednávání s ohledem na zdravotní, sociální a hospodářskou krizi v souvislosti s pandemií COVID-19. Na základě údajů shromážděných sítí korespondentů nadace Eurofound bude provedena aktualizace profilů zemí v otázkách pracovního života a databáze s údaji týkajícími se mezd, pracovní doby a kolektivních sporů.

V návaznosti na dřívější práci, včetně analýzy opatření na podporu kolektivního vyjednávání, plánuje nadace Eurofound uspořádat tripartitní „letní fórum“ o budování kapacit zaměřené na pracovníky v rané až střední fázi profesní dráhy.

Nadace Eurofound bude provádět každoroční kontrolu úlohy vnitrostátních sociálních partnerů při tvorbě politik v kontextu procesu evropského semestru a Nástroje pro oživení a odolnost. V roce 2022 budou zveřejněna zjištění zaměřená na opatření na podporu oživení v návaznosti na zdravotní a sociální krizi a nový pracovní cyklus se zaměří na akční plán pro evropský pilíř sociálních práv.

Bude pokračovat pravidelné monitorování systémů pracovněprávních vztahů, mimo jiné prostřednictvím pravidelné aktualizace databáze EU PolicyWatch nadace Eurofound a evropského slovníku pracovněprávních vztahů.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech na toto téma.

Read less
 • Publikace (2398)
 • Údaje
 • Probíhající činnost (12)

Údaje

Data related to this topic are linked below.