Europska istraživanja o poduzećima

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) se od svog začetka 2004.-2005. provodi na svakih četiri godine kao Europsko istraživanje o utvrđivanju radnog vremena i ravnoteže između posla i privatnog života (ESWT). Drugo istraživanje (provedeno pod novim naslovom "Europsko istraživanje o poduzećima") završeno je 2009., a treće će se istraživanje odvijati 2013.

Istraživanje ima sljedeće ciljeve:

  • prikazivanje, procjenu i kvantificiranje informacija o politikama i praksama poduzeća diljem Europe na usklađenoj osnovi;
  • analizu veza između praksa poduzeća i njihovog učinka kao i osvrt na prakse na razini poduzeća sa strukturne točke gledišta, usredotočivši se posebice na socijalni dijalog;
  • praćenje trendova;
  • doprinos Strategiji Europa 2020. putem prikaza i razumijevanja politika i praksi poduzeća koje mogu utjecati na pametan, održiv i uključiv rast, kao i na razvoj socijalnog dijaloga u poduzećima. Ovo istraživanje bi za za europsku publiku trebalo omogoćiti razvoj homogenih pokazatelja u vezi s ovim pitanjima.

ECS je reprezentativni uzorak ispitivanja na osnovi upitnika koji se provodi putem telefona na jeziku (jezicima) dotične zemlje. Posebno obilježje istraživanja je da se razgovori vode u ustanovi s upraviteljem odgovornom za ljudske resurse i ako je moguće i s predstavnikom zaposlenika. Prvi krug istraživanja obuhvaćao je pitanja koja se tiču organiziranja radnog vremena te ravnoteže između posla i privatnog života na razini poduzeća. U drugom će se krugu promatrati različiti oblici fleksibilnosti, uključujući i fleksibilnost radnog vremena, ugovornu fleksibilnost i finincijski udio kao i propratne mjere ljudskih resursa te priroda i kvaliteta socijalnog dijaloga radnog mjesta. U trećem istraživanju promatrat će se organizacija radnog mjesta, inovacije na radnom mjestu te socijalni dijalog na radnim mjestima u Europi.

Nakon proširenja Europske unije vremenom se proširio geografski opseg istraživanja:

  • Prvi ECS (ESWT) 2004.-2005.: 21 država: 15 ‘starih’ država članca EU-a i Cipar, Češka Republika, Mađarska, Latvija, Poljska i Slovenija
  • Drugi ECS 2009.: 30 država uključujući 27 država članica EU-a, Hrvatsku, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju (FYROM) i Tursku
  • Treći ECS 2013.: 32 države uključujući 27 država članica EU-a, Hrvatsku, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju (FYROM), Island, Crnu Goru i Tursku