Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

21 tammikuu 2022

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoroRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehitystä jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla. Se tukee edelleen johdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua, myös covid-19-pandemian vaikutuksista, ja hyödyntää siinä Eurofoundin kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston asiantuntemusta.

Eurofound tuottaa neljän seuraavan vuoden aikana tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun alalla EU:ssa. Eurofound tekee selkoa tärkeimmistä kehityskuluista, jotka vaikuttavat työmarkkinasuhteiden toimijoihin, prosesseihin ja keskeisiin tuloksiin, ja hyödyntää siinä vakiintunutta asiantuntemustaan alalta. Se vertailee työmarkkinasuhteiden kansallisia järjestelmiä, muun muassa kansallista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja . Eurofound hyödyntää vuonna 2020 perustettua COVID-19 EU PolicyWatch -tietokantaansa ja seuraa hallitusten, työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden poliittisia aloitteita, joilla pyritään pehmentämään kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä auttamaan elpymistoimissa. Se jatkaa säännöllistä raportointiaan palkan muodostumisen vähimmäispalkan ja työajan kehityksestä sekä työelämään liittyvistä tuloksista.

Eurofoundin asiantuntemuksella tuetaan työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämistä, jotta saadaan aikaan tehokasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Virasto myös edistää eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittämistä tarkastelemalla työmarkkinajärjestöjen edustavuutta eri sektoreilla ja arvioimalla niiden kykyä osallistua työmarkkinaosapuolten komiteoihin.

”Tehtävänämme on tukea johdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Mielestäni kokoamamme tiedot ja tekemämme tutkimus ovat tärkeitä, jos ne auttavat itse toimijoita toimimaan paremmin. Vilkas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on osa sitä, mitä voitaisiin sanoa sosiaaliseksi markkinataloudeksi, ja juuri se on Euroopan unionin tavoitteena.”

David Foden, työmarkkinasuhteiden neuvonantaja

 

Read less

Viimeisimmät muutokset

Social partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes

Digital transformation is changing the world of work. This report looks at how social partners – the actors involved in...

Industrial relations landscape in Europe

This report analyses and compares the industrial relations landscape in several sectors and activities that form a...

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tavoitteena on auttaa EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia eri tasoilla vastaamaan haasteisiin, joita EU:lla ja jäsenvaltioilla on toimintalinjojen laatimisen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työehtosopimusneuvottelujen ja työelämänRead more

Eurofoundin tutkimuksen tavoitteena on auttaa EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia eri tasoilla vastaamaan haasteisiin, joita EU:lla ja jäsenvaltioilla on toimintalinjojen laatimisen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työehtosopimusneuvottelujen ja työelämän suhteiden sääntelyn alalla.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Eurofound tukee erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kuuluvia poliittisia aloitteita, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja työntekijöiden osallistumiseen, etenkin covid-19-pandemian jälkimainingeissa. Konkreettisista havainnoista saadaan tietoa eurooppalaiseen keskusteluun, jota käydään vähimmäispalkoista ja palkkojen avoimuudesta sekä työajasta. Eurofound jatkaa yhdessä Euroopan komission kanssa eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevaa kohdennettua työtään valituilla sektoreilla toteutettavan edustavuustutkimusten sarjan avulla.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

