Töösuhted

30 Jaanuar 2023

Ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja avaliku sektori asutused – neil kõigil on töösuhte juhtimisel oma roll. Nad on Euroopa, riiklikul, valdkondlikul, piirkondlikul ja ettevõtte tasandil toimiva süsteemi omavahel seotud osaRead more

Ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja avaliku sektori asutused – neil kõigil on töösuhte juhtimisel oma roll. Nad on Euroopa, riiklikul, valdkondlikul, piirkondlikul ja ettevõtte tasandil toimiva süsteemi omavahel seotud osad. Viimastel aastatel, kui tehnoloogia ja töövormid on arenenud pidevalt muutuvas majanduskeskkonnas, on töösuhete süsteemid seisnud silmitsi otsustava tähtsusega ülesannetega.

Euroopa Komisjon algatas 2015. aastal sellega seoses taas Euroopa sotsiaaldialoogi. 2016. aasta juunis tehtud ühisavalduses rõhutasid komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja sotsiaalpartnerid selle tähtsust ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kujundajana.

Read less

Viimased uuendused

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...
Top

Eurofoundi töö

Read more

Eurofoundi töö

Eurofoundi on 40 aasta jooksul arendatud töösuhete suundumuste jälgimise ja analüüsimise peamise eksperdikeskusena. Muu hulgas on jälgitud ja analüüsitud Euroopa ja riikide tasandi sotsiaaldialoogi vahelisi seoseid. Tuginedes 28 ELi liikmesriigis ja Norras asuvate Euroopa korrespondentide võrgustiku teadmistele, on kajastatud kõikides liikmesriikides ja ELis tervikuna toimunud arengusuundumusi. 

Põhipanus

Eurofound on teinud EL 28s ja Norras valitsevate töösuhete kohta mitmesuguseid võrdlevaid analüüse, koostanud artikleid ja korraldanud juhtumiuuringuid ning korrapäraselt ajakohastanud asjaomaste teemade andmebaase.

Hiljutises uuringus antakse ülevaade 21. sajandi Euroopa töösuhete süsteemide asjakohastest põhimõõtmetest ja -näitajatest ning kirjeldatakse neid. Teiseks vaadeldakse, kuidas sotsiaalpartnerid on ELis ja Norras uurinud uusi teemasid, vahendeid ja innovatiivseid käsitlusviise, et lahendada viimastel aastatel tekkinud paljusid uusi poliitilisi, õiguslikke ja sotsiaalseid probleeme.

Tasustamine ja tööaeg on endiselt suurt huvi pakkuvad valdkonnad, mis igal aastal uuesti läbi vaadatakse. Üks tasustamisega seotud hiljutine uus uurimisteema keskendub seadusjärgse miinimumpalga tasemetele ELis, teine aga kollektiivsetele palgaläbirääkimistele.

Eurofound on 2006. aastast alates on Eurofound korraldanud Euroopa Komisjoni antud volituste alusel Euroopa valdkondlike sotsiaalpartnerite organisatsioonide representatiivsuse uuringuid.

Ressursid

Tööelu arengu aruandlus

Eurofound pakub jälgimis- ja aruandlusvahendite kaudu süstemaatilisi ja võrreldavaid andmeid riikide töösuhete süsteemide ja tööelu arengu kohta, tuginedes 28 liikmesriigis ja Norras asuvate Euroopa korrespondentide võrgustiku tööle.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2299)
 • Data
 • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor