Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

21 Leden 2022

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na obRead more

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu vývoje systémů pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu na vnitrostátní i unijní úrovni. Bude také nadále podporovat dialog mezi sociálními partnery, mimo jiné s ohledem na dopad pandemie COVID-19, přičemž bude využívat odborných znalostí své sítě korespondentů na vnitrostátní úrovni.

V příštích čtyřech letech poskytne nadace Eurofound důležité poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti pracovněprávních vztahů sociálního dialogu v EU. Díky svých dlouholetým odborným znalostem nadace zkoumá hlavní vývoj ovlivňující účastníky, procesy a stěžejní výsledky pracovněprávních vztahů. Porovnává vnitrostátní systémy pracovněprávních vztahů, včetně vnitrostátního sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání . Pomocí databáze COVID-19 EU PolicyWatch vytvořené v roce 2020 bude nadace Eurofound sledovat politické iniciativy vlád, sociálních partnerů a dalších účastníků za účelem zmírnění sociálních a hospodářských dopadů krize, jakož i napomáhat v oblasti hospodářské obnovy. Nadace bude nadále informovat o vývoji mezdminimální mzdy pracovní doby , jakož i o výsledcích z hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Odborné znalosti nadace Eurofound napomáhají budování kapacit sociálních partnerů za účelem dosažení efektivního sociálního dialogu. Nadace usiluje také o podporu rozvoje evropského sociálního dialogu, a to zkoumáním reprezentativnosti organizací sociálních partnerů v různých odvětvích s cílem posoudit jejich způsobilost k účasti ve výborech pro sociální dialog.

„Jsme tu od toho, abychom podporovali dialog mezi sociálními partnery. Domnívám se, že data, která společně získáváme, i výzkum, který provádíme, jsou důležité, pokud pomáhají samotným účastníkům fungovat lépe… Živý sociální dialog je součástí toho, co bychom mohli nazvat sociálně tržním hospodářstvím, kterého se Evropská unie snaží dosáhnout.“

David Foden, poradce pro pracovněprávní vztahy

Read less

Nejnovější zprávy

Social partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes

Digital transformation is changing the world of work. This report looks at how social partners – the actors involved in...

Industrial relations landscape in Europe

This report analyses and compares the industrial relations landscape in several sectors and activities that form a...

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl pomoci evropským orgánům, vnitrostátním veřejným orgánům a sociálním partnerům na různých úrovních řešit výzvy, jimž čelí EU i členské státy v oblastech tvorby politik, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a regulace pracovněprávních vztahů.

Read more

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl pomoci evropským orgánům, vnitrostátním veřejným orgánům a sociálním partnerům na různých úrovních řešit výzvy, jimž čelí EU i členské státy v oblastech tvorby politik, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a regulace pracovněprávních vztahů.

Pracovní program nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na příští čtyři roky a přímo se promítá do řady klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Eurofound podpoří zejména politické iniciativy v rámci evropského pilíře sociálních práv související se sociálním dialogem a zapojením zaměstnanců, zejména po pandemii COVID-19. Konkrétní zjištění budou k dispozici pro debatu o otázkách evropské politiky o minimálních mzdách, transparentnosti odměňování a pracovní době. Po konzultaci s Evropskou komisí bude nadace Eurofound pokračovat v soustředěné práci na evropském sociálním dialogu prostřednictvím řady reprezentativních studií ve vybraných odvětvích.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