Read more

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

 • Työmarkkinaosapuolilla on työehtosopimusneuvottelujen kautta keskeinen rooli sen varmistamisessa, että eurooppalaisia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja työnantajia varten luodaan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö.
 • Tehokkailla työehtosopimusneuvotteluilla varmistetaan, että yritysten välisessä kilpailussa voidaan keskittyä tehokkuuden parantamiseen ja luopua työvoiman kohtuuttomasta hyväksikäytöstä palkkaa ja työoloja koskevien yhteisten sääntöjen avulla.
 • Työmarkkinasuhdejärjestelmiin kohdistuvat uhat lisääntyvät yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja työn organisoinnin muutosten myötä. Tämä on aiheuttanut haasteita jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien keskeisten toimijoiden valmiuksien kannalta.
 • Palkan osalta havainnoista käy ilmi, että EU:ssa vähimmäispalkkaa saavista työntekijöistä seitsemän kymmenestä ilmoittaa ainakin jonkinasteisista vaikeuksista saada rahat riittämään, kun muista palkansaajista viisi kymmenestä katsoo olevansa vastaavassa tilanteessa. Luvuissa on kuitenkin suurta vaihtelua maiden välillä. Eri toimintalinjojen yhdistelmässä vähimmäispalkat saattavat olla pandemia huomioon ottaen yksi tekijä, joka vakauttaa tuloja ja voi siten myös hillitä laskukierrettä kohti taantumaa tai lamaa.
 • Tehokas eurooppalainen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu edellyttää kansallisen tason vahvoja yhteyksiä, jotta EU:n ohjelma pysyy merkityksellisenä ja EU:n itsenäisiä sopimuksia pannaan kansallisella tasolla täytäntöön tarkoituksenmukaisesti.
 • Vaikka eurooppalaisesta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta on kehittynyt useita yhteisiä aloitteita, sopimuksia on tehty vain vähän. Joillakin sektoreilla on ongelmana, että työmarkkinaosapuolten pyynnöt panna sopimukset täytäntöön EU:n lainsäädännön nojalla on torjuttu. EU:n ja jäsenvaltioiden välisiä yhteyksiä on myös parannettava.
 • Ammattiliittojen jäsenmäärien pieneneminen huolestuttaa useissa jäsenvaltioissa. Alle kolmasosassa (29 %) EU:n työpaikoista (joissa on yli kymmenen työntekijää) on jonkinlainen työntekijöiden edustus. Edustusta pystytään lisäämään parhaiten lakisääteisillä vaatimuksilla.
 • Työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen EU:n työmarkkinasuhdejärjestelmän ytimessä. Päätöksentekijöiden pitäisi tarttua covid-19-kriisin luomaan mahdollisuuteen toteuttaa uusia aloitteita, joilla edistetään, vahvistetaan ja tuetaan työehtosopimusneuvotteluja.
 • Työmarkkinaosapuolten toimenpiteiden lisäksi tehokas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja moitteettomasti toimivat työmarkkinasuhteet edellyttävät julkista rahaa ja viranomaisten tukea. Päätöksentekijöiden pitäisi tutkia uudenlaisia tapoja siirtää tietämystä, tarjota resursseja ja osallistua EU:n ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolten kanssa.
 • Oikeudenmukaisten, moitteettomasti toimivien ja tasapainoisten työmarkkinasuhteiden turvaaminen ja edistäminen on ratkaisevan tärkeää osallistavan ja kestävän kasvun ja sosiaalisen edistyksen varmistamiseksi EU:ssa. Covid-19-kriisin jälkimainingeissa se on päätöksentekijöille myös tärkeä keino toteuttaa käytännössä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetyt EU:n sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound jatkaa vuonna 2021 kansallista raportointiaan työmarkkinasuhteista, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja työelämän sääntelystä ja tuotoksista. Tähän kuuluvat säännölliset edustavuustutkimukset, joissa käsitellään taloudellisen toiminnan eri sektoreitRead more

Eurofound jatkaa vuonna 2021 kansallista raportointiaan työmarkkinasuhteista, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja työelämän sääntelystä ja tuotoksista. Tähän kuuluvat säännölliset edustavuustutkimukset, joissa käsitellään taloudellisen toiminnan eri sektoreita. Vuonna 2021 esitetään vuotuinen tarkastelu vähimmäispalkoista ja saadaan päätökseen selvitys työajasta. Tutkimuksessa selvitetään myös työehtosopimusneuvottelujen kehitystä covid-19-pandemiaan liittyvän terveys-, sosiaali- ja talouskriisin jälkeen. Eurofoundin yhteyshenkilöiden verkoston keräämien tietojen avulla voidaan myös päivittää työelämän maakohtaisia profiileja sekä palkkoja, työaikaa ja työmarkkinakiistoja koskevaa tietokantaa.

Eurofound kokoaa työriidoista tietoja ja havaintoja työtaistelutoimien seurantavälinettä koskevan kokeiluhankkeen avulla. Euroopan työmarkkinasuhteiden sanakirjan päivitys jatkuu. Tutkimuksessa keskitytään myös kansallisten työmarkkinaosapuolten rooliin talouspolitiikan EU-ohjausjaksolla.

Työmarkkinasuhteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun analyysi kuuluu myös Eurofoundin toimiin, joissa käsitellään muutoksen vaikutusta sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä. Myös COVID-19 EU PolicyWatch -tietokantaan parhaillaan tehtäviä päivityksiä käytetään lisätutkimusresurssina muilla toiminta-aloilla.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
 • Julkaisut (2350)
 • Tiedot
 • Meneillään oleva työ (18)

Tiedot

Data related to this topic are linked below.

Meneillään oleva työ

Tämän aiheen eri teemoja käsittelevä tutkimus jatkuu. Teemat sekä tulevien julkaisujen otsikot on annettu jäljempänä.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinasuhteet ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.