Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

27 maaliskuu 2023

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoroRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehitystä jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla. Se tukee edelleen johdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua, myös covid-19-pandemian vaikutuksista, ja hyödyntää siinä Eurofoundin kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston asiantuntemusta.

Eurofound tuottaa neljän seuraavan vuoden aikana tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun alalla EU:ssa. Eurofound tekee selkoa tärkeimmistä kehityskuluista, jotka vaikuttavat työmarkkinasuhteiden toimijoihin, prosesseihin ja keskeisiin tuloksiin, ja hyödyntää siinä vakiintunutta asiantuntemustaan alalta. Se vertailee työmarkkinasuhteiden kansallisia järjestelmiä, muun muassa kansallista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja . Eurofound hyödyntää vuonna 2020 perustettua COVID-19 EU PolicyWatch -tietokantaansa ja seuraa hallitusten, työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden poliittisia aloitteita, joilla pyritään pehmentämään kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä auttamaan elpymistoimissa. Se jatkaa säännöllistä raportointiaan palkan muodostumisen vähimmäispalkan ja työajan kehityksestä sekä työelämään liittyvistä tuloksista.

Eurofoundin asiantuntemuksella tuetaan työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämistä, jotta saadaan aikaan tehokasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Virasto myös edistää eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittämistä tarkastelemalla työmarkkinajärjestöjen edustavuutta eri sektoreilla ja arvioimalla niiden kykyä osallistua työmarkkinaosapuolten komiteoihin.

”Tehtävänämme on tukea johdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Mielestäni kokoamamme tiedot ja tekemämme tutkimus ovat tärkeitä, jos ne auttavat itse toimijoita toimimaan paremmin. Vilkas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on osa sitä, mitä voitaisiin sanoa sosiaaliseksi markkinataloudeksi, ja juuri se on Euroopan unionin tavoitteena.”

David Foden, työmarkkinasuhteiden neuvonantaja

 

Read less

Viimeisimmät muutokset

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

EU context section

Top

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tavoitteena on auttaa EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia eri tasoilla vastaamaan haasteisiin, joita EU:lla ja jäsenvaltioilla on toimintalinjojen laatimisen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työehtosopimusneuvottelujen ja työelämänRead more

Eurofoundin tutkimuksen tavoitteena on auttaa EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia eri tasoilla vastaamaan haasteisiin, joita EU:lla ja jäsenvaltioilla on toimintalinjojen laatimisen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työehtosopimusneuvottelujen ja työelämän suhteiden sääntelyn alalla.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Eurofound tukee erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kuuluvia poliittisia aloitteita, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja työntekijöiden osallistumiseen, etenkin covid-19-pandemian jälkimainingeissa. Konkreettisista havainnoista saadaan tietoa eurooppalaiseen keskusteluun, jota käydään vähimmäispalkoista ja palkkojen avoimuudesta sekä työajasta. Eurofound jatkaa yhdessä Euroopan komission kanssa eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevaa kohdennettua työtään valituilla sektoreilla toteutettavan edustavuustutkimusten sarjan avulla.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografiikka

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

 • Työmarkkinaosapuolilla on työehtosopimusneuvottelujen kautta keskeinen rooli sen varmistamisessa, että eurooppalaisia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja työnantajia varten luodaan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö.
 • Tehokkailla työehtosopimusneuvotteluilla varmistetaan, että yritysten välisessä kilpailussa voidaan keskittyä tehokkuuden parantamiseen ja luopua työvoiman kohtuuttomasta hyväksikäytöstä palkkaa ja työoloja koskevien yhteisten sääntöjen avulla.
 • Työmarkkinasuhdejärjestelmiin kohdistuvat uhat lisääntyvät yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja työn organisoinnin muutosten myötä. Tämä on aiheuttanut haasteita jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien keskeisten toimijoiden valmiuksien kannalta.
 • Palkan osalta havainnoista käy ilmi, että EU:ssa vähimmäispalkkaa saavista työntekijöistä seitsemän kymmenestä ilmoittaa ainakin jonkinasteisista vaikeuksista saada rahat riittämään, kun muista palkansaajista viisi kymmenestä katsoo olevansa vastaavassa tilanteessa. Luvuissa on kuitenkin suurta vaihtelua maiden välillä. Eri toimintalinjojen yhdistelmässä vähimmäispalkat saattavat olla pandemia huomioon ottaen yksi tekijä, joka vakauttaa tuloja ja voi siten myös hillitä laskukierrettä kohti taantumaa tai lamaa.
 • Tehokas eurooppalainen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edellyttää kansallisen tason vahvoja yhteyksiä, jotta EU:n ohjelma pysyy merkityksellisenä ja EU:n itsenäisiä sopimuksia pannaan kansallisella tasolla täytäntöön tarkoituksenmukaisesti.
 • Vaikka eurooppalaisesta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta on kehittynyt useita yhteisiä aloitteita, sopimuksia on tehty vain vähän. Joillakin sektoreilla on ongelmana, että työmarkkinaosapuolten pyynnöt panna sopimukset täytäntöön EU:n lainsäädännön nojalla on torjuttu. EU:n ja jäsenvaltioiden välisiä yhteyksiä on myös parannettava.
 • Ammattiliittojen jäsenmäärien pieneneminen huolestuttaa useissa jäsenvaltioissa. Alle kolmasosassa (29 %) EU:n työpaikoista (joissa on yli kymmenen työntekijää) on jonkinlainen työntekijöiden edustus. Edustusta pystytään lisäämään parhaiten lakisääteisillä vaatimuksilla.
 • Työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen EU:n työmarkkinasuhdejärjestelmän ytimessä. Päätöksentekijöiden pitäisi tarttua covid-19-kriisin luomaan mahdollisuuteen toteuttaa uusia aloitteita, joilla edistetään, vahvistetaan ja tuetaan työehtosopimusneuvotteluja.
 • Työmarkkinaosapuolten toimenpiteiden lisäksi tehokas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja moitteettomasti toimivat työmarkkinasuhteet edellyttävät julkista rahaa ja viranomaisten tukea. Päätöksentekijöiden pitäisi tutkia uudenlaisia tapoja siirtää tietämystä, tarjota resursseja ja osallistua EU:n ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolten kanssa.
 • Oikeudenmukaisten, moitteettomasti toimivien ja tasapainoisten työmarkkinasuhteiden turvaaminen ja edistäminen on ratkaisevan tärkeää osallistavan ja kestävän kasvun ja sosiaalisen edistyksen varmistamiseksi EU:ssa. Covid-19-kriisin jälkimainingeissa se on päätöksentekijöille myös tärkeä keino toteuttaa käytännössä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetyt EU:n sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound jatkaa vuonna 2023 kansallista raportointiaan työmarkkinasuhteisiin, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja työelämän sääntelyyn ja tuloksiin liittyvistä kehityssuuntauksista ja tapahtumista.

Read more

Eurofound jatkaa vuonna 2023 kansallista raportointiaan työmarkkinasuhteisiin, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja työelämän sääntelyyn ja tuloksiin liittyvistä kehityssuuntauksista ja tapahtumista.

Eurofound tukee Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua julkaisemalla vuonna 2023 kuusi tutkimusta työmarkkinajärjestöjen edustavuudesta monialaisesti ja viidellä alalla, jotka ovat ammattilaisjalkapallo, huonekaluala, kaivannaisteollisuus, puuala ja rakentaminen. Lisäksi tutkimuksia on käynnissä seuraavilla aloilla: maatalous, posti- ja kuriiripalvelut, maantieliikenne ja kaupunkien julkinen liikenne, graafiset alat, vuokratyö, satamat, meriliikenne, parkitseminen/nahkateollisuus ja jalkineala. Eurofound jatkaa myös työtään aloitteissa, joilla tuetaan tehokkaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun valmiuksien kehittämistä.

Eurofound laatii vuotuisen arviointinsa kansallisten työmarkkinaosapuolten roolista päätöksenteossa eurooppalaisen ohjausjakson ja elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä. Vuonna 2023 tätä koskevassa raportissa keskitytään työmarkkinaosapuolten osallistumiseen päätöksentekoon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman kannalta, kun taas tulevissa arvioissa keskitytään ilmastonmuutosta käsitteleviin poliittisiin aloitteisiin.

Eurofoundin EU PolicyWatch -tietokantaan tallennetaan edelleen ajankohtaisia poliittisia aloitteita, muun muassa sellaisia, joilla pyritään lieventämään Ukrainan sodan sosioekonomisia seurauksia, sekä vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviä aloitteita. Tietokannan päivityksissä keskitytään erityisesti työmarkkinaosapuolten osallistumiseen.

Eurofound viimeistelee tutkimuksen, jossa keskitytään työehtosopimusneuvotteluihin liittyvään kehitykseen covid-19-pandemiaan liittyvän terveys-, sosiaali- ja talouskriisin kannalta. Lisäksi julkaistaan havaintoja työehtosopimusneuvottelujen kehityksestä tietyillä aloilla. Uusi työehtosopimusneuvotteluja koskeva tutkimustyö ulottuu palkkakysymyksiä laajemmalle, ja se sisältää työehtosopimusten sisällön koodaamisen vähimmäispalkkoja koskevaa pilottihanketta varten kehitettyyn tietokantaan. Sinne on tarkoitus lisätä työehtosopimusten keskeisiä tietoja, kuten työaikaan, etätyöhön, koulutukseen sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyvät tiedot. Lisäksi aloitetaan tutkimus siitä, miten lakisääteisten vähimmäispalkkojen nousu vaikuttaa matalapalkkaisten työntekijäryhmien työehtosopimusneuvotteluihin.

Työmarkkinasuhdejärjestelmien jatkuva seuranta sisältää Euroopan työmarkkinasuhteiden sanakirjan säännölliset päivitykset. Vuosikatsaukset vähimmäispalkoista ja työajasta EU:ssa julkaistaan, samoin kuin päivitykset työelämää koskeviin maakohtaisiin profiileihin. Samalla aloitetaan valmistelut palkkoja, työaikaa ja työmarkkinakiistoja koskevan tietokannan päivittämiseksi.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
 • Julkaisut (2398)
 • Tiedot
 • Meneillään oleva työ (12)

Tiedot

Data related to this topic are linked below.

Meneillään oleva työ

Tämän aiheen eri teemoja käsittelevä tutkimus jatkuu. Teemat sekä tulevien julkaisujen otsikot on annettu jäljempänä.