Read more

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

 • Sociální partneři hrají prostřednictvím kolektivního vyjednávání zásadní roli v zajišťování spravedlivého zacházení s evropskými pracovníky a stabilního a předvídatelného rámce pro zaměstnavatele.
 • Účinné kolektivní vyjednávání zajišťuje, aby se mohla hospodářská soutěž mezi podniky soustřeďovat spíše na rostoucí účinnost než na využívání pracovní síly, a to pomocí společných pravidel, pokud jde o podmínky odměňování a pracovní podmínky.
 • Systémy pracovněprávních vztahů jsou stále více ohrožovány změnami ve společnosti, na trzích práce a v organizaci práce. To vyvolalo problémy týkající se kapacity hlavních účastníků v systémech pracovněprávních vztahů v členských státech.
 • Ze zjištění týkajících se odměňování vyplývá, že sedm z deseti pracovníků s minimální mzdou v EU udává přinejmenším určité problémy vyjít s příjmem ve srovnání s méně než pěti z deseti ostatních pracovníků. Tyto údaje se však mezi jednotlivými zeměmi značně liší. V souvislosti s pandemií mohou hrát minimální mzdy určitou roli v kombinaci politických strategií, jejichž cílem je stabilizovat příjmy, a tudíž poptávku, a zmírnit tak sestupnou spirálu vedoucí k recesi nebo depresi.
 • Efektivní evropský sociální dialog závisí na silných vazbách na vnitrostátní úroveň, aby agenda EU zůstala relevantní a samostatné dohody EU byly prováděny smysluplným způsobem na vnitrostátní úrovni.
 • Ačkoli z evropského sociálního dialogu vyplynulo několik společných iniciativ, bylo prozatím uzavřeno pouze několik málo dohod. V některých odvětvích panují obavy, že žádosti sociálních partnerů o provádění dohod prostřednictvím evropských právních předpisů byly zamítnuty a že je zapotřebí lepších vazeb mezi EU a členskými státy.
 • Klesající trendy v hustotě odborových organizací jsou v mnoha členských státech předmětem obav. Méně než jedno ze tří pracovišť (s 10 a více zaměstnanci) v EU (29 %) má určitou formu zastoupení zaměstnanců. Legislativní požadavky jsou klíčovým faktorem pro existenci takového zastoupení.
 • Kolektivní vyjednávání zůstává jádrem systémů pracovněprávních vztahů v EU. Tvůrci politik by měli využít příležitosti krize COVID-19 k zavedení nových iniciativ na podporu a posílení kolektivního vyjednávání.
 • Kromě úsilí sociálních partnerů vyžaduje efektivní sociální dialog spolu s dobře fungujícími pracovněprávními vztahy veřejné prostředky a podporu veřejných orgánů. Tvůrci politik by měli prozkoumat nové možnosti předávání znalostí, poskytování zdrojů a spolupráce se sociálními partnery na unijní i vnitrostátní úrovni.
 • Pro zajištění udržitelného růstu podporujícího začlenění a společenský pokrok v EU je zásadní ochrana a podpora spravedlivých, dobře fungujících a vyvážených pracovněprávních vztahů. Po pandemii COVID-19 to bude také důležitý způsob pro tvůrce politik, jak integrovat sociální a ekonomické aspekty EU, jak je stanoveno v evropském pilíři sociálních práv.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

V roce 2021 bude nadace Eurofound pokračovat v podávání zpráv na vnitrostátní úrovni o pracovněprávních vztazích, sociálním dialogu a předpisech a výsledcích týkajících se pracoRead more

V roce 2021 bude nadace Eurofound pokračovat v podávání zpráv na vnitrostátní úrovni o pracovněprávních vztazích, sociálním dialogu a předpisech a výsledcích týkajících se pracovního života. Zprávy budou zahrnovat pravidelné studie reprezentativnosti pokrývající různá odvětví hospodářské činnosti. Roční přezkumy minimálních mezd a pracovní doby budou dokončeny v roce 2021. Rovněž bude prozkoumán vývoj v oblasti kolektivního vyjednávání po krizi týkající se zdraví a sociální a ekonomické krizi v souvislosti s pandemií COVID-19. Údaje shromážděné sítí korespondentů nadace Eurofound povedou k aktualizaci profilů zemí v otázkách pracovního života a databáze mezd, pracovní doby a kolektivních sporů.

V návaznosti na pilotní projekt týkající se nástroje na monitorování pracovněprávních opatření bude Eurofound shromažďovat údaje a zjištění týkající se pracovních sporů. Slovník pracovněprávních vztahů nadace Eurofound bude i nadále aktualizován. Výzkum se zaměří rovněž na úlohu sociálních partnerů z jednotlivých členských států v procesu evropského semestru.

Analýza pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu je zahrnuta také do činností nadace Eurofound zabývajících se dopady změn, sociální soudržností a konvergencí. Probíhající aktualizace databáze COVID-19 EU PolicyWatch budou rovněž použity jako zdroj pro další výzkum v jiných oblastech činnosti.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech na toto téma.

Read less
 • Publikace (2350)
 • Údaje
 • Probíhající činnost (18)

Údaje

Data related to this topic are linked below.

Probíhající činnost

Výzkum tohoto tématu pokračuje s ohledem na řadu námětů, jež jsou uvedeny níže s odkazy na připravované tituly.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.