Młodzież NEET

15 Wrzesień 2022

Obniżanie bezrobocia wśród młodzieży oraz dążenie do skutecznego angażowania jak największej liczby młodych ludzi w Europie w świat pracy stanowi centralny punkt priorytetów politycznycRead more

Obniżanie bezrobocia wśród młodzieży oraz dążenie do skutecznego angażowania jak największej liczby młodych ludzi w Europie w świat pracy stanowi centralny punkt priorytetów politycznych UE. Kryzys gospodarczy doprowadził do wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, a tym samym do demobilizacji młodych ludzi. W związku z tym analitycy i urzędnicy państwowi poszukują nowych sposobów monitorowania i analizy powszechnego występowania słabszej pozycji młodych ludzi na rynku pracy oraz ich demobilizacji. 

Termin młodzież NEET jest używany dla określenia młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się

Read less

Ostatnie zmiany

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar

The European Parliament Liaison office in Ireland, the European Commission Representation in Ireland, and the EU Agency...

Wpływ COVID-19 na młodych ludzi w UE

Po długim okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego (2007–2013) młodzi ludzie w UE okazali się bardziej podatni na...
Top

Od 2010 r. koncepcja ta jest szeroko stosowana jako wskaźnik kształtujący zorientowane na młodzież polityki dotyczące zatrudnialności, edukacji, szkoleń, a także włączenia społecznego w 28 państwach członkowskich UE. 

Read more

Od 2010 r. koncepcja ta jest szeroko stosowana jako wskaźnik kształtujący zorientowane na młodzież polityki dotyczące zatrudnialności, edukacji, szkoleń, a także włączenia społecznego w 28 państwach członkowskich UE. 

Do młodzieży NEET po raz pierwszy konkretnie odniesiono się w dyskusjach na temat polityki europejskiej w ramach inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” „Mobilna młodzież”. Termin ten obejmował osoby w wieku od 15 do 24 lat, ale później został rozszerzony na osoby w wieku od 15 do 29 lat. Koncepcja ta jest obecnie trwale osadzona w dyskursie politycznym na poziomie UE. Obecnie 14,2% populacji w wieku od 15 do 29 lat to młodzież NEET. 

W kwietniu 2013 r. przyjęto wniosek Komisji do Rady Unii Europejskiej dotyczący wdrożenia gwarancji dla młodzieży we wszystkich państwach członkowskich. Zmniejszenie liczby młodzieży NEET jest jasno sprecyzowanym celem politycznym gwarancji dla młodzieży. Zamierzeniem tej inicjatywy jest zapewnienie, aby młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat otrzymywali dobre oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od przejścia na bezrobocie lub zakończenia kształcenia formalnego. Realizacja gwarancji dla młodzieży we wszystkich państwach członkowskich za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczyniła się do poprawy sytuacji na ich terenie, ograniczając liczbę młodzieży NEET. 

Całkiem niedawno, w dniu 7 grudnia 2016 r., Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą Inwestowanie w młodzież Europy, stanowiącą wznowienie działań na rzecz wspierania ludzi młodych. Biorąc pod uwagę dotychczasowy pozytywny wpływ gwarancji dla młodzieży, Komisja zamierza do 2020 r. zwiększyć i rozszerzyć dostępne finansowanie na Inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych w celu zachęcenia do skuteczniejszego docierania do młodzieży. 

Działalność Eurofound

Wraz z wdrożeniem gwarancji dla młodzieży liczba młodzieży NEET w wieku od 15 do 29 lat uległa nieznacznemu zmniejszeniu – z około 14 milionów w szczytowym momencie kryzysu do 12,5 miliona w 2016 r. (14,2%). Mimo to w ramach badania Eurofound oszacowano jednak, ze strata dla europejskich gospodarek jest znaczna i kształtuje się na poziomie 142 miliardów EUR rocznie (2015 r.) pod względem korzyści oraz utraconych zarobków i podatków. Ma to znaczący wpływ na gospodarczy i społeczny rozwój UE. 

Kluczowy wkład

Dotychczas Eurofound przeprowadziła wnikliwe badania dotyczące młodzieży NEET (zob. publikacje poniżej) oraz:

 • wykonała pierwszą analizę porównawczą UE dotyczącą młodzieży NEET
 • wyjaśniła, kim jest młodzież NEET
 • oszacowała koszty związane z młodzieżą NEET
 • zbadała społeczne konsekwencje przynależności do młodzieży NEET
 • oszacowała czynniki ryzyka zaliczenia do kategorii NEET
 • zbadała skuteczność polityki w zakresie reintegracji młodzieży NEET
 • monitorowała wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 

Zróżnicowanie młodzieży NEET

W ramach swoich badań Eurofound zamierzała rozwikłać kwestię niejednorodności populacji młodzieży NEET. W najnowszym badaniu dotyczącym zróżnicowania młodzieży NEET wprowadzono podział na siedem podgrup, aby ułatwić zrozumienie składu tej grupy młodych ludzi. Ma to pomóc decydentom w lepszym zrozumieniu, kim jest młodzież NEET, oraz w opracowaniu odpowiednich środków wsparcia, aby zaspokoić ich różnorodne potrzeby. Każda z tych grup składa się z mieszanki młodych ludzi podatnych lub niepodatnych na zagrożenia, którzy dobrowolnie lub wbrew swojej woli nie gromadzą kapitału ludzkiego w sposób formalny.

Inne przedmioty badań

Oprócz powyższego badania, w ostatnich latach Eurofound poddaje analizie (zob. publikacje poniżej):

 • cechy charakterystyczne i wartość przedsiębiorczości osób młodych
 • sposoby zaangażowania „brakującego środka”, czyli młodych ludzi z wykształceniem średnim, którzy nie wybierają ścieżki akademickiej w celu zdobycia wyższego wykształcenia
 • włączenie społeczne ludzi młodych 
 • procesy przekwalifikowania zawodowego osób młodych na rynku pracy
 • wzrost zatrudnienia tymczasowego wśród młodzieży i dostęp do ochrony socjalnej
 • warunki pracy osób młodych wchodzących na rynek pracy
 • aktualny rozwój polityki związanej z młodzieżą NEET.

Zob. lista publikacji poniżej.

Główny temat: Analiza zróżnicowania młodzieży NEET

4 lipca 2016 r. – W nawiązaniu do sprawozdania Eurofound NEETs – Young people not in employment z 2012 r., niniejsze sprawozdanie zawiera omówienie zróżnicowania młodzieży NEET na podstawie podziału na siedem proponowanych podgrup, na które można podzielić populację NEET, z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie badania siły roboczej UE z 2013 r. Podział na te podgrupy umożliwia lepszą analizę sposobu, w jaki polityka, warunki społeczne i powolna, ale stopniowa poprawa rynku pracy wpłynęły na populację NEET w państwach UE-28. Umożliwia on ustalenie działań, jakie można podjąć, by rozwiązać problemy w sytuacji, w której 22% młodzieży NEET w wieku od 15 do 24 lat to osoby długotrwale bezrobotne. Dostępne są również profile 28 państw dotyczące zróżnicowania młodzieży NEET i przedstawiające w skrócie sytuację młodzieży NEET na poziomie państw członkowskich. Zawierają one informacje o tendencjach w zakresie bezrobocia osób młodych oraz liczbach młodzieży NEET, składzie grupy młodzieży NEET oraz ryzyku wykluczenia społecznego jej członków.

Analiza zróżnicowania młodzieży NEET

Infografika na temat młodzieży NEET

Read less
 • Publications (55)
 • Data
 • Ongoing work

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty